Endeksler
                                        
         İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE          
            TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası    : 1702                         
  Kabul Tarihi     : 10/6/1930                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 29/6/1930 Sayı: 1532             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 646            
                                        
               KISIM : 1                     
           Orta tedrisat muallimleri                 
                                        

  Madde 1 - Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 3 ve 7 nci maddeleri hükümle- 
lerine tevfikan orta tedrisat mektepleri muallimliğine intisap edenlerin dahil 
olacakları maaş dereceleri ile bir dereceden daha yüksek bir dereceye geçmek  
için lazım olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir:            
                                        
          Derece    Kıdem müddeti (Sene)              
        -----------   ---------------------              
          12        1 Staj                   
          12        2                     
          11        3                     
          10        3                     
           9        3                     
           8        3                     
           7        3                     
           6        3                     
           5        4                     
           4       25 sene sonunda               
                                        

  Madde 2 - En az ortamektep derecesinde bir mektepten mezun olupta resim,  
elişi, jimnastik, musiki, tabahat, biçki dikiş gibi dersler için atelye mual-  
limliği şahadetname veya ehliyetnamesini haiz olanların orta tedrisat mekteple- 
rinde muallimliğe intisap ettikleri takdirde dahil olacakları maaş dereceleriy- 
le bir dereceden                                
-----------------------                             
(1) a - Bu Kanunun, maaş ve terfilere ait hükümleri 30/4/1939 tarih ve 3656   
  sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.        
  b - 8/6/1936 Tarih ve 3007 Sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre; 1702 Sa- 
  sayılı Kanunun 3007 Sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri Ertik Okullar  
  Öğretmenleri hakkında da uygulanır.                     
  c - Bu Kanunun 15,16,20,21,22,23,24,26,27,31,34,45 inci maddeleri ile 1880 
  Sayılı Kanunla değişik 18 ve 19 uncu maddeleri, 13/1/1943 tarih ve 4357   
  Sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre ilkokul öğretmenleri ve yar. öğret-  
  menleri hakkında tatbik olunmaz.                      
  d - Bu Kanunun, 14/7/1965 tarih ve 657 Sayılı Kanunun 1327 Sayılı Kanunla  
  değişik 237/b fıkrası ile bağdaşmıyan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
daha yüksek bir dereceye geçmek için lazım olan kıdem müddetleri aşağıda gös-  
terilmiştir:                                  
                                        
           Derece     Kıdem müddeti (Sene)            
         --------------- -----------------------           
             15        1 staj                
             15        2                   
             14        3                   
             13        3                   
             12        3                   
             11        3                   
             10        3                   
             9        3                   
             8        4                   
             7       25 sene sonunda            
                                        

   Madde 3 - (Mülga: 5/3/1964 - 439/15 md.)                  
                                        

   Madde 4 - İlk vazifeye stajyer olarak başlanır. Staj senesi sonunda ehliyet
ve tedris kabiliyeti, talim sicilli ve teftiş raporu ile sabit olan stajyerler 
muallim unvanını alırlar. Meslekte kıdem, muallim unvanı alındığı tarihten hesap
edilir. Muallim unvanı alınmadıkça terfi edilemez ve iki sene zarfında muallim 
unvanını alamıyan stajyerlerin vazifesine nihayet verilir.           
                                        

  Madde 5 - Türkiye'de yüksek tahsilini bitirdikten sonra ecnebi memleketlerde
tahsillerini ikmal edenler ibraz ettikleri tahsil vesikaları Maarif Vekaletince 
tasdik olunduğu takdirde,ilk defa mesleke giriyorlarsa, Teadül Kanununun yedinci
maddesi mucibince 10 uncu dereceye girerler. Muallimlikte herhangi bir kıdem de-
recesine geçtikten sonra ecnebi memleketlerde ikmali tahsil etmişler ise, devam 
ettikleri müesseselerin normal tahsil müddetleri kıdemlerinde hesap edilir.   
                                        

