Endeksler
                                        
                                        
              NOTERLİK KANUNU                   
                                        
  Kanun Numarası     : 1512                       
  Kabul Tarihi      : 18/1/1972                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip :5 Cilt : 11 Sayfa : 408          
                *                        
               * *                        
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız            
  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"          
         Cilt: 2          Sayfa: 1151             
                *                        
               * *                        
            BİRİNCİ KISIM                      
            Genel Hükümler                      
                                        
  Noterlik Mesleği:                              

  Madde 1 - Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak 
ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen  
başka görevleri yaparlar.                            
  Noterliklerin kurulması ve yetki çevresi:                  

  Madde 2 - Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahke-
menin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir no- 
terlik kurulur.                                 
  Şu kadar ki, bir ilin belediye sınırları içinde birden fazla noterlik bulun-
duğu takdirde, her noterlik, bağlı olduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile 
sınırlı olmaksızın, il belediyesi sınırları içindeki bütün noterlik işlerini  
görmeye yetkilidir.                               
  Onuncu kısım hükümleri saklıdır.                      
  Birden çok noterlik açılması ve noterliğin kapatılması:           

  Madde 3 - Adalet Bakanlığı, iş yoğunluğunda artış görülen yerlerde birden  
çok noterlik açabilir.                             
  Adalet Bakanlığı, bir yerdeki noterliklerin gayrisafi gelirlerinin toplamı 
ile iş hayatındaki gelişme ve gerilemeleri gözönünde bulundurmak suretiyle yu- 
karıdaki fıkrada yazılı salahiyetini kullanır.                 
  Mevcut noterliklerden birden fazlasını, boşalmış bulunması kaydiyle kapata- 
bilir.                                     
  Adalet Bakanlığı birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden fazlası- 
nı kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliğinin mütalaasını  
alır.                                      
  Noterliklerin sınıflandırılması:                      

  Madde 4 - Noterlikler dört sınıfa ayrılır.                 
  Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin  
mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır.             
  Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğun- 
luğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlik-
ler aynı sınıftan sayılır.                           
  Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceliyerek, ye-
niden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder.           
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler,
sürenin bitimi beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahmini gayrisafi gelirleri  
de gözönünde tutulmak suretiyle sınıflandırılarak, Resmi Gazete ile ilan olunur.
  Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 inci madde hükmü saklıdır.  
Şu kadar ki, dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her 
yılın Nisan ay'ı başında tespit edilerek ilan olunur.              
  Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama 
yapılır.                                    
  Noterin sınıfı ve asgari hizmet süresi:                   

  Madde 4/a - (Ek:16/11/1989 - 3588/1 md.)                  
  Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak  
mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar.    
  Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sü- 
renin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hak-
kında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. 
  Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez.      
  Sınıfı yükseltilen bir noterlikte hizmet gören noter, sınıflandırmadan önce-
ki sınıftaki hizmet süresini doldurmamış ise, bu sürenin dolduğu tarihten itiba-
ren; bu tarihten önce Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal  
kağıdında yukarı sınıfa yükselmeye yeteneği olmadığının belirtilmiş olması ha- 
linde de olumlu kanaat belirten sonraki ilk hal kağıdının düzenlendiği tarihten 
itibaren, bir üst sınıf hizmeti aynı noterlikte yapmağa başlar.         
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
             Noterlik Mesleğine Kabul                
                                        
  Noterliğe kabul şartları:                          

 

 
  Madde 5 - Noter olabilmek için, bu kısım hükümlerine göre noterlik stajını 
 tamamlıyarak, noterlik belgesini almış olmak şarttır.             
  Ayrık haller:                                

  Madde 6 - Adli veya askeri hakimlik yahut savcılıklara atanmış veya avukat 
unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı  
şartlarından bağışıklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunan- 
lar, noterlik stajına tabi değildirler.                    
  Bu gibilerin 9 uncu maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde gösterilen belge- 
leri iliştirmek suretiyle Adalet Bakanlığına bir dilekçe ile başvurmaları üzeri-
ne, Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler de getirtilerek yapılan inceleme 
sonunda, noter olmaya engel teşkil eden bir durumları bulunmadığı anlaşıldığı  
takdirde, ilgiliye 17 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı belge verilir ve  
18 inci maddede gösterilen deftere kaydı yapılır.                
  Stajiyerlik şartları:                            

  Madde 7 - Noterlik stajına kabul edilebilmek için:             
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,                  
  2. 23 yaşını bitirmiş ve 50 yaşını doldurmamış olmak,            
  3. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket 
hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre 
noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,            
  4. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya hizmete elverişli olmadığı anla- 
şılmış bulunmak,                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5. Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerekti-
ren bir cürümden mutlak olarak, yahut kasdi bir cürümden bir sene veya daha faz-
la hapis cezası ile hüküm giymiş olmamak,                    
  6. Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, memur 
yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak,               
  7. Noterlik mesleğine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş
olmamak,                                    
  8. Noterlikle ve noter stajiyerliği ile birleşemiyen bir işle uğraşmamak,  
  9. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,                 
  10. İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak, (Hileli ve taksirli müflisler
itibarları iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar.)              
  11. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,       
  12. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca 
malul olmamak,                                 
  13. Staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak, gerektir.           
  Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, ir- 
tikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve 
dolanlı iflas suçlarından biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğra-
mış olsalar da noterlik stajına kabul edilemezler.               
  Staj isteminde bulunanın, birinci fıkranın 5 inci bendinde yazılı cezalardan
birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, stajiyerliğe 
alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine  
karar verilebilir. Başvuran hakkında kamu görevlerinden yasaklanmayı gerekli  
kılabilecek bir suçtan ötürü kamu davası açılmış bulunuyorsa, stajiyerliğe   
kabul isteği yerine getirilmeyip, dava sonucunun beklenilmesi zorunludur.    
  Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun, stajiyerliğe   
kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek    
karara bağlanır.                                
                                        
  Stajiyerlikle birleşemiyen işler:                      

  Madde 8 - Bu kanunun 50 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri
ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ticaret yapma yasağı ile ilgili hü- 
küm stajiyerler hakkında da uygulanır.                     
                                        
  Stajiyerlik için başvurma:                         

  Madde 9 - Stajiyerlik için başvurma, staj yapılacak yerdeki noterliklerin  
bağlı bulunduğu noter odasına verilecek bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye aşa- 
ğıdaki belgeler eklenir.                            
  a) Yedinci maddedeki stajiyerlik şartlarına ilişkin belgelerin onanmış iki- 
şer örneği,                                   
  b) Yedinci maddenin 5, 8, 10 ve 11 inci bentlerinde gösterilen engellerin  
kendisinde bulunmadığına dair bir beyanname,                  
  c) O noter odasında üye olan bir noter tarafından staj isteminde bulunan  
kimsenin ahlaki durumu hakkında düzenlenecek tanıtma kağıdı,          
  d) Tebligata salih ikametgah adresi,                    
  Bu belgelerin birer örneği oda başkanı tarafından onaylanarak, Türkiye   
Noterler Birliğine gönderilir. Diğer örnek veya asılları odadaki dosyasında sak-
lanır.                                     
  Staj isteminde bulunan tarafından verilen beyannamenin gerçeğe aykırılığı  
ortaya çıktığı takdirde, bu kimse hakkında resmi mercilere yalan beyanda    
bulunmak suçundan dolayı ceza kovuşturması yapılır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Stajın ilanı: