Endeksler
                                        
            UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU                
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1593                         
  Kabul Tarihi     : 24/4/1930                      
  Yayımlandığı R.Gazete: 6/5/1930 Sayı : 1489                
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143          
                                        
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri             
         Külliyatı", Cilt : 1 Sayfa: 119               
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre   
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
              BİRİNCİ BAP                     
              Sıhhi teşkilat                    
              BİRİNCİ FASIL                    
         Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler          
                                        

  Madde 1 - Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar ve-
ren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel nes-
lin sıhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar 
eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.                     

  Madde 2 - Umumi sıhhat ve içtimai muavenet hizmetlerine ait Devlet vazaifi 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından ifa ve hususi idarelerle beledi- 
yelere ve sair mahalli idarelere bırakılan hizmetlerin sureti icrası murakabe  
olunur. Milli Müdafaa teşkilatına ait sıhhi işler müstesna olmak üzere bütün  
sıhhat ve içtimai muavenet işlerinin mercii ve murakıbı bu Vekalettir.     

  Madde 3 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçeleriyle muayyen hatlar  
dahilinde olarak aşağıda yazılı hizmetleri doğrudan doğruya ifa eder:      
  1 - Doğumu (......)(1) teshil ve çocuk ölümünü tenkis edecek tedbirler.   
  2 - Validelerin doğumdan evvel ve doğumdan sonra sıhhatlerinin vikayesi.  
-----------------------                             
(1) Bu benddeki "doğumu tezyit" hakkındaki hüküm 1/4/1965 tarih ve 557 sayılı  
  Kanunun 8 inci maddesi ile ilga edilmiş olduğundan "tezyit" ibaresi metinden
  çıkarılmıştır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Memlekete sari ve salgın hastalıkların hulülüne mümanaat.        
  4 - Dahilde her nevi intani, sari ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda 
ve fiatı intaç ettiği görülen sair muzır amillerle mücadele.          
  5 - Tababet ve şubeleri sanatlarının icrasına nezaret.           
  6 - (...) (1) ilaçları ve bütün zehirli müessir ve uyuşturucu maddelerle  
yalnız hayvanlar için serumlar ve aşıları murakabe hariç olmak üzere her nevi  
serum ve aşılar (2).                              
  7 - Çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhasına ait işlerle çocuk sıhhat ve bünye- 
sinin muhafaza ve tekamülüne ait tesisatın murakabesi.             
  8 - Mektep hıfzıssıhhası.                          
  9 - Mesai ve san'at hıfzıssıhhası işleri.                  
  10 - Maden suları ile sair havassı şifaiyesi olan sulara nezaret.      
  11 - Hıfzıssıhha müesseseleri ve bakteriyoloji laboratuvarları ve alelümum 
hayati muayene ve tahlillere mahsus müesseseler küşat ve idaresi.        
  12 - Mesleki tedrisat müesseseleri küşat ve idare veya mümasili müessesatı 
murakabe ve bunlara müsaade itası.                       
  13 - Mecnunlarla sair ruhi hastalıklara mahsus tedavihaneler veya malül veya
herhangi bir noksanii hilkate malik olanları kabul edecek yurt veya müesseseler 
tesis ve idare.                                 
  14 - Muhacrin sıhhat işleri.                        
  15 - Hapisanelerin ahvali sıhhiyesine nezaret.               
  16 - Tıbbi istatistiklerin tanzimi.                     
  17 - Sıhhi neşriyat ve propogandalar.                    
  18 - Vesaiti münakale umuru sıhhiyesinin nezaret.              
                                        

  Madde 4 - Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya  
tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idaresi   
hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu    
idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücude getirir.  
                                        
                                        
               İKİNCİ FASIL                   
          Sıhhat ve İçtimai Muavenet teşkilatı            
                                        
                                        

  Madde 5 - Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 3 üncü maddede zikredilen   
hizmetleri ifa için hususi teşkilat kanununa tevfikan teşkil edilmiş fenni ve  
idari şubelerden mürekkeptir. Kanunu mahsusuna tevfikan mülhak bütçe ile idare 
olunan Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü, Sıhhat ve İçtimai Muavenet  
Vekaletine merbut olarak ifayı vazife eyler.                  
                                        

 

 
  Madde 6 - Her vilayette Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine merbut olmak 
üzere bir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü bulunur. Sıhhat müdürleri bulunduk- 
ları vilayetlerde Vekaletin en büyük memuru olmakla beraber valilerin sıhhi   
müşaviridirler. Valiler mevcut sıhhi kanun, nizam ve talimatlara tevfikan sıhhi-
ye müdürlerini istihdam ederler ve sıhhi hususlarda onların rey ve mütalaalarını
alırlar.                                    
                                        
----------------------                             
(1) Bu aradaki "Gıdalar ile" ibaresi, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK'nin  
  21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.  
                                        
(2) Bu benddeki "aşılar" kelimesi 16/4/1934 tarih ve 2410 sayılı Kanunun 1 inci
   maddesiyle "aşıları murakabe" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri bulundukları vilayetin sıhhi 
umur ve muamelelerinden vali ile beraber mesul olup bütün sıhhi kanun, nizam,  
talimat ve emirlerin iyi tatbikına nezaretle mükelleftir.            
                                        

  Madde 8 - Her kazada ve icabı takdirinde nahiye merkezlerinde bir veya mü- 
taaddit Hükümet tabipleri istihdam olunur. Hükümet tabipleri doğrudan doğruya  
vilayet sıhhiye müdürünün emri altında olup memur oldukları mahallerin sıhhi  
umur ve muamelelerinden mesuldür ve kaymakamın sıhhi hususatta sıhhi müşaviri- 
dir. Hükümet tabiplerinin maiyyetlerinde sıhhi işlerde kendilerine muavenette  
bulunmak üzere küçük sıhhat memurları istihdam edilir.             
                                        

  Madde 9 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti üçüncü ve dördüncü maddelerde 
zikredilen vazifeleri ifa ve müesseseleri idare etmek üzere tabipler, baytarlar,
eczacılar, sair sıhhi ve idari memurlar tayin ve istihdam eder.         
                                        
                   ÜÇÜNCÜ FASIL                
                 Yüksek Sıhhat Şürası             
                                        

  Madde 10 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tevdi edilecek yüksek   
sıhhi ve içtimai meseleler hakkında rey ve mütalaasını beyan ve sıhhi ve içtimai
hizmet ve muavenetlere ait kanun, nizamname ve talimatnameleri birinci derecede 
tetkik eylemek ve tababet ve şubeleri sanatlarını ifadan mütevellit adli mesele-
lerde ihtibar vazifeleriyle mükellef olmak üzere bir Yüksek Sıhhat Şürası teş- 
kil olunmuştur.