Endeksler
          ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU (1)          
                                        
  Kanun Numarası     : 1602                       
  Kabul Tarihi      : 4/7/1972                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/7/1972 Sayı: 14251           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2780         
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                  Kuruluş                   
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi:                       

  Madde 1 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 
görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir.                
  Teşkilat:                                  

  Madde 2 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı
kuruluş ve kadrolarında gösterilir.                       
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, personeli:                  

  Madde 3 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi personeli şunlardır:        
  a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan, Başsavcı, Daire Başkanları, üyeler 
ve Genel Sekreter;                               
  b) Savcılar;                                
  c) Genel Sekreterlik ve Sekreterlik personeli;               
  d) Daire Müdürlüğü, Tasnif ve Yayın Bürosu personeli;            
  e) Kadroda gösterilen diğer personel.                    
  Teminat:                                  

  Madde 4 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı, Başsavcı, Daire Başkan- 
ları ve üyeleri; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi hakimleri olarak Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasının kendilerine sağladığı teminat altında hizmet görürler.    
  Organlar:                                  

  Madde 5 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin organları şunlardır:       
  a) Daireler;                                
 ------------------------                            
(1) a - 25/12/1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunun, bu Kanuna Ek Madde 1 olarak  
    ilave edilen 4 üncü maddesi ile bu Kanunda geçen "ikinci başkan" ve   
    "Başkanunsözcüsü başyardımcısı" unvanları kaldırılmış; "Başkanunsözcüsü"
     unvanı "Başsavcı", "Kanunsözcüsü" unvanı da "Savcı" olarak değiştiril- 
     miş ve metne işlenmiştir.                       
  b - Bu Kanunda geçen, "Devlet Başkanı" unvanı; 11/1/1983 tarih ve 2779 sa- 
     yılı Kanunun 1 inci maddesi ile "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmiş 
     ve metne işlenmiştir.                         
  c - Bu Kanunda geçen Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili hükümler, 12/6/1979  
     tarih ve 2247 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile yürürlükten kaldırıl- 
     mıştır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Daireler Kurulu;                             
  c) Başkanlar Kurulu;                            
  d) Yüksek Disiplin Kurulu;                         
  e) Genel Kurul.                               
                                        
  Genel Sekreterlik ve Kalemler:                       

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.)                
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun hakim sınıfından seçeceği 
bir üye Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu görev için ayrıca kadro verilir.  
  Genel Sekreter, Başkana bağlıdır.                      
  Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı personel verilir. Ayrıca Başsavcı- 
lıkta, Daireler Kurulunda ve dairelerde yazı ve sair işlemleri yürütecek birer 
kalem teşkilatı kurulur.                            
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM               
  Askeri YÜksek İdare Mahkemesi Üyelerinin Nitelikleri, Seçimleri ve Atanmaları
                                        
  Üyelerin nitelikleri:                            

  Madde 7 - (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.)                 
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Üyeleri;                  
  a) İki yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla albay rütbesinde üç yılını doldur-
mamış kurmay subaylar,                             
  b) En az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri hakimler,          
  Arasından seçilirler.                            
                                        
  Üyelerin seçimi:                               

  Madde 8 - (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.)                 
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından olan üyeleri, bu sı-
nıftan olan başkan ve üyeler tam sayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için 
gösterilecek üç aday arasından,                         
  Hakim sınıfından olmayan üyeleri, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için
gösterilecek üç aday arasından,                         
  Cumhurbaşkanınca seçilir.                          
                                        
  Atanma:                                   

  Madde 9 - (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.)                
  Seçilenler arasından rütbe ve kıdem sırasına göre Askeri Yüksek İdare Mahke-
mesi Başkanlığına, Başsavcılığına, daire başkanlıklarına ve üyeliklere, Milli  
 Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı, Cumhurbaşkanının onaylayacağı    
 Kararname ile atama yapılır. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlanır.       
  Başkan, Başsavcı ile daire başkanlarının askeri hakim sınıfından olması   
şarttır.                                    
                                        
  Görev süresi:                                

  Madde 10 - (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.)                
  Askeri Hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. 
                                        
  Savcıların nitelikleri ve atanmaları: