Endeksler
         TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İHRACATIN MURAKABESİ        
              VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası    : 1705                        
  Kabul Tarihi     : 10/6/1930                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/6/1930 Sayı: 1524             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 658           
                    *                    
                   * *                    
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
           göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.        
                    *                    
                   * *                    
                                        

   Madde 1-(Değişik:4/7/1988 - KHK -336/1 md;Aynen kabul:7/2/1990-3612/12 md.)
   Gıda Maddeleri hariç olmak üzere dahili ve harici ticaret menfaatlarını  
korumak ve ticaret malları üzerinde tağşiş ve hilelere mani olmak üzere menşei 
nebati, hayvani, madeni bilumum mevat ile bunların nim mamul ve mamullerini   
veyahut bunların terkibinden husule gelen mevaddın ihrazına, imaline, tathiri- 
ne muayyen sınıf ve nevilere tefrikına, ambalajlarına, zarflarına, alım satım  
ve nakil ve muhafazalarına ve bu hususlarda tabi olacakları usul ve şartlara  
ve bu gibi mevat için hususi veya milli muayyen alamet ve izahat istimali    
mecburiyetine müteallik tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mezun   
dur. (2)                                    
  Bakanlık bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri tatbike, alakadar teşekkülle- 
rin mütalaasını aldıktan ve beynelmilel teamülleri tetkik ettikten sonra, ihraç 
mallarımızın en müsaitlerinden başlar, 1593 numaralı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
l82 ve l83 üncü maddeleri hükümleri mahfuzdur.                 
                                        

  Madde 2 - Birinci madde mucibince ilgili bakanlık tarafından tesbit olunup 
usulü veçhile ilan edilen vasıf ve şartlara uygun olmayan mevaddın satış ve   
ihracı menolunabilir.                              
                                        

  Madde 3 - İşbu kanunun derpiş eylediğl mürakabeyi icraya memur edilenler  
icap ettiği takdirde mürakabeye tabi mevattan nizamnameleriyle tayin edilecek  
usul ve miktardan nümune alabilecekleri gibi müesseselerin açık ve faaliyette  
bulundukları zamanlarda imal, satış ve depo mahallerinde teftişte bulunmak sala-
hiyetini de haizdirler.                             
_______________                                 
(1) Bu Kanunda geçen Türk Standartlarının mecburi kılınması ile ilgili olarak  
  "İcra Vekilleri Heyeti" ve "Hükümet" deyimleri, 16/5/1985 tarihli ve 3205  
  sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 18/11/1960 tarih ve 132 sayılı Kanuna ekle-
  nen Ek birinci madde hükmü ile "ilgili bakanlık" şeklinde değiştirilmiş ve 
  metne işlenmiştir.                             
(2) Bu maddenin başına, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK'nin 21 inci madde- 
  siyle, "Gıda maddeleri hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiş ve metne işlen- 
  miştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 -Her teftiş akabinde teftişi yapanlar tarafından bir rapor tanzim  
olunarak bir sureti mal veya müessese sahip veya mümessillerine verilir. Teftiş 
neticesinde bu kanun hükümlerine muhalif hareketi tebeyyün edenler hakkında bir 
zabıt varakası tanzim olunarak kezalik bir sureti 48 saat zarfında mal veya   
müessese sahibine veya mümessillerine tebliğ olunur. Zabıt varakalarının ayrıca 
hangi makamlara tevdi edileceği ve adli takibatı müstelzim olanlar hakkında ne 
suretle takibat icra edileceği nizamnamelerinde tesbit olunur.         

  Madde 5 - Yapılacak tahkikat neticesinde teftiş ve murakaba ile mükellef  
olanlarla sair alakadar memurlardan vazifelerinde suiistimalleri anlaşılanların 
İktisat Vekaleti hareketlerinin mahiyetine göre derhal ellerini işten çektirmeğe
veya memuriyetten ihraca salahiyettardır.                    
  Bu gibiler hakkında tahkikatın mevzuuna göre kanuni takibat yapılır ve evrak
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur.                   
  Neticede maznun memur kendisine isnat olunan suç hakkında men'i muhakeme  
kararı verilir veya beraat ederse vazifesine iade veya buna muadil diğer bir  
memuriyete tayin olunur.                            

  Madde 6 - (Değişik: 3/11/1995-4128/2 md.)                  
  Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı
hareket edenler tacir olsunlar veya olmasınlar haklarında, mahkemelerce fiille- 
rinin mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis cezası ve yüzmilyon lira- 
dan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezasına hükmedilir. Şayet bu fiillerden
dolayı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen cezalar daha ağır ise  
bu cezalar tatbik olunur. bu şekilde cezalandırılanlar hakkında mahkemelerce  
verilen kararlar, masrafları hükümlüden alınmak suretiyle mahalli gazetelerde  
mahkemece hüküm özeti ilan ettirilebileceği gibi, tacir olanların isimleri tica-
ret veya sanayi odalarında bulunacak kara listelere de kaydettirilir. Bu madde 
hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar o malın veya hizmetin imalatçı/üre- 
ticisi veya ithalatçısı değillerse, imalatçı/üreticisi veya ithalatçılar da bu 
eylemden dolayı sorumludurlar, bunlar hakkında da birinci ve ikinci cümle hüküm-
leri uygulanır. Şu kadar ki, imalatçı/üretici veya ithalatçı sözkonusu aykırılı-
ğın kendi kusurlarından kaynaklanmadığını ispat ederse bu sorumluluktan kurtu- 
labilir.                                    

  Madde 7 - Bu kanuna tevfikan ilgili bakanlıkça alınan tedbir ve kararlara  
muhalefeti itiyat haline koyanlar hakkında yukarıdaki para ve hapis cezalarının 
azamisi tatbik edilmekle beraber mallarının zaptına ve kendilerinin iki seneye 
kadar ticaretten menedilmesine dahi hükmedilebilir.               

  Madde 8 - Bu kanuna tevfikan ilgili bakanlıkca alınan tedbir ve kararların 
metinlerinde mer'iyet tarihleri her halde neşirlerinden itibaren on beş günden 
az olmamak üzere tasrih edilir.                         

  Madde 9 - Bu kanunun tatbikatından mütevellit davalar mankemelerce müstacel 
mevattan olmak üzere rüyet edilir.                       

  Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      1705 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
____________  _____________________________________________ _________________ 
  3205                            26/5/1985    
 KHK/336            ---               5/8/1988    
  4128             ---              7/11/1995