Endeksler
             SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT             
              ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası    : 1618                        
  Kabul Tarihi     : 14/9/1972                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/9/1972 Sayı: 14320            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 3049           
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
               Seyahat acentaları                
                                        
                 I - TANIM                   

   Madde 1 - Seyahat acentaları kar amaciyle turistlere ulaştırma, konaklama, 
gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan,onlara turizmle ilgili bilgiler veren, 
bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle öde- 
meler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır.              
                                        
         II - SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ        
                   İzin                   

  Madde 2 - Seyahat acentaları,Turizm ve Tanıtma Bakanlığının vereceği işlet- 
me belgesi ile kurulurlar.                           
  Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.                   
                                        
                 Gruplandırma                 

  Madde 3 - Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanır- 
lar:                                      
  A) (A) Grubu seyahat acentaları - 1 inci maddede söz konusu olan tüm seya- 
hat acentalığı hizmetlerini görürler.                      
  B) (B) Grubu seyahat acentaları - uluslararası kara, deniz ve hava ulaştır- 
ma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenliyecekleri turların bi-  
letlerini satarlar.                               
  C) (C) Grubu seyahat acentaları - yalnız Türk vatandaşları için yurt içi  
turlar düzenlerler.                               
  (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer  
seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat 
acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.                 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
  (A) Grubu seyahat acentaları tertipledikleri turistik gezilerle bir önceki 
yıl yurt dışından getirdikleri dövizin % 25 ini geçmemek üzere,yurt dışına tur- 
lar düzenliyebilirler. Söz konusu % 25 in hesabında,ulaştırma aracı ücreti, ye- 
mek, ikamet ve sair masraflar adı altında müşteriden alınan her türlü paralar  
katılır.                                    
  Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertibedemezler.     
  (A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara  
ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara 
karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Turizm ve Ta- 
nıtma Bakanlığınca tespit edilen vasıflara uygunluğu aranır.          
                                        
                İşletme belgeleri                
                                        

  Madde 4 - (A) grubu seyahat acentaları Turizm ve Tanıtma Bakanlığından ge- 
çici işletme belgesi, (B) ve (C) grubu seyahat acentaları ise işletme belgesi  
aldıktan sonra faaliyete geçerler. Seyahat acentalığı belgesi almak istiyenler 
Bakanlıkça hazırlanan soru fişlerini doldurmak ve müesseselerinin bu kanundaki 
şartlara uygunluğunu belgelendirmek suretiyle Bakanlığa bir dilekçe ile başvu- 
rurlar. Bakanlık bu konuda birliğin görüşünü de alır. Birlik gerekçeli görüşünü 
en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirir.                    
  (A) grubu seyahat acentalarına iki yıl süreli geçici işletme belgesi veri- 
lir. Bu süre içinde, yurt dışından tertipliyecekleri turistik turlarla ilgili  
olarak toplam 80 000 dolarlık döviz geliri temin eden (A) grubu seyahat acenta- 
sının geçici işletme belgesi, işletme belgesine çevrilir. Yabancı uyruklu seya- 
hat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şubeleri için bu miktar üç  
mislidir.                                    
  Söz konusu miktarlarda dövizi iki yıl içinde yurt dışından getiremiyen (A) 
grubu seyahat acentalarının geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınır.  
  İşletme belgesi alan (A) grubu seyahat acentalarının her iki senede bir,  
yukarıda söz konusu edilen miktarlarda dövizi yurt dışından getirdiklerini bel- 
gelendirmeleri şarttır. İşletme belgesini haiz (A) grubu seyahat acentasının  
temin ettiği döviz miktarı iki senelik bir devre içinde 80 000 doların altında 
kaldığı takdirde, acentanın son beş sene zarfında yurt dışından temin etmiş ol- 
duğu döviz miktarı ortalaması göz önüne alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı  
tarafından iki senelik bir süre daha tanınır. Bu süre sonunda da 40 000 dolar- 
lık yıllık ortalamayı tutturamıyan (A) grubu seyahat acentası hakkında 27 nci  
maddenin (f) fıkrası hükmü uygulanır.                      
  (B) ve (C) grubu seyahat acentalarına asgari döviz transferi mecburiyeti  
aranmaksızın işletme belgesi verilir.                      
  Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şube- 
lerine işletme belgesi verilebilmesi için yurt dışından temin etmek zorunda ol- 
dukları öz sermaye miktarı, her yıl Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilir.                     
  Belgeler kişiseldir ve bir işletmeye mahsus olmak üzere verilir. İşletme  
belgeleri Bakanlığın izni olmadan devredilemez. Seyahat acentalığı geçici iş-  
letme veya işletme belgesini alan gerçek ve tüzel kişiler, sahip sayılır.    
  Yurt dışına yolcu götüren veya yurt içinde otobüs işletmeciliği yapan mües- 
seselerin hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğindedir. Bu müesseseler bu ka- 
nun hükümlerine tabi değildir.                         
  Seyahat acentalarına verilen geçici işletme ve işletme belgelerine, hangi  
gruba dahil oldukları kaydolunur.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İşletmenin adı                 
                                        

