Madde 66 - 1.Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Gümrük Vergisinin eşyanın saf  
veya gayrisaf ağırlığı üzerinden alınacağı yazılı olan hallerde:        
  a) Gayrisafi ağırlık tabiri, eşyanın bütün ambalajlariyle birlikte olan   
ağırlığını ifade eder.                             
  Gayrisaf ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde  
bulunduğu haldeki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur.           
  Başka başka vergi hadlerine ve aynı zamanda gayrisaf ağırlıkları üzerinden 
Gümrük Vergisine tabi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, eşya saf ağır- 
lıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı saf ağırlıklarına mütenasiben  
taksim edilmek suretiyle ilave olunur.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gayrisafi ağırlıkları üzerinden vergiye tabi olan ile diğer ölçüler üzerin- 
den vergiye tabi bulunan veya vergiden muaf olan eşya bir ambalaj içinde geldiği
takdirde, gayrisaf ağırlık üzerinden vergiye tabi eşyanın Gümrük Vergisi saf  
ağırlığı üzerinden hesaplanır ve tahakkuk eden vergi miktarına % 20 ilave edi- 
lir.                                      
  b) Saf ağırlık tabiri, eşyanın bütün ambalajları çıkarıldıktan sonra kalan 
ağırlığını ifade eder.                             
  c) Ağaç ve kerestelerin ağırlıkları üzerinden vergiye tabi tutulmaları ha- 
linde ve döküm halinde ithal edilen mayilerin makbul sebeplerden dolayı ağırlık-
ları tayin edilemediği takdirde Gümrük İdaresi mezkür eşyanın metreküp ve hek- 
tolitre miktarlarını aşağıda yazılı esaslara göre kiloya çevirmeye ve Gümrük  
Vergisini buna göre tahakkuk ettirmeye yetkilidir.               
  Meşe ve Ceviz ağaç ve kerestelerinin her metrekübü 700 Kg. bunun dışında ka-
lan ağaç ve kerestelerin her metrekübü 500 Kg. mayilerin beher hektolitresi 90 
Kg.                                       
  2. Aşağıda yazılı hallerde eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edilir ve ma- 
hiyetlerine göre tarifede yer aldıkları pozisyonları üzerinden vergiye tabi tu- 
tulur.                                     
  a) Eşyanın mütat ve alelade maddelerden olmıyan veya lüzumundan başka bir  
şekilde yapılan ambalajlar,                           
  b) Taallük ettikleri eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen ve aynı za-
manda müstakil bir ticaret eşyası mahiyetini arz eden ambalajlar,        
  c) Gümrük Vergisinden kaçınma maksadiyle ambalaj olarak getirilen eşya,   
  Şu kadar ki, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre kendi tarifeleri üzerinden
Gümrük Vergisine tabi ambalaj maddelerinin vergisi, içindeki eşyanın Gümrük Ver-
gisinden az olduğu veya bu vergiye eşit bulunduğu takdirde ambalaj maddelerinin 
Gümrük Vergisi eşyanın tabi olduğu vergi hadleri üzerinden ve eşya ile birlikte 
tahakkuk ettirilir.                               
  d) Ağırlık üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyanın mütat ambalajları mahi- 
yetinde olmıyan kutu, kılıf ve mahfazalarının Gümrük Vergileri, içindeki eşyanın
vergisinden daha yüksek bulunduğu takdirde, bunlar ait olduğu tarife numarasına 
göre vergiye tabi tutulur.                           
  Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kılıf, kutu ve mahfazaları başlıbaşına
bir ticaret eşyası mahiyetini arz etmemek ve ayrıca kıymetleri eşyanın kıymetine
dahil bulunmak şartiyle başkaca Gümrük Vergisine tabi tutulmaz.         
  3. Ağırlıkları üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşyadan muayene edilenlere  
ait Gümrük vergileri tahakkukları hakkında aşağıdaki esaslar dairesinde işlem  
yapılır.                                    
  a) Kabların yalnız birkaçı tartılmış olup da beyana nazaran fazlalıklar gö- 
rülürse aynı cins ve neviden eşyanın tartılmamış kablarına bu fazlalığın ortala-
masına göre mütenasiben ilaveler yapılır, beyanname sahibi bu suretle zam yapıl-
masını kabul etmez veya gümrükçe lüzum görülürse diğer kablar da tartılır.   
  b) Tartılan kablarda beyana göre eksiklik görülürse ve bu eksiklik eşyanın 
tabiatından veya telef ve ziyaından veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından
veya çalınmasından ileri geldiği anlaşılırsa bulunan miktar üzerinden Gümrük  
Vergisi alınır. Ancak, bu ahvalde idarenin ve mükellefin bütün kabları muayene 
ettirmek hakları saklıdır.                           
                                        
  Eşya menşeinin tayin ve tespiti:                      

