Endeksler
               ASKERi CEZA KANUNU (1)               
                                        
  Kanun Numarası    : 1632                        
  Kabul Tarihi     : 22/5/1930                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 15/6/1930 Sayı: 1520            
  Yayımladığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 367            
                                        
               *                         
              * *                         
                                        
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",         
           Cilt: 1  Sayfa: 125                    
                                        
               *                         
              * *                         
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
        Askeri suçlar ve kabahatler ve cezalar             
                                        
               BİRİNCİ BAP                    
                Esaslar                     
  Askeri cürüm ve kabahat :                          
                                        

  Madde 1 - Türk Ceza Kanununa göre cürümler ve cezalar hakkında umumi    
suretle cari olan esaslar bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cürümler  
ve cezalar hakkında da tatbik olunur.                      
                                        
  1 - Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalariyle cezalandırdığı     
suçlar askeri cürümlerdir.                           
______________________________                         
                                        
(1) a - Bu Kanunda geçen "erat" tabiri 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun  
   118. maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
   b - Bu Kanundaki Adli amirlik müessesesinin görev ve yetkileri,25/10/1963 
   tarih ve 353 sayılı Kanunun 259. maddesi gereğince askeri mahkemeler    
   kurulmuş olduğundan, adı geçen Kanunun geçici 1. maddesi ile sona     
   ermiştir.                                 
   c - Bu Kanundaki, 16/6/1964 tarih ve 477 sayılı Kanunun cezalandırdığı   
   suçlara ait hükümler, adı geçen Kanunun 64. maddesi ile ilga edilmiş    
   olduğundan ilgili maddelerdeki açıklamalarda; ilga edilmiş olan maddedeki 
   suçun 16/6/1964 tarih ve 477 sayılı Kanunun hangi maddesi ile cezalandı-  
   rılmış olduğu da belirtilmiştir.                      
   d - 26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 41.maddesinde 
   ".....diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunun kapsadığı  
   kişiler hakkında uygulanmaz" denilmektedir.                
   e - Bu Kanunda geçen "ihtiyat zabit ve ihtiyat askeri memurlar" ibareleri 
   29/11/1983 tarih ve 2962 sayılı Kanunun 2. maddesi ile "yedek subay ve   
   yedek askeri memurlar" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    
   f - Bu Kanunda geçen "uzman çavuş" tabiri, 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı 
   Kanunun 21. maddesi ile "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metne işlen- 
   miştir.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK- 3)                          
                                        
  2 - Bu kanunun kısa hapis cezasiyle cezalandırdığı suçlar askeri      
kabahatlerdir.                                 
                                        
  Askerlerin askeri olmayan suçları :                     

  Madde 2 - Askeri şahısların askeri olmayan suçları için Türk Ceza Kanunu  
hükümleri tatbik olunur.                            
                                        
  Askeri şahıslar :                              

  Madde 3 - Askeri şahıslar müşürden zabit vekiline kadar subaylar ile    
başgedikliden ere kadar erbaş ve er ve bilümum askeri memurlar askeri adli   
hakimler ve müstahdemler ve askeri talebedir.                  
                                        
  İhtiyat askeri şahıslar :                          

  Madde 4 - İhtiyat askeri şahıslar askeri hizmetlerde bulundukları müddetçe 
bu kanun hükümlerine tabidirler.                        
                                        
  Yabancı memleketlerde yapılan suçlar:                    

  Madde 5 - (Mülga: 25/10/1963 - 353/259 md.)                 
  Müttefik hükümetlerin askeri şahıslarına karşı yapılan suçlar :       
                                        

 

 
  Madde 6 - Müttefik hükümetlerin askeri şahısları ile müşterek vazife    
sırasında bu şahıslara karşı yapılan askeri suçlar müttefik hükümetler ile   
mukabele bilmisil mukavelesi varsa Türkiye askeri şahıslarına yapılmış     
sayılarak ona göre cezalandırılır.                       
                                        
  Harb hükümleri ve cari olacağı hal ve vakitler:               

  Madde 7 - (Değişik: 15/6/1942 - 4257/1 md.)                 
  Bu kanunda "seferberlikte" tabiriyle takyit edilen ceza hükümleri (Harb   
hükümleri) dir ve aşağıdaki hal ve vakitlerde caridir:             
  A) Umumi seferberlik müddetince askeri şahıslar hakkında;          
  B) Kısmi seferberlik ilan olunan mıntıkalarda bunun devamı müddetince    
askeri şahıslar hakkında;                            
  C) Örfi idare ilan olunan mıntıkalarda harb hükümleri tatbik olunacağına  
İcra Vekilleri Heyetince karar verildiği takdirde bunun devamı müddetince    
mezkür mıntıkada bulunanlar hakkında;                      
  D) Fesat ve isyan halinde veyahut silah kullanılacak askeri bir hareket   
yapılması halinde kumanda eden subay tarafından harb hükümleri mer'i olacağı  
resmen bildirilen askeri kıtalar hakkında bu hallerin devamı müddetince;    
  E) Bulundukları mahalde en büyük rütbeli komutan tarafından harb hükümleri 
mer'i olacağı kendilerine resmen tebliğ olunan harb esirleri hakkında.     
                                        
  Seferberlik ve tarifi :                           

  Madde 8 - 1 - Sefer tabiri harb halini ihtiva eden seferberliktir.     
  2 - Seferberlik, ordunun veya bazı kısımlarının seferber olmasını amir   
olan emirde yazılı ve muayyen tarihten başlayarak ilgasını mübeyyin neşrolunan 
emirde yazılan tarihte biten haldir.                      
  3 - Hazarda Türkiye Cumhuriyeti hudut ve kara suları dışında yalnız dahi  
seyrü hareket eden her harb tayyare ve harb gemisi üssülharekelerinden birine  
varıncaya kadar bu kanunun tatbikatında seferber sayılır.            
                                        
  Düşman karşısı:                               

  Madde 9 - Seferberlikte düşman ile müsademeyi intizaren emniyet hizmetleri 
tatbik ve ifa olunmağa başladığı zamandan itibaren bu müsademeye memur kıta,  
gemi, tayyare düşman karşısında sayılır.                    
                                        
  Silahlı eşkiya:                               

  Madde 10 - Silahlı eşkiya düşman sayılır.                  
                                        
                                        
  Silahlının tarifi: