Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
         HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN              
            KORUNMASI HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 155                       
  Kabul Tarihi       : 12/12/1960                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 17/12/1960 Sayı: 10682          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 736           
                                        

  Madde 1 - Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi,nivelman,  
poligon,röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatan- 
lar,tanınmaz hale getirenler veya ilgili makamlardan müsaade almaksızın yerini 
değiştirenler Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ce-
zalandırılmakla beraber,ayrıca bu işaretlere ait tesislerin yeniden tesis ve ih-
yası için ilgili makamlarca yapılması gereken bilcümle masrafları tazmin eder- 
ler.                                      
                                        

  Madde 2 - Mahalli idare amirleri ile köy muhtarları ve belediye başkanları 
bu işaretlerin kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, suçlular hakkında taki-
bat yapılmak üzere zabıta ve savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işaretler ile
ilgili dairesini durumdan haberdar etmekle mükelleftirler.           
                                        

  Madde 3 - Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar,Milli Eğitim Bakanlığının ve 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
mütalaası alındıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
Milli Savunma (Harita Genel Müdürlüğü), Tarım (Orman Genel Müdürlüğü), İçişleri,
İmar ve İskan ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir tali- 
matname ile tesbit olunur.                           
                                        

  Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.  
                                        

  Madde 5 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.