Endeksler
                                        
                                        
                                        
       ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE KURULACAK TEKNOLOJİ            
       VE EV EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE YAYIM ENSTİTÜSÜ           
        İLE KÜRK HAYVANLARI YETİŞTİRME VE YAYIM             
           ÇİFTLİĞİ İŞLETMESİ HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası     : 1573                       
  Kabul Tarihi      : 14/3/1972                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 23/3/1972 Sayı: 14137           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt:11 Sayfa: 1990          
                                        

  Madde 1 - Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayım Servisine bağlı ola-
rak kurulan "Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü" ile "Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi" nin amaçları şunlardır:   
  A) Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü "Halıcılık, kilim-
cilik, kürkçülük,dericilik, örgü, dokumacılık ve her çeşit köy el sanatları"  
alanlarında;                                  
  B) Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi ise kürk hayvanla-
rı yetiştirme ve ıslahı konusunda;                       
  Araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yönelmiş yayım hizmetleri yapar.  

  Madde 2 - Enstitünün ve işletmenin faaliyetlerini yürütmek amaciyle, 6990  
sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle üniversite için kabul edilen döner sermayeden 
gerekli miktar ayrılır.                             

  Madde 3 - Enstitünün ve işletmenin bilimsel ve teknik araştırma ve     
çalışmaları, Ziraat Fakültesinin ilgili kürsüleri tarafından yapılır.      

  Madde 4 -. Enstitü atelyelerinde yetiştirileceklerin giyim, yemek, yatmak, 
tedavi ve her türlü yurt giderleri Enstitü tarafından karşılanır ve bu amaçla  
her yıl bütçeye gerekli ödenek konur.                      

  Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 6 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.