Endeksler
            ASKERİ YARGITAY KANUNU                  
                                        
  Kanun Numarası     : 1600                       
  Kabul Tarihi      : 27/6/1972                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 8/7/1972 Sayı: 14239           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 CIlt: 11 Sayfa: 2697          
                                        
               I İNCİ BÖLÜM                   
                 Kuruluş                    
  Askeri Yargıtay:                              

  Madde 1 - Askeri Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla
görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir.                
  Kuruluş:                                  

  Madde 2 - (Değişik: 11/12/1981 - 2563/1 md.)                
  Askeri Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve beş daire ile bu Kanunda     
gösterilen kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül eder. Ancak iş hacmine   
göre, Askeri Yargıtay Genel Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun
görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca daire sayısı altıya kadar      
yükseltilebileceği gibi dörde de indirilebilir.                 
  Askeri Yargıtayın kadroları Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir.                                   
  Başkanlık:                                 

  Madde 3 - Askeri Yargıtayda bir Başkan ile bu kanunda belli edilen ve ayrı- 
ca Başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve yokluğunda kendisine vekalet  
etmek üzere bir ikinci başkan bulunur.                     
  Başsavcılık:                                

  Madde 4 - Askeri Yargıtay Başsavcılığı; bir başsavcı, başsavcı başyardımcı- 
sı ile yeteri kadar başsavcı yardımcılarından kurulur.             
  Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı başyardımcısı, onun da yokluğunda 
en kıdemli başsavcı yardımcısı vekalet eder.                  
  Daireler:                                  

  Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: 11/12/1981 -2563/2 md.) Her dairede bir  
başkan ve yedi üye bulunur. Ancak, iş hacmine göre Askeri Yargıtay Genel Kurulu-
nun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma  
Bakanlığınca dairelerdeki üye sayısı 5'e kadar indirilebilir. Bu şekildeki in- 
dirme sonunda üyeler kadroları ile görevlerine devam ederler. Ancak, üye sayısı 
tespit edilen miktara ininceye kadar üye seçimi yapılmaz. Daireler bir başkan ve
dört üyenin katılması ile toplanarak karar ve hüküm verirler.          
  Daire Başkanının bulunmadığı hallerde, o dairenin en kıdemli üyesi başkanlık
görevini yapar.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Daireler Kurulu:                              

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 11/12/1981-2563/3 md.)                 
  Daireler Kurulu, Askeri Yargıtay Başkanının başkanlığında, ikinci başkan,  
daire başkanları kararına itiraz edilen veya direnilen daire hariç olmak üzere 
dairelerden ikişer üyenin katılması ile kurulur.                
  Başkanın kurula katılmaması halinde ikinci başkan kurula başkanlık eder.  
Bu takdirde kararına itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konusu kara-
rın alınmasına katılmamış bir üye kurula katılır.                
  Askeri Yargıtay daire sayısının yükselmesi veya indirilmesi sonucu kurulun 
üye miktarı çift sayılı olduğu takdirde, kararına itiraz edilen veya direnilen 
daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir üye kurula katılır. 
  Genel Kurul:                                

  Madde 7 - Askeri Yargıtay Genel Kurulu,Başkan,Başsavcı, İkinci Başkan, daire
başkanları ve üyelerin tamamından kurulur.                   
  Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır.           
  Başkanlar Kurulu:                              

  Madde 8 - Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu; Başkan, İkinci Başkan ve    
daire başkanlarından kurulur.                          
  Yüksek Disiplin Kurulu:                           

  Madde 9 - (Değişik: 11/12/1981-2563/4 md.)                 
  Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı,İkinci Başkanı 
ve Daire Başkanlarından kurulur.                        
  Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısı veya bir eksiğidir. Kararlar  
oyçokluğu ile verilir. Kurula sevkedilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan  
üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması sonucu kurul üye 
sayısı beşten az olursa, konu genel kurulda incelenir, genel kurulun kararı   
kesindir. Kurulun yazı işlerini genel sekreter yürütür.             
  Kalemler:                                  

  Madde 10 - Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile her dairede birer kalem teşkila-
tı kurulur.                                   
  Her kalem teşkilatında bir başkatip ile yeteri kadar büro memuru bulunur.  
  İdari hizmet kuruluşları: