Endeksler
                                        
                                        
                                        
         SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA,            
             ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    :169                         
  Kabul Tarihi     :29/1/1963                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 9/2/1963 Sayı: 11330             
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 447             
                                        

  Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine tahsis edilmiş bulunan askeri  
bina, kurum, ordu evi, gemi, askeri gazino ve içinde vazife görülen bilümum yer-
lerin hizmet, vazife ve fenni icaplar gözönüne alınarak aydınlatılmaları ve   
icabında soğutulmaları ve kış aylarında ısıtılmaları ile fırın, mutfak, hamam, 
çamaşırhane, bulaşıkhane, kiler, depo gibi yerlerle soğutma araç ve tesisleri  
için her türlü yakacak sarfiyatı (Milli Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek  
yakacak maddelerinin cins ve hadleri aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı   
karşılamak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst ikmal kademelerince onay- 
lanacak esaslara göre yapılır.                         
                                        

  Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve    
31 Martta bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak sıcak veya soğuk bölge- 
lerde sıhhi ve fenni bir mahzur görülmediği takdirde bu müddetin başlangıç veya 
bitiş tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kı- 
saltılabilir.                                  
                                        

  Madde 3 - 12 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanununun 8, 9 ve   
10 uncu, 2247 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri ile 6305 sayılı kanun yürür- 
lükten kaldırılmıştır.                             
                                        

  Madde 4 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakan-  
ları yürütür.