Endeksler
            BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN,       
               BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF           
               TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası     : 1606                        
  Kabul Tarihi      : 11/7/1972                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/7/1972  Sayı: 14251           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2840           

  Madde 1 - (Değişik : 28/11/1990 - 3685/2 md.)                
  Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze 
kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden 
vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergi-
lerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır.          

   Madde 2 - Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına
karşılık olarak, yurt içi ve yurtdışından temin olunacak akaryakıt ve yağlar  
için, her yıl Bütçe Kanunu ile uygulanmakta olan bilümum vergi, resim, harç his-
se, masraf ve zam muafiyeti Türk Hava Kurumu için de aynen uygulanır. (2)    

  Madde 3 - (Değişik: 28/11/1990 - 3685/2 md.)                
  Kanunlarla veya imtiyaz sözleşmeleri ile Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yar- 
dım Sevenler Derneği ile resmi darülaceze kurumlarına, Darüşşafaka Cemiyetine ve
Yeşilay Derneğine sağlanan gelirlerden Hazine hissesi veya İnhisar Resmi alın- 
maz.                                      

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
------------------------                            
(1) Bu Kanunun adı, "Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanun" iken, 28/11/1990 tarihli ve 3685 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle  
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                      
                                        
(2) İthalde alınan her her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri,   
6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırıl- 
mıştır.                                     
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek- 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1606 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
Kanun                                Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler      giriş tarihi
-----     ---------------------------------------------    --------------
 2104                -                17/7/1972 
 3685                 -                5/12/1990 
                                        
KANUNLAR ,ŞUBAT 1991 (Ek - 7)