  Madde 6 - (Mülga: 8/6/1936 - 3007/14 md.)                  
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 18/6/1934 - 2517/2 md.)                 
  Orta tedrisat mektepleri müdür, başmuavin ve muavinlerine muallimlik maaş- 
larından başka mekteplerdeki ve pansiyonlardaki idari vazifelerine mukabil 1452 
numaralı kanunun 5 inci maddesine tevfikan ücret verilir. Bu ücretler varidatı 
müsait pansiyonlu mekteplerde kısmen umumi bütçeden, kısmen pansiyonlar tahsisa-
tından nehari mekteplerle pansiyonu olmıyan leyli ve varidatı müsait bulunmayan 
pansiyonlu mekteplerde tamamen umumi bütçeden verilir. Bu ücretlere ait kadro bu
kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir. (1)                    
  Cetvelde gösterilen ücretler azami olup mekteplerin derece ve ehemmiyetine 
göre Maarif Vekilliğince tesbit olunur.                     
  Bu ücretlerden ne miktarının pansiyonlar tahsisatından verileceği her sene 
bütçe kanunları ile tesbit edilir.                       
-------------------------------------                      
(1) 18/6/1934 tarih ve 2517 Sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri 3043, 3413,  
  3834, 4472 Sayılı Kanunlarla değişmiş; en son 4774 Sayılı Kanunla düzenle- 
  nen mezkür cetveller, 31/7/1970 tarih ve 1322 Sayılı Genel Kadro Kanununun 
  9 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmışlardır.              
   Ayrıca bu hükümde sözü edilen 1452 Sayılı Kanun 30/7/1939 tarih ve 3656  
  Sayılı Kanunun 25 nci maddesi ile; 3656 Sayılı Kanun ise 14/7/1965 tarih ve 
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 237 nci maddesi ile yürürlükten kaldı- 
  rılmıştır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                  KISIM : 2                  
              İlk tedrisat muallimleri              
                                        

  Madde 8 - (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md.)                  

  Madde 9 - İlk tedrisat muallimlerinin maaşların teadülü hakkındaki kanun mu-
cibince dahil olacakları dereceler ile bir dereceden daha yüksek bir dereceye  
geçmek için lazım olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir:         
                                        
            Derece     Kıdem müddeti (Sene)           
           __________   ______________________           
             16         3                 
             15         3                 
             14         3                 
             13         3                 
             12         3                 
             11         3                 
             10         3                 
             9         3                 
             8         3                 
             7         27 sene sonunda           

  Madde 10 - İlk tedrisat muallim muavinlerinin maaşların teadülü hakkındaki 
kanun mucibince girecekleri dereceler ve bir dereceden daha yüksek bir dereceye 
geçmek için lazım olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir:         
                                        
            Derece     Kıdem müddeti (Sene)           
           ___________  ________________________          
             19         4                 
             18         4                 
             17         8 sene sonunda          

  Madde 11 - (Mülga: 13/1/1943 - 4357/15 md.)                 
                                        

  Madde 12 - Muallim muavinleri imtihan geçirerek"muallim unvanını almadıkça" 
17 nci dereceden yukarı terfi edemezler. Maarif Vekaleti lüzum gördüğü zaman al-
tı ay evvelden haber vermek suretiyle bunları mecburi imtihana sevkederek muvaf-
fak olamıyanları vazifeden çıkarabileceği gibi her vakit yerlerine muallim tayin
etmek suretiyle onları münasip gördüğü diğer mahallerde istihdam edebilir.   
                                        

  Madde 13 - İlk tedrisat müfettişleri,ilk tedrisat muallimleri gibi derece ve
maaş alırlar. Orta tedrisat muallimliğinden gelen veya orta tedrisat muallimliği
şeraitini ve hukukunu haiz olan ilk tedrisat müfettişleri orta tedrisat muallim-
leri gibi derece ve maaş alırlar.Gerek birinci ve gerek ikinci kısımlardan olan 
müfettişler Teadül Kanunu mucibince ayrıca müfettişlik tahsisatı da alırlar.  
                                        

