Endeksler
                                        
             DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU (1)             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1700                        
  Kabul Tarihi     : 9/6/1930                      
  Yayımlaındığı R.Gazete: Tarih: 19/6/1930 Sayı: 1524             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 626            
                  *                      
                  * *                     
     Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                  *                      
                  * *                     
  Memurların derece ve sınıfları                       

  Madde 1 - Dahiliye memurlarının derece ve sınıfları aşağıda gösterilmiştir: 
  Merkezde :                                 
Derece                                     
------                                     
 1 Müsteşar                                  
 2 Teftiş heyeti reisi, umum müdürler, vekalet hukuk müşaviri         
 3 Umum müdür muavinleri, hukuk müşavir muavini                
 4 Şube müdürleri                               
 5 Şefler ve memurlar                             
 6 Katipler                                  
                                        
  Vilayetlerde :                               
 1 (Mülga: 21/11/1952 - 5990/1 md.)                      
 2 Valiler                                   
 3 Vali muavinleri                               
 4 Kaymakamlar, mektupçular, hukuk işleri müdürleri ve polis müdürleri     
 5 Nüfus, iskan, nahiye müdürleri, vilayet maiyet memurları, mektupçuluk kale- 
  mi mümeyyizleri                               
 6 Vilayet mektupçuluk kalemi, idare heyeti ve nüfus başkatipleri, iskan ve  
  evrak memurları, kaza tahrirat katipleri, nüfus ve iskan memurları     
 7 Nahiye tahrirat katipleri, nahiye nüfus memurları, kaza tahrirat katibi re- 
fikleri ve nüfus katipleri.                           
  Bu listede dahil olmayan memurlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan  
memurlar derecesinde sayılırlar. Valilik ve müfettişlik dört; kaymakamlık, mek- 
tupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, polis müdürlüğü, vali muavinlikleri ve    
beşinci derecedeki memurluklar üç sınıftır. Altıncı ve yedinci derece memur-  
ları bir sınıftır.                               
------------                                  
(1) (a) Bu kanunun düzenlendiği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 
    2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.           
  (b) Umumi Müfettişlik Teşkilati 21/11/1952 tarih ve 5990 sayılı Kanunun   
    1. maddesi ile kaldırılmıştır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Valilik, vali muavinliği, mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, kaymakamlık, 
polis müdürlüğü ve nahiye müdürlüğü sınıfları mahalli olmayıp şahsidir.     
  Lüzum ve zaruret halinde valiler ve kaymakamlar kendi dereceleri maaşla-  
riyle umum müdürlüklerde ve şube müdürlüklerinde istihdam olunabilirler.    
  Namzetlik ve ehliyet şartları                        

  Madde 2 - (Değişik: 14/3/1949 - 5354/1 md.)                 
  A) İçişleri Bakanlığı memurluklarına intisap ve terfide bu kanunda yazılı  
haller dışında genel hükümler uygulanır.                    
  B) (Değişik:12/7/1991 - KHK - 435/1 md.; Değiştirilerek kabul : 26/2/1992  
- 3778/1 md.)Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı 4 üncü ve daha yukarı sınıflar-
daki memurluklara geçebilmek ve tayin olunmak için Üniversitelerin Siyasal Bil- 
giler,Hukuk,İktisat,İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört 
yıl süreli fakültelerden mezun olmak şarttır.                  
  C) (Değişik birinci fıkra : 7/7/1995 - 4119/1 md.) Bu maddenin (B) bendinde 
sayılanlardan, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itiba- 
riyle 30 yaşını bitirmemiş olanlar:                       
  788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağlık şartlarını haiz oldukları ve   
memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabili-  
yetleri bulunduğu hakkında tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki kurullardan  
rapor alanlar maiyet memurluklarına aday olarak tayin olunurlar.        
  Altı ay adaylık süresi sonunda valilerce ehliyeti tasdik edilenler asil ola-
rak maiyet memurluğuna tayin olunurlar ve maiyet memurluğunda bir buçuk yıllık 
kaymakamlık stajına ve bundan sonra da azami altı aylık kaymakamlık kursuna tabi
tutulurlar.                                   
  (Değişik: 12/7/1991 - KHK - 435/1 md.; Değiştirilerek kabul: 26/2/1992 -  
3778/1md.) Şu kadar ki,fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen 
yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini  
müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday 
olarak alınmalarına engel teşkil etmez.                     
  Valilerce ehliyetleri tasdik edilmeyen maiyet memuru adayları başka bir   
yere nakledilerek haklarında (A) fıkrası gereğince genel hükümler uygulanır.  

  Madde 3 - (Değişik: 20/4/1983 - 2819/1 md.)                 
  A) Kaymakamlık stajı; maiyet memurlarına İçişleri Bakanlığınca tesbit edi- 
lecek esaslar dahilinde illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettişleri 
ve ilçe kaymakamları refakatinde, kaymakamlık vekaletinde ve buralardaki beledi-
yelerde fiilen çalıştırılmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de dahil iki 
yıllık staj sonunda kaymakam olmaya ehliyetleri staj gördüğü valilerce ve vali- 
lerin bu hususta birbirine zıt görüş bildirmeleri halinde, İçişleri Bakanlığınca
onaylananlar Bakanlık tarafından kaymakamlık kursuna çağrılır. İçişleri Bakan- 
lığı gerek gördüğü hallerde staj süresini 6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya yetki-
lidir.                                     
  Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Bakanlığınca tesbit olunur.    
  Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı  
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 numaralı 
bendi hükümleri dikkate alınarak kaymakamlığa atanırlar.            
  Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya ehliyeti bulunmadığı anlaşılan- 
larla kaymakamlık kursunda başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının diğer me- 
murluklarına atanırlar.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlardan Cumhurbaşkanlığı, TÜrkİye   
Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Danıştay kadrolarındaki memurluklara veya 
belediye Başkanlığı,belediye başkan yardımcılığı veya belediye şube müdürlükle- 
rine seçilen veya atananların bu görevlerdeki hizmet süreleri Mülki İdare Amir- 
liği Hizmetleri Sınıfında geçmiş sayılır.                    
  Bu maddenin (A) fıkrası gereğince atanan kaynmakamlardan yukarıdaki bentte 
yazılı yerlerdeki memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşkilatı dışında diğer bir 
memurluğa atanan veya nakledilenlerin atandıkları veya nakledildikleri memurluk-
lardaki ilk terfi süresi kaymakamlığa atanmaları sırasında kazandıkları süre  
farkı kadar uzatılır.                             
                                        

  Madde 4 - Valiliğe, vali muavinliğine, mektupçuluğa, polis müdürlüğüne ve  
kaymakamlığa yerli olanlar tayin edilmezler. Diğer yerli daire reisleri lüzu-  
munda tahvile tabi tutulurlar.                         
                                        
  İntihap ve tayin usulleri                          

  Madde 5 - Müsteşar; birinci ve ikinci sınıf valiler veya bu sınıflara terfi 
hakkını kazanmış ve evvelce valilik etmiş umum müdürler arasından Vekaletin in- 
hası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile;           
  Umumi müfettişlerle valiler; Dahiliye Vekaletinin inhası, İcra Vekilleri  
Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikile;                  
  Teftiş Heyeti Reisi ve umum müdürler ve vekalet hukuk müşaviri; vekaletin  
inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile;          
  Üçüncü ve dördüncü derecelerdeki memurlar; müdürler encümeninin intihabı ve 
vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile;     
  Beşinci ve altıncı derecelerdeki memurlardan merkezdekiler; daireleri müdür 
veya umum müdürlerin inhası üzerine Vekaletçe;                 
  Vilayet nüfus ve iskan müdürleri; umum müdürlerinin inhası ve müdürler en- 
cümeninin karariyle, Vekaletçe;                         
                                        
  Maiyet memurları; doğrudan doğruya Vekaletçe;                
  Vilayetlerin diğer merkez memurlariyle kaza daire amirleri; vilayetlerdeki 
daire amirlerinin inhası üzerine vilayetlerce;                 
                                        
