Endeksler
     UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340    
     TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN (1)    
                                        
  Kanun Numarası    : 1608                        
  Kabul Tarihi     : 15/5/1930                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 20/5/1930 Sayı: 1498            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 186           
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 3/1/1940-3764/1 md.)                  
  Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatname- 
lerin verdiği vazife ve salahiyet daresinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif 
hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emret- 
tiği fiilleri işliyenlere veya yapmıyanlara elli liraya kadar hafif para cezası 
tertibine ve üç günden on beş güne kadar ticaret ve sanat icrasından men'e ve  
Türk Ceza Kanununun 536, 538, 557, 559 ve 577 nci maddeleriyle 553 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasında yazılı cezaları tayine belediye encümenleri salahiyettar-
dır. Şubelere ayrılan belediyelerde bu cezaları encümen namına ve yerine şube  
müdürleri tayin ederler (2).                          
                                        

  Madde 2 - Belediye meclislerinin ittihaz edecekleri mukarreratta men veya  
yapılması emredilen hususların nevileri tasrih ve ceza miktarları tayin olunarak
tenbihnamelerle mahallinde ilan olunur.                     
                                        

  Madde 3 - Tenbihnamelerde miktarı maktu olarak tayin edilen para cezaları  
tenbihnameye muhalif harekette bulunanlar tarafından rızalariyle verildiği halde
belediye zabıta vazifesini ifa eden memurlar bu para cezalarını makbuz mukabi- 
linde tahsil ederler.                              
  Rızasiyle para cezasını vermeyenlerle işledikleri fiil gayrimaktu cezayı  
müstelzim olanlar hakkında zabıt varakası tutulur.               
  Hüviyetini bildirmeyenler en yakın polis veya belediye mevkiine ve muhale- 
fetleri halinde zorla götürülür ve hüviyeti tesbit olunarak derhal serbest bı- 
rakılır.                                    
  Ticarethane ve ikametgahlariyle müessesat ve alelumum emakine ait zabıt   
varakaları her halde mahallerinde tanzim olunur.                
                                        

  Madde 4 - Belediye suçlarına ait zabıt varakalarının bir aynı alakadara   
tebliğ olunduktan sonra öbürü Belediye Encümenlerine (Şubelere ayrılan yerlerde 
şube müdürlerine) verilir.                           
-----------------                                
(1) Bu Kanunun, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı 
  hükümlerinin, yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmayacağı   
  anılan Kararname ile hükme bağlanmıştır.                  
                                        
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci ve 2 nci maddelere bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Suçlu tebliğden itibaren iki gün içinde belediye idarelerine veya encümene 
müracaat hakkını haizdir. Bu müracaat haklı görülürse ceza tayinine mahal olma- 
dığına karar verilir. Aksi halde lazımgelen ceza tayin ve tebliğ edilir. Bu ka- 
rarın nihayet beş gün zarfında verilmesi mecburidir.              
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 5/7/1934 - 2575/2 md.)                 
  Ceza kararlarına tebliği tarihinden itibaren beş gün içinde mahsus hakimle- 
re ve bulunmıyan yerlerde sulh hakimliğine müraacatla şifahi veya yazılı itiraz 
olunabilir. İtiraz şifahi ise bir zabıt tutularak muterize imza ettirilir.   
  İtirazda sebep gösterilmesi şarttır. Sebep gösterilmiyen itirazlar yapılma- 
mış sayılır. Ticaret ve sanattan men kararlariyle para cezasını vermediğinden  
dolayı hapse değiştirme hükmünün infazı itirazın neticesine kadar geri bırakı- 
lır.                                      
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 5/7/1934- 2575/2 md.)                  
  İtiraz üzerine tetkikat evrak üstünde yapılır.               
  İtiraz, cezanın salahiyeti olmıyanlar tarafından tayin olunduğu ve tutulan 
zabıt varakasının sahteliği ve ceza tayinine müessir olacak maddi ve fahiş   
hataya müstenit bulunduğu hususlarına munhasır olmak üzere dermeyan edilebilir. 
Bu sebeplere dayanan itirazlar varit ise hakim ceza kararını iptal ve para ceza-
sı alınmış ise belediyenin geri vermesine hükmeder. İtiraz varit görülmezse ka- 
rar tasdik olunur. İtirazın otuz gün içinde neticelendirilmesi mecburidir. Hakim
izahat almak üzere lüzum görürse muterizi veya vekilini celbederek dinliyebilir.
Zabıt varakasının sahteliği iddiasından başka hallerde zabıt varakasını yapan  
memurlar celp ve davet olunmaz.                         
                                        

  Madde 7 - İtiraz neticesinde hakim tarafından verilecek kararlar kati olup 
temyizi kabil değildir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 üncü maddesi hükmü
mahfuzdur.                                   
                                        

  Madde 8 - Türk Ceza Kanuniyle diğer kanunlarda mahkemelerce görülmesi yazılı
olan belediyeye ait suçlarda belediyeler tarafından kanuni takibat icrası tale- 
biyle cumhuriyet müddeiumumiliklerine gönderilecek müzekkereler Ceza Muhakeme- 
leri Usulü Kanununun 164 üncü maddesinde yazılı istida mahiyetindedir. Bu hu-  
suslarda mezkür kanunun bu maddesiyle mütaakıp maddeleri tatbik olunur. Kabahat 
nevinden olan suçlarda da mezkür kanunun 151 inci maddesi ile muvakkat (A) mad- 
desinin 5 numaralı bendinin son fıkrasındaki ihbar va müracaat hükmünde olmak  
üzere belediyeler sulh hakimlerine müzekkere gönderirler.            
                                        

  Madde 9 - Bu kanuna göre tutulacak zabıt varakalariyle makbuz ilmühaberle- 
rinin şekli hakkında Dahiliye Vekaletince bir talimatname yapılır.       
                                        

  Madde 10 - Bu kanunda yazılı para cezaları belediye idareleriyle belediye- 
zabıta vazifesini ifa eden memurlar tarafından infaz ve tahsil olunur.Cezayı  
vermeyenlerin hapis hükmü müstesna olmak üzere Tahsili Emval Kanunu mucibince  
mallarına müracaat edilir.                           
  Cezayı ödemekten aczi tahakkuk edenler hakkında tayin edilmiş olan para ce- 
zasının her bir lira ve küsuru için bir gün hapsedilmek üzere belediye idarele- 
rinin verecekleri müzekkereler cumhuriyet müddeiumumiliklerince infaz olunur.  
  Bu suretle hapsedilenler mahpus iken cezayı öderlerse mahpus kaldıkları   
müddetin bir günü için bir lira tenzil edilerek mütabaki hapisten sarfı nazar  
olunur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1 - (Değişik: 5/12/1960-151/1 md.)                 
  Belediyelerce tanzim edilmiş olan çeşitli nakil vasıtalarına ait ücret   
tarifelerine riayet etmiyenler hakkında belediye encümenlerince 1608 sayılı   
kanuna göre ceza verildikten başka bir aya kadar meslek ve sanattan men cezası 
da verilir ve bu gibilerin ehliyeti alınmak üzere keyfiyet trafik teşkilatına  
bildirilir.                                   
  Bu kararlar aleyhine itiraz 1608 sayılı kanun hükümlerine tabidir.     
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek: 5/12/1960 - 151/1 md.)                  
  1608 sayılı kanunun 1 inci maddesinde kayıtlı cezayı müstelzim hususları  
bizzat gördükleri taktirde il merkezi olan yerlerdeki belediye başkanları ile  
bulunduğu takdirde başkan muavinleri, şube müdürleri ve belediye başkanlarının 
bizzat yetki verdikleri müdürler seviyesindeki ilgili görevliler re'sen 25 lira-
ya kadar hafif para cezası tertibine ve 4 güne kadar ticaret ve sanat icrasından
men'e, diğer yerlerdeki belediye başkanları ile bulunduğu takdirde başkan mua- 
vinleri re'sen 10 liraya kadar hafif para cezası tertibine ve bir gün ticaret ve
sanat icrasından men'e yetkilidirler.                      
                                        
  (İkinci fıkra mülga: 21/11/1972 - 1629/1 md.)                

  Madde 11 - 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun birinci, ikinci,   
üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve  
959 numaralı kanun hükmü mülgadır.                       
                                        

  Madde 12 - Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.           
                                        

  Madde 13 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri    
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        486 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
                       ---------------------------------- 
   Yürürlükten Kaldırılan Hüküm       Tarihi    Sayısı    Maddesi
----------------------------------------   ----------  ---------  ---------
16/4/1924 tarih ve 486 sayılı kanunun 5,6,7                   
ve 8 inci maddeleri             15/5/1930    1608      11 
                                        
5/7/1934 tarih ve 2575 sayılı Kanunun 3 üncü                  
maddesi                    5/12/1960    151      2 
                                        
5/12/1960 tarih ve 151 sayılı Kanunun ek                    
2 nci maddesinin ikinci fıkrası       21/11/1972   1629      1 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       486 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
---------   --------------------------------------------   ----------------
 1608                -                1/9/1930  
                                        
 2575                -               15/7/1934  
                                        
 3764                -               10/1/1940  
                                        
 151                -               12/12/1960  
                                        
 1629                -               29/11/1972