  Madde 14 - Uhdelerinde başmuallimlik gibi idari vazife bulunan ilk mektep  
muallimleri Teadül Kanununun 5 ve 789 numaralı Maarif Teşkilatı Kanununun 13 ün-
cü maddesi muacibince ayrıca bir tahsisat alırlar.               
                                        
                KISIM : 3                    
     İlk ve orta tedrisat muallimleri hakkında müşterek hükümler      

  Madde 15 - Bir muallimin bir kıdem derecesinin tam sayılması o muallimin  
devre içinde inkıtasız olarak maarif hizmetlerinde bulunmasına bağlıdır. Bir mu-
allimin kendi isteğiyle maarif hizmetleri haricinde geçirdiği müddet kıdemine  
zammolunmaz.Bu suretle maarif hizmetinden çıkmış olanlar tekrar muallimliğe dön-
dükleri zaman evvelce ayrıldıkları dereceye alınabilirler. Ancak maarif mesleği-
nin                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
her hangi bir şubesinde vazife yapan muallimlerle mebus ve asker olan muallim- 
lerin hizmet müddetleri kıdemlerinde hesap olunur.Kezalik Maarif Vekaletinin mü-
saadesiyle memleket haricinde tedrisat işiyle meşgul olan veya hususi mektepler-
de muallimlik edene meslek mensuplarının da bu hizmet müddetleri kıdemlerinde  
hesap olunur.                                  
                                        

  Madde 16 - İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfilerinde esas kıdemle be-
raber vazifelerindeki muvaffakiyetleridir. Bir derecenin kıdem müddetini ikmal 
etmiş bulunan bir muallimin daha yüksek bir dereceye terfi edebilmesi şu vesika-
larla muvaffakıyetini ispat etmesine mütevakkıftır:               
  A - İlk tedrisat muallimleri, müfettiş raporları ve maarif müdürlerinin müs-
pet mütalaalariyle;                               
  B - Orta tedrisat muallimleri, müfettiş raporları ve talim sicilleriyle.  
                                        

  Madde 17 - Kanunun neşri tarihinde muallimlerin esas vazifeleri itibariyle 
bulundukları derecedeki müktesep hakları mahfuzdur.Ancak bulundukları dereceler 
kıdemlerine nispetle yüksek olanlar o derecenin kıdemini dolduruncaya kadar ter-
fi edemezler.                                  
                                        
  Muallimlerin taltifi                            

  Madde 18 - (Değişik: 25/7/1931 - 1880/3 md.)                
  İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz  
orijinal bir eser meydana getiren muallimler otuz altı ve kırkıncı maddelerde  
yazılı meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir sene kıdem zammı alırlar.Ancak 
bu eserlerin orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce Darülfünunca veya
bir hey'eti ilmiyece tasdik edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini mütadin fevkında
yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş raporla, talim sicilleri ve maa- 
rif ve mektep müdürlerinin bu husustaki mütalaalariyle sabit olanlar keza 36 ncı
ve 40 ıncı maddelerde zikredilen meclis ve komisyon mazbatası üzerine takdirname
verilmek veya bir seneye kadar kıdemlerine zammolunmak suretiyle taltif edilir- 
ler.                                      
                                        
                KISIM : 4                   
       Muallimler hakkında tatbik edilecek cezalar            
                                        
  Cezalar ve suçlar                              

  Madde 19 - (Değişik: 25/7/1931 - 1880/4 md.)                
  Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri 
suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir:        
    1) İhtar                                 
    2) Tevbih                                
    3) Ders ücretlerinin kesilmesi                      
    4) Maaş kesilmesi                            
    5) Kıdem indirilmesi                           
    6) Derece indirilmesi                          
    7) İstifa etmiş sayılmak                         
    8) Vekalet emrine alınmak                        
    9) Meslekten çıkarılmak                         
   10) Devlet memurluğundan çıkarılmak.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 20 - İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir      
  1 - Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifa- 
sında kusur etmek (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görürse  
zararın mahiyet ve derecesine göre daha ağır ceza verilebilir);         
  2 - Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bu-
lunmak;                                     
  3 - Arkadaşlarına ve talebesine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan 
kullanmak;                                   
  4 - Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek;               
  5 - Talebenin vazifelerini tashih etmemek;                 
  6 - Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek;      
  7 - Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak.            
  Yukarki hallerin ilk defasında ihtar. Tekrarında tevbih cezası verilir.   
                                        

