Endeksler
                                        
                                        
        BAZI TEKEL MADDELERİ FİYATLARINA YAPILAN            
       ZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T.C. MERKEZ            
        BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU               
         HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUN               
                                        
  Kanun Numarası     : 1571                       
  Kabul Tarihi      : 9/3/1972                     
  Yayımlandığı R. Gazete: : Tarih: 19/3/1972 Sayı:14133           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 1986         
                                        

  Madde 1 - 18/6/1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla  
zamdan önceki fiyatlar arasındaki farka göre tekel maddeleri satışından elde  
edilen (bey'iye ücretleri hariç) hasılat fazlası T. C. Merkez Bankasında ihdas 
edilecek bir "Deprem Fonu"hesabında toplanır. Tekel Genel Müdürlüğü, bir ay   
içinde elde edilen hasılat fazlasını, taalluk ettiği ayı takibeden iki ay içeri-
sinde bu fona yatırmakla yükümlüdür. Fonda toplanacak paralar 7269 sayılı Kanu- 
nun 37 nci maddesi gereğince hazırlanan sarf yönetmeliği esasları dairesinde  
münhasıran deprem afetleri için harcanır.                    

  Madde 2 - Tekel maddeleri fiyatlarına 18/6/1971 tarihinde yapılan zamlar,  
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre,tekel maddelerinden alınan İstihsal  
Vergisinin matrahına dahil edilmez,                       

  Geçici Madde 1 - 18/6/1971 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen
süre içinde tekel maddelerinin zamlı fiyatlara göre satışından elde olunan   
hasılat fazlası hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır.            

  Geçici Madde 2 - (Ek: 13/2/1973 - 1658/1 md.)                
  Bu Kanunun 1 inci maddesiyle ihdas olunan (Deprem fonu) hesabında toplanan 
paraların bir kısmı, Bakanlar Kurulu kararı ile ve sonradan (fon) a iade edilmek
şartıyle, depremden başka afetlerde, bunların gerektirdiği hizmetlerde ve yardım
işlerinde de kullanılabilir, bu maksatla ilgili diğer Bakanlık ve kuruluşlar em-
rine de verilebilir.                              
  Bu madde gereğince hangi Bakanlık ve kuruluşlara, hangi şartlarla ve ne mik-
tarda para tahsis edileceği, bunun kullanma esas ve usulleri, afetzedelere yapı-
lacak yardım ve borçlandırmanın şekil ve şartları,ilgili bakanlıkların görüşü  
alınmak suretiyle, İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
tespit olunur.                                 
  Yukarıda sözü geçen Bakanlık ve kuruluşlar emirlerine tahsis olunan paranın 
tamamını kendi bütçelerine koymak suretiyle, verilen süre içinde deprem fonuna 
iadeye mecburdurlar.Ancak, 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle teşkil olunan 
Afetler fonuna aktarılan paralar ile Bakanlar Kurulunca gerektiğinde belediyele-
re hibe suretiyle yapılması kararlaştırılan yardımların Kararnamede belirtilen 
miktarı bu fıkra hükmünün dışındadır.                      

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1571 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
--------- ----------------------------------------------  -----------------  
                                        
1658                ---             21/2/1973