Endeksler
                                        
         1 VE 3 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MAL BEYANINA           
            DAVET OLUNANLARDAN MEŞRU SURETTE             
            EDİNDİKLERİNİ İSPAT EDEMEDİKLERİ             
           MALLARIN MÜSADERESİ HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası      : 170                       
  Kabul Tarihi       : 22/12/1960                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : 29/12/1960 Sayı: 10693             
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 826          
                                        

  Madde 1 - 1 sayılı kanunun 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile Yüksek Ada- 
let Divanının Muhakeme Usulüne ait 3 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince mal
beyanına davet edilen eski iktidar mensupları ile yakınlarından haklarında ceza 
takibatı yapılmıyanlara veya muhakemelerinin men'ine karar verilenlere veya hak-
larındaki dava düşenlere ait beyanname üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma 
neticesinde:                                  
  A) Haksız olarak mal iktisap edildiğine yahut bu suretle iktisap edilen mal-
ların kaçırıldığına veya gizlendiğine;                     
  B) Hakikate aykırı olarak beyanda bulunulduğuna;              
  C) Sahte belgeler ibraz edildiğine;                     
  Beyanname talebeden mercilerce kanaat getirildiği takdirde bu husustaki so- 
ruşturma evrakı ilgili Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunur.           
  Cumhuriyet Savcısı umumi hükümler dairesinde salahiyetli Ağır Ceza Mahkemesi
nezdinde hukuku amme davası açmaya mecburdur.                  
                                        
  Bu davalar acele işlerden sayılır.                     

  Madde 2 - Mahkeme duruşma sonunda:                     
  A) Haklı olarak iktisap edildiği ispat edilemiyen menkul ve gayrimenkul mal-
lar ile sair hak ve alacakların müsaderesine karar verir.            
  B) Beyannamenin hakikata aykırı olarak verilmesi halinde suçlu hakkında altı
aydan iki seneye kadar hapis cezasına hükmeder.                 
  C) Beyannameye dercedilen malümatı teyit için verilen belgelerin sahteliği- 
nin sübutu halinde Türk Ceza Kanununun hükümlerini tatbik eder.         
  Ç) Haklı olarak iktisap edildiği sabit olmıyan malları müsadereden kurtar- 
mak maksadiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gizlediği veya kaçır-
dığı usulen sabit olanlar hakkında bundan dolayı da ayrıca bir seneden beş sene 
ye kadar ağır hapis cezasına hükmeder.                     
  Sanığın görülmekte olan dava ile ilgili bir suç işlediği duruşma sırasında 
meydana çıkarsa bu suç asıl dava ile birleştirilerek rüyet olunur.       

  Madde 3 - Mal ve hakları müsadere edilenlerin üçüncü şahıslara olan borçla- 
larından Hazine mesul olmaz.                          
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek-4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak,27 Mayıs 1960 tarihinden evvel yapılmış sözleşmeler ile alacaklı du- 
rumda olan bankalar ve mezkür tarihten evvele ait ilam veya bu mahiyetteki bel- 
gelere dayanarak hak iddia eden alacaklılar, borçluların müsadere dışında kalmış
mal ve haklarının alacaklarını karşılamadığını ispat ettikleri takdirde ve müsa-
dere edilmiş mal ve hakların müsadere tarihindeki değeri ile sınırlı olmak üzere
alacaklarının Hazine tarafından ödenmesini talep edebilirler.          
                                        

  Madde 4 - Üçüncü şahısların Hazineye karşı bu kanundan doğan dava hakları  
müsadere kararının kesinleşmesine ıttılaları tarihinden itibaren bir sene ve her
halde kararın kesinleşmesinden itibaren beş sene geçmesiyle düşer.       
                                        

  Madde 5 - Haklarında Yüksek Adalet Divanında herhangi bir fiilden dolayı son
tahkikatın açılmasına karar verilenler servetlerini meşru yollardan edindikleri-
ni isbat edemedikleri takdirde Divanca bu servetlerin gayrimeşru kısmının müsa- 
deresine karar verilir.                             
  Bunlar hakkında da bu kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.  
                                        

  Geçici Madde 1 - (170 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Bu kanuna göre mahkemeye intikal eden işlerde daha evvel ilgili merciler ta-
rafından alınmış olan tedbir ve kararlar mahkemece hilafına karar verilinceye  
kadar devam eder.                                
                                        

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.