Endeksler
         ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ           
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1481                        
  Kabul Tarihi     : 8/9/1971                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 15/9/1971 Sayı: 13957            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3344           
                                        
                                        

  Madde 1 - Polis ve jandarma, diğer kanun ve tüzüklerde yazılı yetkileri sak-
lı kalmak üzere, aşağıda yazılı hallerde de silah kullanmaya yetkilidirler:   
  A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı 
hallerde,                                    
  B) (A) bendindeki yetkiler saklı kalmak üzere, idam veya ağır hapis cezasını
gerektiren suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü olup da  
haklarında tevkif veya yakalama müzekkeresi çıkarılan ve silahlı dolaşarak emni-
yet ve asayişi tek başına veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlal ettikleri an-
laşılanlardan, teslim olmaları için İçişleri Bakanlığınca tesbit edilen tarihte 
başlamak üzere 10 günden az ve 30 günden çok olmamak şartiyle verilecek mühlet 
ile ad, san ve eylemleri de belirtilerek sanık veya hükümlünün dolaştığı bölge- 
lerde mutat vasıtalarla ve uygun görülen yayın organlariyle radyo ve televizyon-
la da ilan edilenlerin belirtilen süre sonuna kadar adli makamlara, zabıtaya ve-
ya herhangi bir resmi mercie teslim olmamaları hallerinde.           
                                        

  Madde 2 - Birinci maddenin (B) bendinde sayılan hallerde:          
  a. Sanık veya hükümlünün teslim olması için yapılan (Teslim ol) ihtarından 
sonra,                                     
  b. Polis veya jandarmaya karşı silah kullanmaya filhal teşebbüs etmeleri ha-
linde ise ihtara lüzum olmaksızın,                       
  Silah kullanılır.                              
  Müsademe sırasında; sanık veya hükümlüye müsademede veya kaçmada yardımcı  
olanlar haklarında da birinci fıkra hükmü uygulanır.              
                                        

  Madde 3 - Bu kanun hükümleri dairesinde silah kullanan polis veya jandarma 
hakkında hazırlık soruşturması Cumhuriyet Savcıları veya yardımcıları tarafından
bizzat yapılır. Dava açıldığında sanık duruşmadan vareste tutulabilir ve hakkın-
da açığa alma, işten el çektirme işlemi uygulanmaz.               
                                        

  Madde 4 - Her kim birinci maddenin (B) bendinde sayılan sanık veya hükümlüyü
saklar veya silah, cephane temin eder veyahut bunların sağlanmasında yardımcı  
olursa, eylemi daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç yıldan aşağı ol- 
mamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. Şu kadar ki, bu ceza müddeti  
asıl cürüm için kanunda tayin edilen cezanın yarısını geçemez.         
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu fiili usul ve füruunun ve karı veya kocasının ve kardeşinin lehinde ola- 
rak işleyen kimse, asıl cürüm için kanunda tayin edilen cezanın dörtte birini  
geçmemek üzere cezalandırılır.                         
                                        
  Fiilin icrasında faillerle evvelce ittifak etmiş ve cürümü neticelendirmekte
yardımı dokunmuş olmaksızın usul ve füruunu ve karı veya kocasını ve kardeşini 
saklayan kimseye ceza verilmez.                         
                                        

  Madde 5 - Birinci maddenin (B) bendinde yazılı ilanın başlangıcı ve ne   
suretle yapılacağı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca 6 ay içinde müştereken  
düzenlenecek bir yönetmelikte gösterilir.                    
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 17/6/1987-3387/1 md.)                   
  Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin 
ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Anayasa düzenine ve genel güvenli-
ğe aykırı suçlarla ilgili; İçişleri Bakanlığınca belirlenecek kişilerin veya bu 
suçlardan sayılan olayların faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya
yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilebilir.        
                                        
  İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruyucu tedbir alınır. Bu  
kişilerin kimlikleri açıklanamaz.                        
                                        
  Verilecek ödülün miktarı, şekil ve ilana ait esaslar İçişleri Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle gösterilir.                    
                                        

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu kanununun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      1481 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
---------   ------------------------------------------     -------------
 3387               ---               24/6/1987