Endeksler
                                        
          HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ            
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası    : 1721                        
  Kabul Tarihi     : 14/6/1930                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/6/1930 Sayı: 1530             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 695            
                                        
                                        

  Madde 1 - (Mülga: 10/9/1993 - KHK - 524/13 md.)               

  Madde 2 - (Değişik: 23/6/1941 - 4068/1 md.) A) Mahpusların ceza evlerine  
dağıtılması,                                  
  B) (Değişik: 6/8/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz 
kurumu ve tutukevlerinde görevli personelin giydirilmesi, hükümlü ve tutuklula- 
rın yatırılması, ısıtılması, temizliğinin sağlanması, okutulması, eğtilmesi,  
meslek veya zanaat sahibi yapılması ve çalıştırılması,             
  C) İş kazançlarından sanatlar ihtiyacına ve çalışanlara pay ve ailelerine  
nafaka ayrılması,                                
  D) Mahpus ve mevkuflar hakkında kimler tarafından ne gibi inzibat muamele- 
leri tatbik olunacağı,                             
  E) Ceza evinin emniyeti bakımından mahkümlara ait mektupların ve kendilerini
ziyarete gelenlerle konuşmalarının ve hariçle muhaberelerinin ne suretle tanzim 
ve kontrol edileceği,                              
  F) Ceza ve tevkif evlerinin memur ve müstahdemlerinin vazife ve salahiyet- 
leri ve haklarında kimler tarafından ne gibi inzibati muameleler yapılacağı   
hakkında bir nizamname tanzim olunur.                      
  Bu nizamnamenin sıhhı hususlara mütaallik maddeleri Sıhhat ve İçtimai Mua- 
venet Vekaletiyle müştereken hazırlanır.                    
  (Ek: 6/8/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklularla görev başında bulunan 
personel, 9.7.1956 tarih ve 6779 sayılı 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem  
Kanununa Ek Kanunun 1 inci maddesindeki hüküm çerçevesinde iaşe edilir.     
  (Ek: 6/8/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklarla görevde bulunan persone- 
lin iaşesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.          

  Madde 3-4 -(Mülga:10/9/1993-KHK-524/13 md.;Aynen kabul:6/8/1997-4301/21 md.)

  Madde 5 - Lüzumu takdirinde mahpusların bir hapishaneden diğerine nakilleri 
Adliye Vekaletinin müsaadesiyle caiz olabilir.                 

  Madde 6 - 7 - (Mülga: 10/9/1993 - KHK - 524/13 md.)             

  Madde 8 - Hapishane müdür ve memuru ve müstahtemleri, hapishanenin emniyet 
ve muhafazasının temini için aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahi-  
yettardır:                                   
  A: Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin 1,2 ve 3 numaralı fıkralarında  
yazılı mecburiyetler hadis olursa;                       
  B: Mahpuslar toplu olarak hücum teşebbüsünde bulunurlar ve memurlara veya  
kendilerine nezaretle muvazzaf bulunanları yakalayarak onlara mukavemet veya  
onları bir hususu yapmaları veya yapmamaları için cebrederlerse;        
  C: Firar teşebbüsünde bulunan bir mahpus yakalanırken fiilen veya tehlikeli 
bir surette tehdit ederek mukavemet eder veya mükerreren dur emrine itaat etmi- 
yerek firar teşebbüsünden vaz geçmezse.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ateşli silah, diğer silahlarla maksadın temini kabil olmadığı takdirde kul- 
lanılır. Ateşli silah kullanılması lüzumunu mutlak surette müdür ve bulunmadığı 
zaman müfettiş tayin eder.                           
  Şu kadar ki, müsaade istihsali mümkün olmayan fevkalade hallerde müsaadesiz 
silah istimali de caizdir.                           

  Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 10 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve S.İ.M. 
Vekilleri memurdur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        1721 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
       YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
     Yürürlükten Kaldırılan        ------------------------------  
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi  
--------------------------------------     ---------- -------- ---------  
14/6/1930 - 1721 sayılı kanunun 6 ncı                      
maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları      22/4/1982  2661   20    
                                        
14/6/1930 - 1721 sayılı Kanunun 1,3,                      
4,6 ve 7 inci maddeleri             10/9/1993  KHK-524  13    
                                        
14/6/1930-1721 sayılı Kanunun 3 ve        6/8/1997  4301   21    
4 üncü maddeleri                                
                                        
                                        
                                        
      1721 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler     giriş tarihi 
----------  -------------------------------------------------  -------------- 
  4068             ---                1/7/1941  
  2240             ---                9/6/1979  
  2661  18 inci madde ile getirilen ek 6 ncı madde hükümleri... 1/3/1982  
      Diğer maddeleri                     24/4/1982  
  KHK-524            ---                17/9/1993  
  4301             ---                9/8/1997