Endeksler
                                        
            YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA      
                MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE          
                 KURULMASINA DAiR KANUN            
                                        
  Kanun Numarası      : 1607                       
  Kabul Tarihi       : 11/7/1972                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 20/7/1972  Sayı: 14251          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2840         
                                        

  Madde 1 - Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğ-
rencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü  
tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hu-
bubat sapları örücülüğü, demli ve ağaç işleri ile açılacak diğer meslek dalla- 
rında mesleki temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çevre halkına yukarıda 
sayılan mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı
Bütçesine konulacak ödeneklerden (30 000 000) liraya kadar döner sermaye verile-
bilir.                                     
                                        
  Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile bir katı kadar artırılabilir.     
  Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlar ödenmiş sermaye mikta-
rı yukarıda belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut sermayeye eklenir, ödenmiş
sermaye miktarı bu limite ulaştıktan sonra karlar genel bütçeye gelir kaydedil- 
mek üzere malsandıklarına yatırılır.                      
                                        
  Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye 
mahsubedilir.                                  
                                        
  Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletmelerine yardım ve bağışta bulu- 
nulabilir.                                   
                                        
  Ancak bu yoldan sağlanan gelirler 30 milyon liralık limitle bağlı kalmaksı-
zın mevcut sermayeye eklenir.                          
                                        
  Halen mevcut olanlarla yeniden açılacak olan okullardan uygun görülenlere  
döner sermaye vermeye ve bunların birinden diğerine sermaye aktarmaya Milli Eği-
tim Bakanlığı yetkilidir. Yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığına bilgi ve- 
rilir.                                     
                                        

  Madde 2 - Her okul müdürü aynı zamanda döner sermaye işletmesinin de müdürü 
olup yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerde saymanla birlikte sorumludur. 
                                        

  Madde 3 - Döner sermaye ile yapılacak çalışmaların gerektirdiği canlı,   
cansız demirbaş,hammadde ve malzeme bedelleri ile döner sermaye işlerinde çalış-
tırılacak işçilerin ücretleri döner sermayeden ödenir.             
                                        

  Madde 4 - Döner sermeye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve  
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay vizesine tabi
değildir. Ancak her çalışma dönemi sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve  
bütün gelir ve gider belgeleri ile birlikte mali yılın bitiminden itibaren 4 ay-
lık bir süre içinde Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örnekleri 
de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.               
                                        
  Döner sermayenin işletilmesine, hesap usullerine, alım, satım, bakım ve ona-
rım işlemlerine ilişkin esaslar Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca birlikte 
hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.                    
                                        

  Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 6 - Bu kanunu Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.