Endeksler
           ERİŞME KONTROLLU KARAYOLLARI KANUNU


                                        
  Kanun Numarası     : 1593                       
  Kabul Tarihi      : 6/6/1972                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 11/6/1972 Sayı: 14212           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2623         
  Erişme kontrollu karayolu:                         

  Madde 1 - Erişme kontrollu karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis edi- 
len, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı yaya, hay- 
van ve motorsuz taşıt ve araçların giremediği ancak izin verilen motorlu taşıt- 
ların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. Erişme 
kontrollu karayolu belediye hudutları içinde de olabilir.            
  Erişme kontrollu karayolu tesisi ve kaldırılması:              

  Madde 2 - Mevcut veya yeniden yapılacak karayolları üzerinde, Karayolları  
Genel Müdürlüğünün teklifi Bayındırlık Bakanlığının onayı ile erişme kontrollu 
karayolu tesis edilir veya kaldırılır.                     
  Belediye sınırları içinden geçecek erişme kontrollu karayolları için ilgili 
belediyenin mütalaası alınır.                          
  Erişme kontrollu karayollarına bağlantı:                  

  Madde 3 - Erişme kontrollu karayollarına bağlantılar Karayolları Genel   
Müdürlügünün uygun gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü şekillerde yapılır. Erişme 
kontrollu karayolu çevresinin bu bağlantı noktalarına ulaşımı toplayıcı yollarla
veya noktaya ulaşan diğer yollar vasıtasıyla sağlanır Erişme kontrollu karayolu-
na bitişik arazi sahipleri, kiracıları veya kullananların bu yola bitişik olma- 
ları veya başka bir sebepten dolayı arazilerinden bitişik karayoluna giriş, çı- 
kış hakları yoktur.                               
  Şehir geçitleri:                              

  Madde 4 - Erişme kontrollu karayolunun şehir geçişlerinde güzergahının tayi-
ni ve karayolunun şehir ile bağlantı ve ilişiklerinin düzenlenmesi İmar ve İskan
Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili belediye başkanlığı tarafından 
birlikte kararlaştırılır.                            
  Şehir dışında karayolu çevresinde yerleşme:                 

  Madde 5 - Erişme kontrollu karayolunun şehir dışı önemli kısımlarında yer- 
leşme düzenlenmesi İmar ve İskan Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığınca tanzim 
edilecek tüzük ve İmar ve İskan Bakanlığınca yapılacek yerleşme planları ile  
sağlanır.                                    
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
  Tüzüğe ve yerleşme planına aykırı inşaat yapılamaz. Aykırılığı Karayolları 
Teşkilatınca tespit edilen yapılar genel zabıta nezaretinde Karayolları Teşkila-
tınca bertaraf edilir.                             
  Kamulaştırma:                                

  Madde 6 - Erişme kontrollu karayolunun yapımı, gelişmesi ve çevresinin ko- 
runması ve düzenlenmesi için gereken genişlikte arazi şeridi kamulaştırılır ve 
bu maksatla yapılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uygu- 
lanmaz.                                     
  Tazminat verilmesi:                             

  Madde 7 - Mevcut karayollarında erişme kontrolu tesis edilmesi halinde biti-
şik arazi sahibinin karayoluna giriş ve çıkışı iptal edildigi ve toplama yolu  
vasıtasıyle veya her hangi bir şekilde adı geçen karayolunda ulaşımı sağlanmadı-
ğı takdirde giriş çıkış hakkının iptalinden dolayı gayrimenkuldeki değer kaybı 
karşılığı tazminat olarak ödenir.                        
  Tazminat miktarının tayini için gayrimenkulün yasak tatbik edilmeden evvel 
ve yasak ,tatbik edildikten sonraki rayiç değerlerinin farkı tespit edilir.   
  Yeni yapılan erişme kontrollu karayolu dolayısıyla sınırına bitişik arazi  
sahiplerinin erişme kontrollu yol yapımında evvelki ulaşım düzeninin bozulması 
halinde toplama yolu yapılarak veya her hangi bir şekilde ulaşımı sağlanır. Bu 
mümkün olmadığı takdirde gayrimenkuldeki değer kaybı karşılığı tazminat olarak 
ödenir.                                     
  Erişme kontrollu karayoluna bağlantısı yapılan mücavir gayrimenkul sahipleri
ile bu gayrimenkullerle ilgili diğer hak sahiplerinin başkaca tazminat talebet- 
meye hakları yoktur.                              
  Ticari tesisler kurulması ve faaliyetleri:                 

  Madde 8 - Erişme kontrollu karayolu için ayrılmış veya istimlak edilmiş saha
içinde Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile tesis olunacak tamirhane,  
benzin istasyonu,lokanta ve motel gibi yol ve yolculukla ilgili olanlar dışında 
ticaret tesisi kurulması ve işletilmesi her türlü ticaret yapılması ve benzeri 
faaliyetlerde bulunulması yasaktır.                       
  Yeraltı, yerüstü PTT, elektrik, su ve benzeri tesisat kurulması:      

  Madde 9 - Yeni yapılan erişme kontrollu karayolu sınırları içinde her türlü 
PTT, elektrik, su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi Karayolları Genel Müdürlü- 
ğünün müsaadesine tabidir. Bu gibi tesisat yapılması için ilgililere kanunen  
tanınmış haklar erişme kontrollu karayolu sınırları içinde geçerli değildir.  
  Diğer yasak hareketler:                           

  Madde 10 - Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmaksızın erişme kontrol-
lu karayolu sınırları içinde ve sınırlarında her hangi bir toprak hareketi,   
inşaat, ve tesisat yapılması yasaktır. Karayolları inşaat ve tesislerine vaki  
müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve bu işler için yapılan masraf- 
lar, sebep olandan tahsil edilir.                        
  Duyurma:                                  

  Madde 11 - Mevcut veya yeniden yapılan karayolları üzerinde,bu Kanun hüküm- 
lerinin ne zaman uygulanacağı ve bu Kanuna göre yasaklamaların ve kısıtlamaların
ne olduğu Resmi Gazete ile ilan olunur.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cezalar:                                  

  Madde 12 - Bu Kanunla kısıtlanan, yasaklanan işler ve hareketleri yapan,  
yaptıranlar ile yola giren hayvan sahipleri 50 TL. sından 1.000 TL.sına kadar  
hafif para cezası ve 5 günden 30 güne kadar hafif hapis cezasına çarptırılırlar.
  Bu davalar Sulh Ceza Mahkemelerinin görevi dahilinde olup acele hususlardan-
dır.                                      
  Erişme kontrollu karayolları tüzüğü:                    

  Madde 13 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tüzük, Kanunun yayımı tarihin- 
den itibaren 6 ay içinde Bayındırlık, İmar ve İskan, İçişleri ve Ulaştırma Ba- 
kanlıklarınca birlikte hazırlanır.                       

  Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 15 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.