Endeksler
            GENEL NÜFUS YAZIMI KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası    : 1543                        
  Kabul Tarihi     : 24/2/1972                      
  Yayımlandığı R. Gazete: 9/3/1972 Sayı:14123                 
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 651            
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 15/8/1977 - 2101/1 md.)                 
  Nüfus kütüklerini yeniden düzenlemek amacıyla gerekli görülen yerlerde nü- 
fus yazımı yapılır.                               
  Yazımın yapılacağı yer ve tarihler İçişleri Bakanlığınca tespit ve ilan   
olunur.                                     
  İçişleri Bakanlığı, kütüklerin yeniden düzenlenmesi sırasında bu Kanunda ön-
görülen veya ihtiyaca göre yönetmeliklerle tespit edeceği diğer usul ve esasları
uygulamaya yetkilidir.                             

  Madde 2 - Yazım işleri için illerde valilerin veya yetkili kılacakları bir 
zatın, ilçelerde kaymakamların başkanlıkları altında askerlik şubesi başkanları 
veya vekilleri, jandarma komutanları, belediye başkanları, nüfus müdür veya me- 
murlarından bir merkez yazım kurulu teşkil olunur. Bu kurullara vali ve kayma- 
kamlar ihtiyaca göre 7 nci maddede yazılı olduğu üzere üye alabilirler.     

  Madde 3 - Merkez yazım kurulları yönetmelikle tayin edilecek esaslar daire- 
sinde, yazım bölgelerini tespit, bu bölgelerin yazım kurullarını tayin, yazım  
işlerini düzenlemek ve işlemlerini yürütmekle ödevlidir.            

  Madde 4 - İl ve ilçe merkezlerinde 4000 nüfusu içine almak suretiyle ve ma- 
halle esası üzerinden yazım bölgeleri kurulur. 4000 nüfustan az kalan yerler de 
bir bölge sayılır. Köyler de uzaklık ve yakınlık gözönünde tutulmak üzere dörder
bin nüfuslu yazım bölgelerine ayrılır.                     
  Ancak mesafe ve arazi engelleri ve benzer sebepler dolayısiyle 4000 nüfusu 
dolduracak surette bölge kurulması mümkün olmayan yerlerde daha az nüfuslu böl- 
geler kurulması da caizdir.                           

  Madde 5 - Yazım, kurullarının insan oturan yerleri birer birer gezip ev hal-
kından evde bulunanları görmeleri suretiyle yapılır.              

  Madde 6 - Bölgelerinde; yazım yapılacağı ilan edilen günlerde o bölge halkı-
nın evlerinde oturmaları mecburidir.                      

  Madde 7 - Yazım kurulları bir başkan ve iki üyeden kurulur. Vali ve kayma- 
kamlar yazım kurullarını bölgeleri içindeki genel, özel ve katma bütçeli daire, 
kurum ve teşekküllerin, belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna bağlı kurumlarla  
bunların emrindeki teşekküllerin memur ve hizmetlilerinden teşkil ederler.   
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yazım işini sağlamak için gereken yerlerde yazım, süresince öğretim kurulla-
rının çalışmalarına ara verebilirler. Memleketin askerlik, güvenlik, asayiş,  
mahkeme, sağlık, genel hizmet ve yüksek ekonomi işlerindeki görevlilerden istis-
nası gerekenler yönetmelikle belirtilir.                    
  Yeteri kadar Devlet memuru bulunmayan yerlerde kurul başkan ve üyeleri özel 
kişilerden atanır.                               
  Gerek Devlet memurları gerek özel kişilerden atananlar bu görevi kabul etme-
ye mecburdurlar.                                

  Madde 8 - Yazım sırasında bölge yazım kurullarına şehir, kasaba ve köylerde 
muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri bilirkişi niteliği ile katılır.   

  Madde 9 - Gerek memur bulunsun ve gerek özel kişilerden olsun yazım kurulla-
rına katılan başkan, üye, muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine ve esas kütükleri 
yazacak katiplerin iş saatleri içinde ve dışında geçecek çalışmalarına karşılık 
alacakları ücretlerle zaruri giderleri ve Harcırah Kanunu dışında kalanlara ve- 
rilecek yolluklar Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktar ve esaslara göre  
ödenir.                                     

  Madde 10 - Merkez yazım kurulları tarafından, görevleri öğretilmek üzere ya-
zımdan önce il ve ilçe merkezlerinde bölge yazım kurulları başkanları için bir 
kurs açılır. Bu kurslara başka mahallerden katılacaklardan Harcırah Kanunu dı- 
şında kalanlara verilecek yol masraflariyle yevmiyeler 9 uncu madde esasına gö- 
re, memur ve hizmetlilerden kurslara katılanların yol masrafları ve yevmiyele- 
riyle kursların diğer giderleri ve yazıma ait her türlü giderler, genel hükümle-
re göre İçişleri Bakanlığı Bütçesine bu maksatla konulacak ödenekten verilir.  

  Madde 11 - Yazım kurulları günde 200 nüfus yazmak suretiyle tayin edildikle-
ri bölgelerdeki yazımı ençok 20 günde bitirmekle ödevlidirler. Bu süre içinde  
bölgelerindeki yazımı bitiremiyen kurullara fazla çalıştıkları günler için üc- 
ret verilmez. Bu kurullar görevlendirildikleri bölge yazımını bitirmeye mecbur- 
durlar.                                     

  Madde 12 - Yazımdan önce yapılacak bir bildiri ile belirtilen süre içinde  
ellerinde;                                   
  A) Nüfus cüzdan veya nüfus tezkeresi.                    
  B) Evlenme cüzdanı.                             
  C) Askerlik belgesi.                            
  D) Evvelce nüfus idarelerinden herhangi bir iş için alınmış onaylı künyeyi 
kapsıyan kayıt örneği.                             
  E) Onaylanmış okul belgesi, tasdikname veya şahadetname.          
  F) Mahkemelerden verilmiş ve kesinleşmiş onaylı yaş, ad ve kayıt tahsisi  
ilamı.                                     
  Gibi belgelerden biri bulunmayan her vatandaş nüfus dairelerine başvurarak, 
sadece yazımda gösterilmek üzere ücretsiz ve pulsuz bir belge alır.       
  Herhangi bir sebeple bu vesika veya nüfus dairesi belgesini gösteremiyenle- 
rin yazımı muhtar ve ihtiyar kurullarının beyanlarına dayanılarak yapılır.   

  Madde 13 - Yazımda Nüfus Kanunu ile Medeni Kanun hükümleri gözönünde tutu- 
lur. Yazım mevcut esas defterleri kayıtlarına dayanılarak yapılır.       
  Mevcut esas defterlerindeki ad, soyadı, doğum tarihleri ve diğer şahsi hal- 
ler kaydı yazımda esas tutulup hiçbir suretle değiştirilemez.          
  Müsvedde defterlerinde kazıntı ve silinti yapılması yasaktır. Yanlışlıkla  
bir kelime veya tarih yazılacak olursa bunun üzeri okunacak şekilde hafif bir  
çizgi ile çizilerek doğrusu düşünceler hanesine yazılır ve yazım kurulu ile muh-
tar veya ihtiyar kurulu üyesi taraflarından imza olunur.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bildirilen yaşlariyle şahısları uygun görülemiyen kimselerin durumları yazım
kurullarınca müsvedde defterinin düşünceler sütununa işaret olunur. Bunlar bila-
hara nüfus memurları tarafından mahkemeye sevk edilerek verilecek kararda belir-
tilen yaşları yazılır.                             