  Nahiye müdürleri; Vekaletin tasdikiyle vilayetlerce;            
  Kazaların yedinci derece memurlariyle nahiye memurları; dairesi amirinin  
inhası üzerine kaymakamlıkça tayin olunurlar.                  
  Kaymakamlıklarca tayin edilen memurların memuriyetleri vilayetlerin tasdi- 
kile tamam olur.                                
                                        
  Müfettişler                                 

  Madde 6 - Müfettişler, teftiş heyeti reisinin inhası ve Vekilin tasvibi üze-
rine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile tayin olunurlar.       
  Müfettişliğe bidayeten tayin olunanlar ilk altı ay zarfında evvelki memuri- 
yetleri maaşile bir mülazemet devresi geçirirler.                
  Bu müddetin içinde veya sonunda müfettişlikte kabiliyet ve kıyafeti görüle- 
miyenler evvelki derece ve sınıflarına iade olunurlar.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Mülkiye müfettişlerinin mesai ve istihdam tarzları bir nizamname 
ile tesbit olunur.                               
                                        

  Madde 8 - Müfettişler lüzumu halinde Dahiliyenin diğer memurluklarına nakil 
veya terfi suretiyle tayin olunabilirler.                    
  Diğer memurlardan da kanuni ehliyeti haiz olanlar, maaşlarının miktarına  
göre, müfettişliğe nakil veya terfi olunabilirler. Ancak müfettişliğe tayin   
edileceklerin mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun olmaları ve hukuktan   
mezun olanların yedi senelik idadi veyahut lise tahsilini bitirmiş olmakla be- 
raber kaymakamlıkta en az üç sene hizmet bulunmaları şarttır.          
                                        
  Terfi                                    

  Madde 9 - Bir derece içinde bir sınıftan yukarı sınıfa veya bir derecenin  
en yüksek sınıfından üst derecenin en küçük sınıfına terfi için bulunduğu sı-  
nıfta üç sene hizmet etmiş ve Memurin Kanununun 20 nci maddesi mucibince ehli- 
yeti tasdik edilmiş olmak şarttır. Birinci sınıf kaymakamlardan terfie hak kaza-
nanlar üçüncü derecedeki memurluklara ve dördüncü dereceye dahil olan mektupçu- 
larla hukuk işleri müdürleri ve polis müdürleri kendi sınıflarında muayyen müd- 
deti ikmal ile terfie ehliyetleri tasdik edildikten sonra birinci sınıf kayma- 
kamlığa tayin edilebilirler.                          
                                        

  Madde 10 - Bilgi ve görgülerini artırmak için Vekaletçe yabancı memleketle- 
re gönderilen memurların oralarda bulundukları müddetler, kıdemlerinde hesap  
olunur.                                     
  Tahvil ve nakil (1)                             

  Madde 11 - Bir derece veya sınıfta bulunan merkez ve mülhakat memurları lü- 
zumu sabit olduğu takdirde, Vekaletçe aynı derece ve sınıftaki diğer memuriyet- 
lere tayin olunabilirler.                            
                                        

  Madde 12 - Aynı şehir ve kasaba dahilinde aynı sınıf ve derecedeki memurla- 
rın tebdillerinde bunları tayin eden makamlar serbesttirler.          
                                        

  Madde 13 - Merkez memurlarından birinci ve ikinci derecede bulunanlarla va- 
liler, kaymakamlar ve zabıta amirleri Vekaletçe kati zaruret üzerine tayinlerin-
deki usule tevfikan Vekalet emrine alınabilirler.                
                                        
  İstifa ve mezuniyet                             

  Madde 14 - İzni bitipte on beş gün içinde makbul mazereti olmaksızın iş ba- 
şına dönmiyenler veyahut mazeretini amirine bildirmeden üç gün işini bırakanlar 
istifa etmiş sayılırlar.                            
                                        

  Madde 15 - (Mülga: 13/9/1943 - 4489/8 md.)                 

