Endeksler
                                        
                                        
          TASARRUF SANDIKLARI HAKKINDA KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası    : 1711                        
  Kabul Tarihi     : 10/6/1930                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/1930 Sayı: 1522            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 667           
                   *                     
                   * *                    
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                   *                     
                   * *                    
                                        

  Madde 1 - Hükümet, hususi idare ve belediyelere bu kanun dairesinde hükmi  
şahsiyeti haiz tasarruf sandıkları açmağa müsaade edebilir.           
                                        

  Madde 2 - Bu sandıkların ilk tesis masrafı hususi idare ve belediye bütçe- 
lerinden tesviye edilir. Sandıkların açılacakları tarihten itibarren beş sene  
zarfında senelik temettülleri idare masrafı ile tevdiata verilen faizleri    
karşılayamadığı takdirde açıklar hususi idare ve belediye bütçelerinden kapatı- 
lır.                                      
                                        

  Madde 3 - Tasarruf sandıklarına efrat ve müesseseler tarafından yapılan   
tevdiat Devletin zaman ve kefaleti altındadır.                 
                                        

  Madde 4 - Her şahsa ait tevdiattan bin liraya kadar olan kısmı haczoluna-  
mayıp yalnız bunun faizi haczolunabilir.                    
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul:7/2/1990-3612/ 
13 md.)                                     
  Tasarruf sandığı, tasarruf cüzdanı ve tasarruf tevdiatı veya buna mümasil  
unvanlar ilgili Bakanlığın muvafakatı olmadıkça hiçbir banka veya müessese   
tarafından kullanılamaz.                            
                                        

  Madde 6 - Tevdiatın on ikinci maddeye tevfikan nizamname ile tayin edilecek 
kısmını Hükümettin göstereceği bankaya yatırmak mecburidir. Bakiyenin yarısı  
Hazine bonosu ve tahvilatiyle Devletin kefaleti altında bulunan tahvilat veya  
meskük ve resmi ayarlı külçe altın mukabilinde umuma, diğer yarısı da sağlam ve 
nakte tahvili kolay menkul teminat göstermek ve nafi teşebbüslerde kullanmak  
şartiyle hususi idarelere ve belediyelere ikraz edilebilir.           
                                        

  Madde 7 - Tasarruf sandıklarına merhun tahvilat ve altınlar rehin edildikle-
ri zamandaki kıymetlerinden yüzde onunu kaybederler veya borç vadesinde ödenmez-
se borçluya veya ikametgahına bir hafta içinde eksilen kıymetin ikmali veya   
borcun tediyesi hakkında bir ihbarname tebliğ edilir. Bu tebliğin hükmü borçlu 
tarafından ifa edilmediği takdirde tasarruf sandıklarınca merhunat doğrudan   
doğruya borsa rayici üzerinden satılarak sandığın masrafiyle beraber alacağı  
istifa olunur ve satış bedelinden fazla kalırsa sahibine reddolunur.      
_______________________________________                     
(1) Bu Kanunun 23/6/1958 tarih ve 7129 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri anı-
  lan Kanunun 83. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır           
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8- Tasarruf sandıklarının bu kanunda ve nizamnamesinde tasrih olunan 
muameleleri ile bunlara ait evrak ve senedat her nevi tekaif, damga ve sair re- 
simlerden muaftır.                               
                                        

  Madde 9- Tasarruf sandıklarına ait bilcümle nukut ve emval Devlet emvali  
hükmündedir.                                  
  Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya her ne suretle 
olursa olsun suiistimal edenler hakkında, Devlet malları hakkında ika olunan bu 
gibi suçlara mürettep cezalar tatbik edilmek üzere kanuni takibat yapılır.   
                                        

  Madde 10- Mütaaddit tasarruf sandıkları bu kanun hükümlerine tabi olmak şar-
tiyle aralarında birlik vücuda getirebilirler.                 
                                        

  Madde 11- (Mülga: 10/10/1983 - KHK 107/46 md.)               
                                        

  Madde 12- Tasarruf sandıklarının salahiyetleri, statüleri, idarelerinin şek-
li, bütçe ve hesabı katilerinin tetkiki ve tasdikı, efrat ve bankalarla olan  
münasebetleri, tevdiata verilecek faizlerin mebde ve münteha tarihleriyle nipet-
leri ve tevdiatın istimal hadleriyle plasmanların şekil ve şartları ve ihtiyat 
akçesiyle fonların miktar ve sureti tefriki, teftiş, murakabe ve tasfiye işleri 
bir nizamname ile tesbit olunur.                        
                                        

  Madde 13- Tasarruf sandıklarında tutulacak defterlerin şekil ve nevileri ve 
bunların kayıt ve istimal tarzları ve dahili muamelatı Maliye ve İktisap Veka- 
letlerince tanzim olunacak talimatname ile tesbit olunur.            
                                        

  Madde 14- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 15- Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         1711 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
        YüRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
      Yürürlükten Kaldırılan       -------------------------------  
     Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı  Maddesi  
  ---------------------------------------  ---------- --------- ---------- 
  10/6/1930 tarih ve 1711 sayılı Kanunun                   
23/6/1958 tarih ve 7129 sayılı Kanuna                      
aykırı hükümleri                23/6/1958   7129   83   
                                        
  4/6/1937 tarih ve 3202 sayılı T.C. Ziraat                  
Bankası Kanunu ile buna ek ve değişiklik geti-                 
ren Kanunlar                 10/10/1983    107   45   
                                Sayılı KHK   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
       1711 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi  
-----------  ----------------------------------------------- --------------  
  7129   11,38,39,40,41,48, 49,61,84 üncü maddeleri ile          
       muvakkat 8 inci maddesi              2/7/1958    
                                        
       Diğer maddeler                  2/10/1958    
                                        
KHK/107               _             28/10/1983    
KHK/336               _              5/8/1988