Endeksler
                                        
           TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ           
            KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE             
                 DAİR KANUN                   
                                        
  Kanun Numarası     : 1515                        
  Kabul Tarihi      : 2/6/1929                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/6/1929 Sayı : 1211            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip :3 Cilt : 10 Sayfa : 896          
                                        
               *                         
               * *                        
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
               *                         
               * *                        
                                        

  Madde 1 - Tapu defterlerinde mukayyet olupta gayriresmi surette aharın mül- 
kiyetine geçen ve Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar müsakkaf ve bu hü- 
kümde bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların on beş, diğer arazinin on sene   
malik sıfatiyle nizasız ve hüsnüniyetle tasarruf altında bulundurulanları zil- 
yedleri namına tapu dairesince tescil ile tapu senetleri verilir.        
  Şu kadar ki kayıt tarihinden itibaren üç sene zarfında alakadarların mahke- 
meye müracaatla birinci fıkradaki iktisap sebepleri aleyhine dava açmağa salahi-
yetleri vardır.                                 
                                        

  Madde 2 - Aralarında tedavüle istinat etmeksizin, bir gayrimenkul için, iki 
veya daha ziyade kimseler namına tapuda kayıt yapılmış olduğu görülür ise kayıt-
larına muvakkat şerh verilerek nihayet iki ay zarfında mahkemeye müracaat etmek 
için kendilerine tebligat icra olunur. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edil-
mediği takdirde tapu memuru hangisinin malik olması lazım geldiği hakkındaki  
noktai nazarını izah ederek keyfiyetin karara raptını re'sen mahkemeden talep  
eyler. Bu kabil davalardaki harç ve masraflar tecil edilerek ileride haksız çı- 
kan taraftan istifa olunur.                           
                                        

  Madde 3 - Birinci madde mucibince alakadarlarının müracaatı üzerine tapu  
dairelerince tetkikat keyfiyetinin ne suretle icra olunacağı ve bu kanunun diğer
maddelerinin tapu dairelerince tatbiki sureti bir nizamname ile tayin edilir.  
                                        

  Ek Madde 1- (25/1/1950-5519 - sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Gayrimenkul malların 1515 sayılı kanunun birinci maddesine göre yapılacak  
tescilleri ile tapuda kayıtlı olmayıpta kişilerin tasarrufları altında bulunan 
gayrimenkul malların tapuya tescilleri yargıç karariyle yapılır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 2 - (25/1/1950-5519 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)                          
  Yargıç kararlarına tapu fen memurluğu olan yerlerde bu memurlara, olmıyan  
yerlerde bu işi yapmaya yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırıla-  
cak haritalar veya krokiler eklenir.                      
                                        

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri     
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         1515 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN     
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE    
                                        
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                      ------------------------------   
                                        
      Yürürlükten Kaldırılan                       
     Kanun veya Kanun Hükümleri     Tarihi  Sayısı   Maddesi    
-----------------------------------------  -------  --------  ---------   
2/6/1929 tarih ve 1515 sayılı kanunun ay-                    
kırı hükümleri               25/1/1950  5519     3     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1515 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe     
   No.   Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler    giriş tarihi    
----------- ------------------------------------------   ------------    
  5519             -             31/1/1950