Endeksler
                                        
                                        
          YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE             
          YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE SOSYAL             
           YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası        : 168                     
  Kabul Tarihi         : 16/12/1960                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 23/12/1960 Sayı: 10688        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 819        
                                        

  Madde 1 - Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve  
yabancı uyruklu öğretmenlerin görevinden ayrılışları halinde kendilerine veya  
vefatlarında dul ve yetimlerine bu kanun hükümlerine göre sosyal yardım yapılır.
                                        

  Madde 2 - Yapılacak sosyal yardımın esas ve nispetleriyle tahakkuk ve ödeme-
ye ait hususlar; ilgililerin hizmet yılları, emsallerine verilen emekli aylığı, 
mahalli geçim endeksleri dikkate alınarak Dışişleri,Maliye Milli Eğitim Bakan- 
lıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından müştereken tesbit olu-
nur.                                      
                                        

  Madde 3 - Bu kanunda yazılı sosyal yardımdan faydalanabilmek için;     
  a) İlgilinin cemaatten veya tabiiyetinde bulunduğu hükümetten yeteri kadar 
  yardım veya emekli aylığı almamış olması,                  
  b) Türk kültürüne ve devrimlerine aykırı harekette bulunmaması,       
  c) Dışişleri Bakanlığınca takdir olunacak mücbir sebepler dışında, başka bir
memlekette yerleşmek maksadiyle bulunduğu memleketten ayrılmaması şarttır.   
                                        

  Madde 4 - Sosyal yardımdan faydalanacak öğretmenlerin yabancı memleketlerde 
Türk kültürüne hizmetleri, devrimlere sadakatları ve başarı durumları Dışişleri 
Bakanlığınca tesbit edilir ve bunların sicilleri Milli Eğitim Bakanlığınca tutu-
lur.                                      
                                        

  Madde 5 - Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak sosyal yardımlar Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir fasıldan ödenir.             
                                        

  Geçici Madde 1 - (168 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Tesbit edilecek esaslara göre belgelendirmek şartiyle bu kanunun neşrinden 
önce geçmiş hizmetler de dikkate alınır. Bu kanunun yayımından önce görevlerin- 
den ayrılmış olanlardan yardıma hak kazanmış bulunanlarla, bunlardan vefat etmiş
olanların dul ve yetimlerine de bu kanunun esasları dairesinde sosyal yardım ya-
pılır.                                     
                                        

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu kanunu Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.