  Madde 67 - (Değişik: 18/4/1983 - 2817/20 md.)                
  Anlaşmalardan faydalanacak eşyanın akit memleket menşeli olduğunu veya o  
memlekette gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle sayılmak lazım    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
geldiğini bildirir yetkili makamlardan verilmiş menşe şahadetnamesinin gümrüğe 
verilmesi şarttır. Bu şahadetnamelerin tayin olunacak mercilerce tasdik edilme- 
sini istemeye Bakanlık yetkilidir.                       
  Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri; o ül- 
kede doğan ve yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünleri; o ül- 
kede tutulan veya avlanan av hayvanları ve balıkları; o ülke bandırasını taşı- 
yan ve oraya kayıtlı veya tescilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler  
ile bu ürünlerden bu fabrika - gemilerde elde edilen eşya; kara suları dışındaki
denizlerin dibinden ya da toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak
o ülke tarafından çıkarılan maddeler; imal işleminden veya kullanım kalıntıla- 
rından elde edilen artıklar; yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olur- 
sa olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya; anılan memleket menşeli- 
dir.                                      
  Eşyanın başka memlekette gördüğü değişiklik ve işlem dolayısıyla o memleket 
menşeli sayılabilmesi için; bu değişiklik ve işlemler sonucunda kıymetinin yüzde
yüz oranında artmış bulunması veya bu değişiklik ve işlemler sonunda tarife po- 
zisyonlarının değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayılabilecek  
önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması gereklidir.           
  (Ek: 30/6/1995-KHK-564/17 md.) Esas amacının, Türkiye tarafından belirli  
ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan 
araştırma sonucunda hakkında bu yönde kanaat oluşturan bir işçilik veya işlemle 
üretilmiş eşya, üçüncü fıkra hükümlerine göre o ülke menşeli sayılmaz.     
  Ancak;                                   
  1. Değeri Bakanlıkça tespit edilecek CIF kıymeti geçmeyen ve taşıdıkları  
marka ve alametler itibariyle menşei gümrüklerce tespit edilen eşyadan,     
  2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve alametleri bulunan ve ti- 
cari mahiyette olmayan eşyadan,                         
  Menşe şahadetnamesi aranmaz.                        
  Eşyanın tercihli ve tercihli olmayan menşei                 

  Madde 67/a - (Ek: 30/6/1995-KHK-564/18 md.)                 
  Tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyaya;      
  a) Türkiye'nin anlaşma yaptığı bazı ülke veya ülke grupları için tercihli  
bir tarife uygulaması gerektiğinde, bu anlaşmalar ile;             
  b) Türkiye'nin tek taraflı olarak bazı ülke veya ülke grupları için tanıdığı
tercihli tarife uygulamalarında, Bakanlar Kurulu kararı veya ilgili mevzuat   
hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerle;                    
  belirlenen menşe kuralları uygulanır.                    
  Yürürlükte bulunan Gümrük Tarifesinde yeralan veya ilgili mevzuat hükümleri 
ile konulan eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması bakımın- 
dan, eşyanın tercihli olmayan menşei 67 nci madde hükümleri çerçevesinde belir- 
lenir.                                     
  Eşyanın fiziki muayenesi ve kimyevi tahlili:                

  Madde 68 - Gümrükçe muayeneye tabi tutulan eşyanın Gümrük Vergisinın tahak- 
kuk ettirilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında, fiziki muayeneye  
veya kimyevi tahlile lüzum görülen hallerde, alınacak nümuneleri ve nümune alın-
ması mümkün olmadığı takdirde esas eşya üzerinde gümrük laboratuvarlarında ve  
buralarda yapılamıyan hallerde Bakanlıkça resmi laboratuvarlarda yaptırılacak  
tetkik ve tahlil neticeleri tahakkukta esas tutulur. Hariçte yaptırılacak tahlil
ücretleri mükellefince peşinen ödenir.                     
  Tahlilden arta kalan nümuneler tahlil neticelerinin tebliğinden itibaren bir
ay içinde sahipleri tarafından müracaat edilerek alınmadığı takdirde, gümrüğe  
terk edilmiş sayılır.                              
  Kimyevi tahlillerde kullanılacak tahlil metodları Bakanlıkça tesbit ve ilan 
olunur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolü                 

  Madde 68/a - (Ek:30/6/1995-KHK-564/19 md.)                 
  Eşya, beyanı yapıldıktan sonra muayene ve tahlile tabi tutulmaksızın da   
teslim edilebilir. Bu yöntemin uygulandığı hallerde, gümrük idareleri, kendi  
yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, Müsteşarlıkça   
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, beyanın düzeltilmesini teslimden son-
ra da yapabilirler.                               
  Gümrük idareleri, eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin   
doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya    
sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. 
Bu kontroller, beyan sahibine veya söz konusu işlemler ile doğrudan ya da    
dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge ve verileri ticari
amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılabilir. Mümkün olduğu 
takdirde, eşya muayene de edilebilir.                      
  Eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolü sonucunda, ilgili gümrük reji-  
mine ilişkin hükümlerin yanlış veya eksik bilgilere dayanarak uygulandığının  
saptanması halinde, gümrük idareleri, beyanın yeni bulgulara göre düzeltilmesini
sağlarlar.                                   
  Muayenede bulunacaklar: