Endeksler
                                        
                                        
          EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN           
             HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN (1)              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 151                         
  Kabul Tarihi     : 10/9/1337                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : - Sayı : -                  
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 2 Sayfa : 91            
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
  Bu kanun ile ilgili tüzük için , "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelik için , "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzen-   
            lenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        

  Madde 1 - Maden ocaklarında müstahdem amelenin beytutetleri ve temini isti- 
rahatleri için her ocak civarında İktisat Vekaletince tanzim edilen numunelere 
tevfikan amele koğuşlariyle hamam inşasına ocak amilleri mecburdur.       
                                        

  Madde 2 - Maden işlerinde amelenin cebren istihdamı ve angarye suretiyle  
her hangi bir işe sevki ve maden ocakları dahilinde on sekiz yaşından dun olan- 
ların istihdamı memnudur.                            
                                        

  Madde 3 - Her madenci istihdam ettiği amelenin miktarı ücretiyle künyesini 
mübeyyin numunesine tevfikan muntazam defter tutmağa ve bu defteri amele birliği
müfettişine ve İktisat Vekaleti memurlarına berayı tetkik ibraza mecburdur.   
                                        

  Madde 4 - Alelumum Madenciler Nizamnamei mahsusuna tevfikan amele tarafından
teşkil olunacak ihtiyat ve teavün sandıklarına beher mah zarfında istihdam ede- 
cekleri amele ücuratı umumiyesinin yüzde birinden dun olmamak üzere muaveneti  
nakdiyede bulunmağa mecburdurlar.                        
                                        

  Madde 5 - Amelenin zatına ait olup esnayı ameliyatta kırılan alat ve edeva- 
tiyle nakliyat esnasında telef olan hayvanatı madenci tarafından tazmin olunur. 
------------------------------                         
(1) 8/6/1936 tarihli ve 3008 Sayılı İş Kanununun 147 nci maddesi ile bu Kanunun 
  sözü edilen İş Kanununa aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış, bilahare 
  3008 sayılı Kanun da 25/8/1971 tarih ve 1475 sayılı Kanunun 110 uncu madde- 
  siyle yürürlükten kaldırılmıştır.                      
                                        
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Bilumum madenciler hasta ve kazazede olan ameleyi meccanen tedavi 
etmeğe ve bunu teminen maden civarında hastane, eczane ve şahadetnameli etıbba 
bulundurmağa mecburdurlar. Bunların tayini mahal ve adedi ile muhtelif madenci- 
lerin arasında masarifin veçhi tevzi ve itasına dair ayrıca bir nizamname tanzim
olunacaktır.                                  
                                        

  Madde 7 - Havzai Fahmiyede sayü amelden dolayı kazazede olanlarla vefat   
edenlerin varisleri veya amele müfettişliği veyahut İktisat Vekaleti tarafından 
tazminat davası ikame olunur. İşbu tazminat davası miktarı kaç kuruştan ibaret 
olursa olsun Sulh Hakimleri hakkındaki kanuna tevfikan sulh mahkemelerince kabi-
li temyiz olmak üzere rüyet olunur. Tazminat miktarı tarafeynden alelusul münte-
hap erbabı vukuftan teşekkül edecek heyetin vereceği rapora istinat eder.    
  (İkinci fıkra iptal: Ana. Mah.'nin 31/10/1991 tarih ve E.1991/24, K.1991/40 
sayılı kararıyla.)                               
  (Ek fıkralar: 5/6/1930 - 1687/1 md.)                    
  A - Mahkeme bu maddenin tatbikında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 üncü
maddesine göre, aralarında irtibat mevcut sayılan suçların davalarını birleştir-
meksizin tetkik ile hükme rapteder.                       
  B - İşten ve matlubattan mütevellit davalarda, havzai fahmiye idaresi müşa- 
vir avukatı, amele birliğinde kayıtlı cüzdanlı amelenin kanuni mümessili olarak,
vekaletname ibrazına hacet kalmaksızın mahkemede ameleyi temsil eder.      
                                        

  Madde 8 - Mesaii yevmiye alelitlak sekiz saattir. Bu müddetten fazla çalış- 
mağa hiç bir işçi icbar edilemez.                        
  Saati mesai haricinde tarafeynin rıza ve muvafakatiyle iki kat ücrete tabi- 
dir. Tahtezzemin mesafede nüzul ve suut için geçen müddet sekiz saate dahildir. 
                                        

  Madde 9 - Amelenin ahvali sıhhiye ve hayatiyeleriyle hukuku umumiyelerine  
mütaallik işbu mevadı ifa etmeyen madenci ve mültezimlerin ruhsatname, şartname 
ve imtiyazları fesholunur.                           
                                        

  Madde 10 - İşbu kanun ahkamı elyevm mer'i olan bilumum ruhsatname ve şartna-
me ve itilafname ve imtiyazlara da şamildir.                  
                                        

  Madde 11 - Maden ocaklarında çalışan amelenin haddi asgari ücreti ocak amil 
ve mültezimleriyle amele birliği ve İktisat Vekaleti tarafından müntahap üç zat 
marifetiyle tayin olunur.                            
                                        

  Madde 12 - Maden Nizamnamesinin 77 nci ve 78 inci maddeleriyle işbu kanun  
ahkamına tearuz eden alelumum mevaddı nizamiye mülgadır.            
                                        

  Madde 13 - Maden ocağı amilleri bir mesçit ve genç ameleye gece dersleri  
vermek üzere bir mektep yapmağa ve muallim tutmağa mecburdurlar.        
                                        

  Madde 14 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.             
                                        

  Madde 15 - İşbu kanunun icrasına Adliye ve İktisat Vekilleri memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       151 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.    Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler       giriş tarihi  
--------  --------------------------------------------    ---------------- 
                                        
 1687            -                  10/6/1930