  Madde 21 - Ders ücretlerinin kesilmesi cezası şu hallerde verilir.     
  1 - Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde ders-
ten başka bir şeyle meşgul olmak;                        
  2 - İnzibat ve muallimler meclisi ve mubayaat komisyonu içtimalarına maze- 
retsiz olarak devam etmemek (bu son halin ilkinde ihtar, ikinci defasında ücret 
kesilmek cezası verilir);                            
  3 - Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek;          
  Derse gelmeyen veya dershanede dersten başka bir işle meşgul olan muallimin 
maaşından kesilecek miktarı tayin için dört hafta bir ay itibar olunarak mualli-
min maaş yekünu bir ay zarfında girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksim olunur
ve boş geçen her ders saati için muallimin maaşından bu miktarı ilk alacağı ay- 
lığından kesilir.                                
  Uhdesinde fazla ders olan muallimİn fazla aldığı ücret; asıl maaşına zamme- 
dilerek ders ücreti bu yeküna göre hesap olunur.                
  Mazeret sebebile derse girmeyen muallimin mazeretini en çok üç gün zarfında 
ihbar ve bir hafta içinde de ispat etmesi lazımdır.               
                                        
  Yoksa ceza tatbik olunur.                          

  Madde 22 - Maaş kesilmesi cezası şu hallerde verilir.            
  1 - Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek;         
  2 - Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek;       
  3 - Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak;        
  4 - Talebeyi dövmek;                            
  5 - Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek;  
  6 - Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek;        
  7 - Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak  
gezmek.                                     
  Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on beş günlüğe kadar kesilir.Daha
ziyade kesilmez.                                
                                        

  Madde 23 - Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.          
  1 - İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;           
  2 - Amirine karşı harekette bulunmak.                    
                                        

  Madde 24 - Derece indirilmesi cezası şu hallerde tatbik olunur.       
  1 - Sarhoş olarak mektebe gelmek.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyun- 
larla vakit geçirmek.                              
  3 - Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastile memur olduğu tahkikatı   
esaslı bir surette yapmamak.                          
                                        

  Madde 25 - Bir orta tedrisat mualliminin, orta derecede mekteplerde ders  
vermekten aciz olduğu iki talim sicilli ile sabit olduğu takdirde muallim ilk  
mektep muallimliğine nakledilir.                        

  Madde 26 - İstifa etmiş sayılmak                      
  1 - Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında baş-
lamayan.                                    
  2 - Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen;   
  3 - Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelme- 
yen,                                      
  4 - Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, 
başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır.     

  Madde 27 - Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur.      
  1 - Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallimlik sıfatile telif edilme- 
yen iffetsizliği sabit olan,                          
  2 - Talebeyi Vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine
itaatsızlığa teşvik eden,                            
  3 - Müdür başmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesi-
ne kopya verenler,                               
                                        

  Madde 28 - (Değişik: 25/7/1931 - 1880/5 md.)                
  Devlet memurluğundan ihraç ve vekalet emrine alınmak cezaları Memurin Kanu- 
nunun ahkamına tabidir.                             
                                        

  Madde 29 - İlk mektepe muallimlik etmekte aczi üç teftiş raporile sabit olan
ilk mektep mualimi tekaüde sevkedilir.Kezalik bir mektep ve sınıfta inzibatı mu-
hafaza edemediği için iki defa başka mektebe tahvil edilen orta tedrisat mualli-
mi en son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk ettiği takdirde
tekaüde sevkolunur.(1)                             
                                        

  Madde 30 - Bir terfi müddeti zarfında iki defa ihtardan gayri bir cezayı mu-
cip fiili yapmış olanlara İnzibat Komisyonu ikinci fiili için bir derece ağır  
ceza verebilir.                                 
                                        

