Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
        UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİKLERLE      
       UMUMİ VE HUSUSİ KAZA SALAHİYETİNİ HAİZ MAKAMLAR ARASINDAKİ     
             İHTİLAFIN HALLİ HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1684                        
  Kabul Tarihi     : 4/6/1930                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/6/1930 Sayı: 1516            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 562           
                                        

  Madde 1 - Umumi mahkemeler, karar hakimleri ve müstantiklerle idare heyet- 
leri ve sair kaza salahiyetini haiz makamlar arasında vazife ve salahiyet sebe- 
biyle hadis olacak ihtilafların halli, Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesine 
aittir.                                     
  Bu ihtilafın hallinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri cari olur.
                                        

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden müteberdir.               
                                        

  Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.