  Madde 16 - Fevkalade hallerde memurların vazifelerinden ayrılmalarında mah- 
zur görüldüğü takdirde izinleri geri bırakılır ve izinde bulunanlar iş başına  
çağırılır.                                   
                                        

  Madde 17 - İstifa veya diğer bir daireye nakil suretiyle ayrılmış olan me- 
murlardan tekrar Dahiliye hizmetine girmeleri Vekaletçe kabul olunanlar ancak  
ayrıldıkları zamandaki sınıf ve derecelerine muadil memuriyetlere tayin oluna- 
bilirler.                                    
  Müdürler Encümeni                              

  Madde 18 - Müdürler Encümeni müsteşarın riyaseti altında alfabe sırasile  
emniyet işleri umum müdürü, hukuk müşaviri, mahalli idareler ve nüfus işleri  
umum                                      
----------------------------                          
(1) Bu kısmın uygulanmasında ek 1 nci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
müdürleri ve teftiş heyeti reisi ile vilayetler idaresi umum müdüründen terek- 
küp eder.                                    
                                        
  Memurin şubesi müdürü bu encümenin raportörüdür.              

  Madde 19 - Müdürler encümeni Dahiliye memurlarının mesai ve faaliyeterini, 
zati hal ve vaziyetlerini tetkik ve tesbit eyler ve bu kanunla intihap hakkı  
kendisine verilmiş olan memurların intihap, terfi ve ehliyetlerinin tasdikı ile 
tahvil hususlarını tezekkür eder.                        
  Encümenin kararları Vekilin tasdiki ile tamam olur.             
                                        
  inzibat cezaları                              

  Madde 20 - Memurin Kanununun 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerindeki ah-  
valden başka aşağıdaki hallerde şu cezalar verilir :              
                                        
  İhtar - Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek.               
  Tevbih - Teftiş ve tahkikleri sebepsiz uzatmak, teftiş layihalarını ve tah- 
kik fezlekelerini vaktinde göndermemek veya sebepsiz olarak tahkikatı noksan  
bırakmak, teftiş için gidilecek yeri işaa etmek.                
  Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş layihalarında ve sorulan sual-  
lere sebepsiz olarak bir hafta zarfında cevap vermemek. Bir meselenin evrakını 
kast olmaksızın zayi etmek, vazife icabını takdir ve ifada müsamaha göstermek. 
  Maaş kesilmesi - Bir aylık hesap kağıtlarını diğer ayın on beşine kadar mer-
ciine göndermemek, eli işten çektirilen memurlar hakkında tahkikat bittikten  
sonra sebepsiz olarak en çok on beş gün zarfında fezlekesini ait olduğu makama 
vermemek, maiyetindeki memurlara karşı fena muamelede bulunmak ve resmi muamele 
ve kayıtlara muhalif iş'aratta bulunmak.                    
  Kıdem tenzili - İfasına mecbur olduğu tahkikatın safhalarını ifşa etmek.  
  Sınıf tenzili - Hesaplarını sene nihayetinde tamamile kapatmamak, avans   
alıp bunu üç ay zarfında tesviye etmemek, amirine vazife başında veya vazife-  
den dolayı her nerede olursa, olsun hakaret etmek, vazife başında madununa ya- 
hut arkadaşlarına hakaret etmek, memur bulunduğu yerin ve mıntıkanın haricine  
izinsiz gitmek, yahut vazife icabı gittiği takdirde mafevkini haberdar etmemek 
ve Cemi İanat Nizamnamesine mugayir harekette bulunmak.             
                                        

  Madde 21 - Evrak ziyaı ve vazife icabını takdir bir ifada müsamaha, Devlet 
ve efratça mazarratı mucip olmuş ise zararın derecesine göre memur hakkında in- 
zıbat cezaları en ağrına kadar tatbik edilmekle beraber kanuni takibatta icra  
edilir.                                     
                                        

  Madde 22 - Resmi muamelelerden dolayı amirlerini alenen tenkid edenler ten- 
kidin şekil, mahiyet ve tesiri derecesine göre maaş kesilmesi, kıdem tenzili  
cezalarından biri ile cezalandırılır.                      
                                        