  Madde 31 - Arkadaşlarına, iftirada bulunan müdür, muallim, başmuallimlerle 
ilk tedrisat müfettişleri,iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o 
suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırırlar.             
                                        

  Madde 32 - Bu kanunda tasrih edilmeyen ahval Memurun Kanunu ahkamına tabi- 
dir.                                      
                  KISIM : 5                  
               Ceza veren makamlar                
                                        

  Madde 33 - (Değişik: 25/7/1931 - 1880/6 md.)                
  İhtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re'sen verilir:         
  1) Maarif Vekili                              
  2) Vali                                  
__________________________                           
(1) 8/6/1949 tarih ve 5434 Sayılı Kanunun 135 inci maddesinin 14 üncü bendi ile,
  bu maddenin emekliliğe ait hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3) Maarif Müdürü                              
  4) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri.            
  Bu ceza tahriren tebliğ olunur.                       
  Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından re'sen verilir;         
  1) Maarif Vekili                              
  2) Vali                                  
  3) Maarif Müdürü                              
                                        

  Madde 34 - İhtardan maada cezalar sicille kaydolunur.            
                                        

  Madde 35 - (Değişik: 25/7/1931 - 1880/7 md.)                
  Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Vekili, Maarif müdürleri ve orta 
derecede mektep müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra salahiyeti   
dairesinde olarak tatbik edilir.                        
                                        
  Maarif inzibat meclisleri                          

  Madde 36 - Her vilayet merkezinde bir maarif inzibat meclisi bulunur. Bu  
meclis ilk mektep muallim ve başmuallimleri ile akşam sanat ve ticaret mektep  
ve kursları muallimlerinin inzibati meselelerine ait karar ve hüküm verir.   
                                        

  Madde 37 - (Değişik: 25/7/1931 - 1880/8 md.)                
  Vilayet Maarif inzibat meclisleri valinin riyaseti altında aşağıda yazılı  
zatlardan teeşkkül eder:                            
  Vali (İcabında Maarif Müdürünü tevkil edebilir.)              
  1) Vilayet Maarif Müdürü,                         
  2) Vilayet Daimi Encümeni azasından (kendi aralarından seçecekleri) bir  
zat,                                      
  3) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise ve orta, mektepler müdürlerin- 
den en kıdemlisi,                                
  4) Maarif Vekaleti tarafından seçilecek ilk tedrisat müfettişi,      
  5) Merkez ilk mektep muallimlerinden (kendi aralarında iki sene müddetle  
seçecekleri) bir ilk mektep muallimi,                      
  6) Akşam san'at ve ticaret mektepleriyle kurslarına ait işlerde bu mektep 
ve kursların müdürleri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler,       
  7) Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tahkikatını yapan müfettiş     
(meclis azası arasında bulunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hakkında  
verilecek karara iştirak edemez ve rey veremez.)                
  İlk tedrisat müfettişlerile bu mecliste dahil olan muallimlere ait inzıbati 
işlerin ilk mercii Maarif Vekaleti İnzibat Komisyonudur.            
                                        

  Madde 38 - (Değişik : 25/7/1931 - 1880/9 md.)                
  Vilayet Maarif İnzibat meclisleri kararlarına, alakadar muallimler     
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında itiraz ederlerse bu kararlar   
ikinci derecede olarak Maarif Vekaleti İnzibat Komisyonu tarafından tetkik ve  
bir hükme raptolunur.                              
                                        

  Madde 39 - (Değişik: 25/7/1931 - 1880/10 md.)                
  Vilayet maarif inzibat meclisleri; işbu kanunun hüküm ve karar hakkını   
kendilerine verdiği ceza işlerinden başka her sene Mayıs ayı içinde toplanarak 
vilayet ilk tedrisat muallimlerinin bir senelik umumi inzibat vaziyetini tetkik 
ve muallimler arasında takdir ve taltife layık görülenlerin isimlerini tesbit  
etmek ve bu bapta tanzim edeceği bir mazbatayı vesikalariyle birlikte Haziran  
sonuna kadar Maarif Vekaletine göndermekle de mükelleftirler.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Maarif Vekaleti İnzibat Komisyonu                      

  Madde 40 - Maarif Vekaleti İnzibat Komisyonu Müsteşarın riyaseti altında  
aşağıdaki zatlardan teşekül eder:                        
  1 - Teftiş Heyeti Reisi;                          
  2 - İlk, orta ve yüksek ve mesleki tedrisat umum müdürleri;        
  3 - Zat İşleri Müdürü                           
                                        
  Maarif Vekili Komisyonun tabii Reisidir.                  