  Madde 5 - Mevcut bir seyahat acentasının herhangi bir sicil dairesinde daha 
önce tescil edilmiş ünvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu  
ünvan, başka bir seyahat acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik belir- 
ten kelimeler veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi kul- 
lanılamaz.                                   
  Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isimleri için de yukardaki fıkra hü- 
kümleri uygulanır.                               
                  Şubeler                   
                                        

 

 
  Madde 6 - Seyahat acentaları yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçi- 
ci şubeler açabilirler.                             
  Şube açacak seyahat acentaları bu hususu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bil- 
dirmeye ve kuruluş izni almaya mecburdurlar.                  
  Şubeler, levhalarında, antetli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı ol- 
dukları merkezi belirtirler.                          
  Şubeler, seyahat acentalarına verilen işletme belgelerine yazılır.     
  Şubelerin 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerde gösterilen nitelikleri haiz olması 
şarttır. Yurt dışında şube açacak olan seyahat acentalarının açılacak şubeleri 
için döviz tahsisine ilişkin esaslar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Maliye Ba- 
kanlığı tarafından ortaklaşa tespit edilir.                   
                                        
               Yasak faaliyetler                 
                                        

  Madde 7 - Seyahat acentaları ve şubeleri, işyerlerinden seyahat acentalığı 
hizmetleri dışında faydalanamazlar. Ancak, seyahat acentaları işyerlerinin be- 
lirli bir yerinde hatıra eşyası, turist rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler  
satabilirler.                                  
                                        
               III - NİTELİKLER                 
          Seyahat acentası sahibinin nitelikleri           
                                        

  Madde 8 - Seyahat acentalarının sahiplerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat  
acentalarının yönetim kurulu üyelerinde ve yetkili yöneticilerinde aşağıdaki  
nitelikler aranır:                               
  a) 18 yaşını bitirmiş olmak,                        
  b) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli iflastan hükümlü  
olmamak,                                    
  c) Ticari itibar bakımından yeterli olmak,                 
  d) 30 uncu madde hükmüne göre cezalandırılmamış olmak.           
                                        
         Seyahat acentası sorumlu müdürünün nitelikleri         
                                        

  Madde 9 - Seyahat acentalarını bizzat sahipleri işletebileceği gibi, işlet- 
meyi kendi sorumlulukları devam etmek üzere bir sorumlu müdüre de tevdi edebi- 
lirler. Sorumlu müdürlerin, sahiplerde aranacak niteliklerden başka en az lise 
veya dengi okuldan mezun olmaları ve (A ve B) grubu seyahat acentaları sorumlu 
müdürlüklerini deruhde ettikleri hallerde İngiliz, Fransız, Alman,İtalyan ve  
Arap dillerinden birini bildiklerini Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafın- 
dan yapılacak yabancı dil sınavını kazanmak suretiyle belgelendirmeleri şart-  
tır.                                      
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak seyahat acentaları  
sorumlu müdürlerinde yukardaki şartlar yanında en az iki yıl süre ile bir seya- 
hat acentasında çalışmış olmak şartı da aranır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sorumlu müdürün T.C. uyruklu olması zorunludur.               
  Seyahat acentasını bizzat sahibi işletiyorsa sorumlu müdürde aranan nite-  
likleri de haiz olması gerekir.                         
                                        
          Seyahat acentası personelinin nitelikleri          
                                        

  Madde 10 - (A) ve (B) grubu seyahat acentaları merkez ve şubelerinde,devam- 
lı olarak en az iki enformasyon memuru ve tertip edecekleri turlarda Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca verilen tercüman - rehber belgesini haiz en az bir tercü- 
man - rehber çalıştırırlar. Enformasyon memurlarının İngiliz, Fransız, Alman,  
İtalyan ve Arap dillerinden birini bilmeleri ve bilgilerini 9 uncu maddenin   
1 inci fıkrasında belirtildiği şekilde belgelendirmeleri şarttır.        
  (C) grubu seyahat acentaları, merkez ve şubelerinde en az bir enformasyon  
memuru çalıştırırlar. Bu memurlarda yabancı dil bilme şartı aranmaz.      
                                        
          Seyahat acentası işyerinin nitelikleri