  Madde 14 - Yazım merkez kurulu ile yazım bölge kurulu başkan ve üyelerinin 
ödev ve yetkileri ile yazım hazırlıkları, yazımın yapılış ve yazım defterlerinin
şekilleri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle doldurulacağı,  
yazımda ne cins evrak ve defter kullanılacağı İçişleri Bakanlığınca yapılacak  
yÖnetmelikle belirtilir.                            

  Madde 15 - Yazım günü herkes;                        
  a) Kendini, aile fertlerini, velayet,vesayet ve hizmetinde bulunanları,   
  b) Otel, han, pansiyon ve emsali müesseseleri işletenler, misafir ve kiracı-
larını,                                     
  c) Resmi ve özel kurumlar müdürleri, emri altındaki memur, hizmetli ve işçi-
lerini,                                     
  d) Ordu,jandarma, polis ve sair birliklerin komutan, amir ve müdürleri, em- 
rinde bulunanları,                               
  Gerçek şekilde yazdırmaya, istenilen belgeleri vermeye ve göstermeye mecbur-
durlar.                                     

  Madde 16 - Yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarının yazımı yönetmelik  
ile tespit edilecek şekilde konsolosluklar tarafından yapılır.         

  Madde 17 - Yazım yapılan bölgelerde misafir olarak bulunanlarla memurlar bu-
rada daimi ikametgah tesis etmemişlerse misafir müsvedde defterlerine yazılır. 
Bunların kayıtları merkez kurullarınca, esas kayıtlı bulunduğu yere gönderilerek
aile kütüklerine geçirilirler.                         
  Yazım esnasında öğrenim, ticaret, askerlik, mahpusluk gibi geçici sebeplerle
ikametgahı dışında olup aile fertleri arasında bulunmayanlar esas defterlerinde-
ki eski kayıtlarına veya baba ve anneleriyle akrabaları tarafından gösterilecek 
belgelere veya yapılacak beyanlara dayanılarak ailesi fertleriyle birlikte   
gıyaben yazılırlar.                               

  Madde 18 - Bölge yazımını bitirerek merkeze dönen yazım kurulları, herhangi 
bir sebeple yazım arasında bulunmayanlara ait bilgileri 12 nci maddede gösteri- 
len belgelerle muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinin beyanlarına göre. müsvedde 
defterlerine yazdıkları ad, soyadı, doğum tarihleri ve diğer şahsi hal kayıtla- 
rını, esas defterlerdeki kayıtlara uymadığını gördükleri takdirde, müsvedde def-
terlerindeki yanlış kayıtları esas kütüklerdeki kayıtlara göre düzelterek düşün-
celer sütununa şerh ve imza ettikten sonra merkez kuruluna teslim ederler.   
  Ancak gösterilen belge :                          
  Kesinleşmiş mahkeme kararı olup da nüfus esas kütüğüne işlenmemişse     
mahkeme ilamı esas tutulur.                           
  Yazım sonunda merkez kurulları, bulunup görevlendirilecek kaligrafisi    
düzgün katipler vasıtasiyle yerli halka ait kayıtları esas kütüklere      
geçirterek sulh hakimliğine tasdik ettirdikten ve nüfus hüviyet cüzdanlarını  
doldurduktan sonra imza karşılığında nüfus müdür veya memurlarına teslim eder- 
ler. Bölgelerinde yeniden ikametgah kuran misafirlerin nüfus esas kütüklerindeki
kayıt örnekleri de                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nüfus memurları tarafından o mahallin nüfus idarelerinden getirilerek müsvedde 
defterleri ile karşılaştırılır. Aykırılık görüldüğü takdirde nüfus kaydına göre 
müsvedde defterleri düzeltilerek durum merkez yazım kurullarınca düşünceler sü- 
tununa şerh ve imza edilir. Misafir müsvedde defterlerine yazılanların kayıt ör-
nekleri ikametgahları nüfus memurluğuna yollanır. O mahallin nüfus memurluğunca 
esas kaydiyle karşılaştırılarak yukardaki esaslar dairesinde işlem yapılır.   