  Madde 41 - Maarif Vekaleti İnzibat Komisyonu; işbu kanunda hüküm ve karar  
salahiyeti kendisine bırakılan ceza işlerinden başka, her sene Haziran ayı   
zarfında toplanarak orta tedrisat muallimlerinin bir senelik inzibat vaziyetini 
tetkik ile bunun hakkında bir mazbata tanzim ve orta tedrisat muallimleri    
arasında takdir ve taltife layık görülenlerin isimlerini bir cetvelde tesbit  
edip vesikalariyle ve kendi mütalaası ile birlikte Maarif Vekaletine tevdi   
eder.                                      
                                        

  Madde 42 - Vilayet maarif inzibat meclisleri ile Vekalet İnzibat Komisyo_  
nunun faaliyet tarzı bir talimatname ile tesbit olunur.             
                                        

  Madde 43 - İşbu Kanunun ahkamı dairesinde salahiyettar makam ve meclislerin 
kararile ceza gören kimselerin bu ceza ve kararlar hakkında Şürayı Devlette   
itiraz hakkı bakidir.                              
                                        

  Madde 44 - 439 numaralı Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu ile maarif     
teşkilatına mütedair 789 numaralı kanunun ve 842 numaralı ilk mektep ve     
muallim ve muavinlerine ait kanunla diğer kanunların bu kanun maddelerine    
uymayan hükümleri mülgadır.                           
                                        

   Geçici Madde 1 - (1702 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi   
olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                    
   Üçüncü madde mucibince verilecek ders ücretleri 1930 senesi zarfında    
Maarif Vekaleti bütçesinin 532 nci memurlar maaşatı faslından tesviye olunur.  
                                        

  Madde 45 - Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.           
                                        

  Madde 46 - Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif     
Vekilleri memurdur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1702 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
                                        
          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ          
                                        
                 GÖSTERİR LİSTE                 
                                        
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
       Yürürlükten Kaldırılan     /---------------^----------------\ 
      Kanun veya Kanun Hükümleri     Tarihi  Sayısı   Maddesi  
-------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- 
1702 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi       8/6/1936   3007    14   
                                        
1702 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerinin                   
maaş ve terfilere ilişkin hükümleri      30/7/1939   3656    26   
                                        
1702 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci                   
fıkrası ve 1880 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 13/11/1943  4357    15   
                                        
1702 sayılı Kanunun;                              
- 29 uncu maddesinin emekliliğe ait hukmü    8/6/1949  5434  135/14   
                                        
- 8 inci maddesi                5/1/1961   222    89   
                                        
- 3 üncü maddesi                5/3/1964   439    15   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        1702 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.       Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler  giriş tarihi  
______________  ____________________________________________ ________________
                                        
  1880                ---             3/8/1931   
                                        
  2517                ---             1/9/1934   
                                        
  3007                ---             1/8/1936   
                                        
  3313                ---            21/1/1938   
                                        
  4357                ---            19/1/1943   
                                        
  5991                ---            10/12/1952   
                                        
  6837                ---            10/9/1956   
                                        
   222  - Mali hükümleri...                   1/3/1961   
                                        
      - tayinle ilgili hükümleri...             28/2/1961   
                                        
      - diğer hükümleri                    1/1/1961   
                                        
   439  - ders sayılarına ilişkin hükümleri          12/3/1964   
                                        
      - akşam okulları hakkındaki hükümleri          1/4/1964   
                                        
      - Diğer ücretlerle ilgili hükümleri           1/3/1964