Endeksler
            YÜKSEK ASKERİ ŞÜRANIN KURULUŞ VE            
              GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası      : 1612                      
  Kabul Tarihi       : 17/7/1972                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 26/7/1972  Sayı: 14257         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5  Cilt:11 Sayfa: 2924         
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askeri
Şüra kurulmuştur.                                
  Başkan ve üyeler:                              

  Madde 2 - (Değişik: 17/5/1979 - 2233/1 md.)                 
  Yüksek Askeri Şüranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma 
Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma 
Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerdir.
  (İkinci fıkra Mülga: 15/10/1980 - 2317/2 md.)                
  Yüksek Askeri Şüranın Başkanı Başbakandır. Başbakan bulunmadığında Genelkur-
may Başkanı Yüksek Askeri Şüraya Başkanlık eder.                
  Yüksek Askeri Şüra üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konulardaki oy   
hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.                   
  Görevler:                                  

  Madde 3 - Yüksek Askeri Şüranın görevleri şunlardır:            
  a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konsep-
tin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bil- 
dirmek;                                     
  b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş 
bildirmek;                                   
  c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetme- 
lik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;                   
  d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanının lüzum gördük-
leri hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;
  e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,               
  Toplantı zaman ve yeri:                           

  Madde 4 - (Değişik: 1/11/1983 - 2938/1 md.)                 
  Yüksek Askeri Şüra her yıl olağan olarak iki defa toplanır. Olağan toplantı-
lardan biri Ağustos ayının ilk haftasında, diğeri Genelkurmay Başkanınca belir- 
lenecek zamanda yapılır.                            
  Yüksek Askeri Şüra Genelkurmay Başkanının istemi üzerine de o yıl içerisinde
ayrıca toplanabilir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Toplantı çokluğu ve oylama:                         

  Madde 5 - Yüksek Askeri Şüra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak 
özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şüra Genel
Sekreterine bildirirler.                            
  Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda   
eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işle- 
mi aksine bir karar alnmadıkça açık olarak yapılır.               
  Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini ya- 
zılı olarak bildirebilirler.                          
                                        
  Genel Sekreterlik:                             

  Madde 6 - (Değişik: 17/5/1979 - 2233/1 md.)                 
  Genelkurmay ikinci Başkanı aynı zamanda Yüksek Askeri şüranın Genel Sekrete-
ridir.                                     
                                        
  Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması:                   

  Madde 7 - Yüksek Askeri Şüra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya 
eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konu- 
larda toplantılara katılamazlar.                        
  Kararların gizliliği:                            

  Madde 8 - Yüksek Askeri Şüra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin
ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına
Yüksek Askeri Şüranın karariyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracı- 
lığı ile yayınlanır.                              
  Yüksek Askeri Şürada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile  
alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte  
gösterilir.                                   
                                        
  Yönetim:                                  

  Madde 9 - Yüksek Askeri Şüranın yönetimi, çalışma usulleri, Genel Sekreter- 
liğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askeri Şüraca kabul edilecek bir İçtüzük-
le düzenlenir.                                 
                                        
  Yürürlükten kaldırılan kanunlar:                      

  Madde 10 - Şürayı Askerinin Teşkilat ve Vezaifi hakkındaki 22/4/1341 tarihli
ve 636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2,3 ve 4 üncü maddelerini değiştiren 2136 ve 
5400 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.                
                                        

  Geçici Madde 1 - (Ek: 15/10/1980 - 2317/1 md.; Değişik: 29/6/1983 - 88/1 MGK
Kararı)                                     
  Milli Güvenlik Konseyi'nin devamı süresince Yüksek Askeri Şüra'nın Başkanı; 
Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanıdır. Şüra Üyeleri; Genelkurmay  
Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Gü- 
venlik Konseyi Üyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi,
Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Başbakan, Milli Savunma
Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kad- 
rolarında bulunan Orgeneral ve Oramirallerdir.                 
                                        
  Cumhurbaşkanı'nın bulunmadığı hallerde en kıdemli Milli Güvenlik Konseyi  
Üyesi Şüra'ya başkanlık eder.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yüksek Askeri Şüra Üyeleri'nin, terfi işlemleriyle ilgili konulardaki oy  
hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.                   
  Yüksek Askeri Şüra toplantısının zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başka- 
nının önerisine istinaden, Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanının  
onayı ile belirlenir.                              
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 11 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 12 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        1612 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
       Yürürlükten Kaldırılan       ------------------------------ 
      Kanun veya Kanun Hükümleri     Tarihi  Sayısı  Maddesi   
---------------------------------------------  --------- --------- ---------- 
                                        
17/7/1972-1612 sayılı Kanunun 2 Mad. 2. Fıkrası 15/10/1980 2317    2    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1612 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
 Kanun                                     
 No:    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   Yürürlüğe giriş tarihi 
--------  ------------------------------------------ ---------------------- 
 2233               --              29/5/1979    
 2317               --              18/10/1980    
 2938               --              3/11/1983    
M. G. K. 88            --               1/7/1983