  Madde 19 - Müsvedde defterlerinin esas kütüklere geçirilmesi biten yerlerde 
yazımın sona erdiği ilan edilir. Bu ilan tarihinden başlıyarak en çok üç ay   
içinde aile başkanlariyle reşit kişiler müracaat ederek adlarına doldurulan nü- 
fus hüviyet ve aile cüzdanlarını nüfus idarelerinden almaya mecburdur. Aile cüz-
dan bedelleri İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tespit ve takdir olunur.    

  Madde 20 - Yazımın bitimi ilan olunan yerlerde eldeki nüfus cüzdanlariyle  
eski nüfus kütük ve kayıtlarının hükmü kalmıyacağından eski esas ve vukuat def- 
terleri mahalli idare kurullarınca tespit edilerek nüfus dairelerinde saklanır. 
  Nüfus cüzdanlariyle diğer belgeler idare kurullarınca tutanağa geçirilerek 
yok edilirler.                                 

  Madde 21 - Yazım sonucunda elde edilen kayıtlarda mahkeme kararı olmadıkça 
hiçbir düzeltme yapılamaz. Bu kayıtlara yazımın sona erdiği tarihten başlıyarak 
altı ay içinde itiraz edilebilir.                        

  Madde 22 - Yazım sırasında, nüfus olaylarının ihbarı için konulan süreler  
geçmiş olsa dahi bu olayların tescilinde ceza alınmaz.             

  Madde 23 - Yazım işlerinde verilen görevi mazeretsiz kabul etmiyenler ve  
yapmıyanlar, yazım kurullarının istedikleri bilgileri vermiyenler veya gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar, yahut doğru olmayan belge gösterenler, bu kanunda  
tespit olunan görev ve mecburiyetleri yerine getirmiyenler, yazımın yapıldığı  
yerin idare kurulu karariyle 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına  
çarptırılırlar.Tescil işlemlerini belirli süre içinde kanun ve yönetmelik    
hükümlerine uygun olarak bitirmiyen yazım kurulları başkanı ve üyelerinin yarı 
ücretleri kesilir.                               
  Tescil işlemlerinin belirli süreler içerisinde kanun ve yönetmelik hükümle- 
rine uygun olarak yürütülmesinden valiler,kaymakamlar, nüfus müdür ve memurları 
sorumludurlar.                                 

  Madde 24 - Genel nüfus yazımı yapılacağı yıllarda hazırlık ve yazım işleri 
masraflarına karşılık İçişleri Bakanlığı bütçesine özel bir bölüm halinde yeteri
kadar ödenek konulur.                              

  Madde 25 - Genel nüfus yazımı için gerekli defter, basılı kağıt ve araçları 
maliyet bedeli üzerinden ve İçişleri Bakanlığının istediği süre içinde sağlamak-
la Devlet Malzeme Ofisi ve baskı işi yapan diğer resmi kurumlar, yerlerine götü-
rülmesinde de Ulaştırma Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri ödevli- 
dir.                                      

  Madde 26 - 29 Mayıs 1318 tarihli Sicilli Nüfüs Nizamnamesi ile 14 Ağustos 
1330 tarihli Nüfus Kanununun 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.     

  Ek Madde 1 - (Ek: 30/5/1997 - KHK 572/25 md.)                
  Yazım kurulları, özürlülerin, özürlülük durumlarını belirtmek suretiyle   
yazımını sağlayacak tedbirleri alırlar. Herkes, kendisinin veya aile fertle-  
rinin özürlülüğü ile ilgili bilgileri gerçek şekilde yazdırmaya, gerekirse   
sağlık kurulu raporunu göstermeye mecburdur. Bu maddede belirtilen özürlülük  
durumlarının tanımlanması için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılır.     

  Madde 27 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 28 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1543 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi    
--------- --------------------------------------------- ------------------  
                                        
2101                ---             24/8/1977    
KHK/572              ---              6/6/1997