  Madde 23 - İrtikap ve irtişaları veya vazife ve memurluk haysiyet ve şere- 
fine uymayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı ayrı iki müfettiş  
tarafından verilen raporlar ve muhtelif iki amirin mahrem tezkiye varakalariyle 
teyyüt ettiği halde maddi ve kanuni kafi deliller bulunmamasından haklarında  
takibat yapılmayan memurlar, Vekalet inzibat komisyonunun kararı ve Vekilin tas-
dikiyle, meslekten çıkarılırlar.                        
                                        

  Madde 24 - Vali veya kaymakamlarla nahiye müdürleri, emir veya nezaretleri- 
ne tabi dairelerde, suiistimallerin ve alelümum kanunsuz hareketlerin vukuundan 
mesuldürler.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Bu gibi hallerin tekerrür ve tevalisi teftişler veya tahkikler neticesin- 
de sabit olur ve vali ile kaymakam ve nahiye müdürünün onlara daha evvel vakıf 
olmadıkları veya vakıf oldukları halde salahiyetleri dahilindeki teşebbüslere  
girişmedikleri anlaşılırsa haklarında vazifelerinde lakaydı gösteren memurlar  
gibi muamele olunur.                              
                                        

  Madde 25 - Dahiliye memurlarının sicilleri ile mahrem dosyalarının tesbit ve
tanzimi usulleri, bir nizamname ile tayin olunur.                
                                        
  Vekalet inzibat komisyonu                          

  Madde 26 - Vekalet İnzibat Komisyonu, müsteşarın riyasetinde müdürler encü- 
menini teşkil eden azadan terekküp eder.                    
                                        
  İçtihadi hareket                              

  Madde 27 - Kanun ve nizamnamelerde sarahat olmayan ve hakkında hususi emir 
bulunmayan mesailde mafevkten istizan imkanı olmadığı takdirde vali, kaymakam  
ve nahiye müdürleri kendi içtihatlariyle hareket ederler ve tedbir alırlar.   
                                        
  Meslek kursu                                

  Madde 28 - Vekalet, münasip gördüğü yerlerde memurlar için meslek kursu aç- 
mağa ve bunların programını tanzime salahiyettardır. Bu kurslara Kabul edilecek 
memurların evsaf ve şeraiti bir nizamname ile tayin olunur. Kursa kabul edilen 
memurlara harcırah kararnamesine tevfikan harcırah ve yevmiye verilir.     
                                        

  Madde 29 - 9 Kanunuevvel 1329 tarihli Dahiliye nezareti teşkilatına ait ni- 
zamname ve Dahiliye Memurin Nizamnamesi ile 2 Mayıs 1329 tarihli Polis ve 23  
Teşrinisani 1331 tarihli Cemi İanat Nizamnamelerinin ve diğer kanunların bu ka- 
nuna mugayır olan hükümleri mülgadır.                      
                                        

  Ek Madde 1 - (10/9/1943 - 4488/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü   
olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                    
  Dahiliye Vekaleti; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle is- 
tihdam etmekte olduğu herhangi bir memur veya müstahdemi, ifası vekalete ait  
bir vazife ve hizmet için orada vekalet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bu- 
lunmaması ile mukayyet olmaksızın kendi kadrosu ile dilediği yerde kullanabilir.
.                                        

  Madde 30 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 31 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1700 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                       ------------------------------   
     Yürürlükten Kaldırılan                        
    Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı    Maddesi 
   ------------------------------------  ---------  ---------  -----------
                                        
   9/6/1930 tarih ve 1700 sayılı Kanu-                   
   nun 15 nci maddesi           13/9/1943  4489     8   
                                        
                                        
   25/6/1927 tarih ve 1164 sayılı Umumi                   
   Müfettişlik Teşkiline dair Kanun    21/11/1952  5990     1   
                                        
                                        
                                        
                                        
      1700 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
--------   ---------------------------------------------    ------------- 
2390               -                25/3/1934   
2429               -                15/5/1934   
2768               -                15/6/1935   
4089               -                12/7/1941   
4329               -                26/12/1942  
4488               -                 16/9/1943  
4489               -                 20/9/1943  
5354               -                 18/3/1949  
5990               -                29/11/1952  
2819               -                 20/4/1983  
KHK - 435            -                 9/8/1991  
3778               -                 5/3/1992  
4119               -                 12/7/1995