Endeksler
       İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ            
        SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN TASFİYESİ               
             HAKKINDA KANUN                    
                                        
  Kanun Numarası    : 1516                        
  Kabul Tarihi     : 7/2/1972                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 12/2/1972 Sayı: 14097            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 482           
                                        

  Madde 1 - İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasına dahil,   
775 sayılı Kanun kapsamına giren gecekonduların tasfiyesi için, bu kanun hüküm- 
lerini uygulamaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir.                

  Madde 2 - Gerekli giderler Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili  
bölümlerinden (Kamulaştırma ve satınalma tertipleri dahil) tefrik edilerek   
bütçe kanunları gereğince Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel tertiplerine  
intikal ettirilecek ödeneklerle sağlanır.                    
  İnşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası uygulanır.                               

  Madde 3 - Bayındırlık Bakanlığı bu kanuna göre yaptığı konut ve alt yapı  
tesislerini, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis edilmek üzere,   
İmar ve İskan Bakanlığına devreder. Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının vereceği 
listedeki sıra uygulanır. İmar ve İskan Bakanlığı, borçlandırmayı ve diğer   
işlemleri kendi usullerine göre yürütür.                    

  Madde 4 - Birinci maddenin kapsamı içindeki hak sahiplerinden evini kendi  
yapmak üzere proje, arsa ve kredi almak istiyenler için, T.Emlak Kredi Banka-  
sında, 775 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince teşkil edilmiş olan fondan 
ayrılacak veya Karayolları Genel Müdürlüğünce bütçenin 2 nci maddede belirtilen 
tertiplerinden bankaya yatırılacak paralarla Bayındırlık Bakanlığı adına bir  
fon tesis edilir. T. Emlak Kredi Bankası, Bayındırlık Bakanlığının izni ile,  
bu fondan yapılacak ödemeleri, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 15 inci maddesin- 
de bahsi geçen usullere ve yönetmeliğe göre yürütür. Bu işlemlerde 3 üncü madde 
hükümlerine göre İmar ve İskan Bakanlığına devredilir.             

  Madde 5 - Diğer Kanunlardaki bu kanuna aykırı hükümler uygulanmaz.     

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.