Endeksler
                                        
                                        
       AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE            
         YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1480                        
  Kabul Tarihi     : 7/9/1971                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 18/9/1971 Sayı: 13960            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3343          
                                        

  Madde 1 - Afet bölgelerinde İmar ve İskan Bakanlığınca kurulan ve bu Bakan- 
lığın Koordinatörlüğündeki özel afet örgütlerinde fiilen çalışan kamu personeli-
ne, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan aldıkları 
maaş veya aylık ücretlerinın veya yevmiyelerinin 30 günlük brüt tutarlarının  
% 100'ü ne kadar İmar ve İskan Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden veya 
afetler fonundan veya özel olarak teşkil edilen afetle ilgili diğer fonlardan  
ödeme yapmaya İmar ve İskan Bakanı yetkilidir.                 
                                        
  Bu ödemenin süresi Bakanlar Kurulunca tespit ve gerektiğinde uzatılabilir. 

  Madde 2 - Afet bölgelerinde, gerektiğinde hariçten eleman alınıp çalıştırıl-
masını sağlamak üzere Genel Kadro Kanunu ile Bakanlar Kurulu emrine verilen tor-
ba kadrolardan yeteri kadarı, İmar ve İskan Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile, belirli bir süre için, adı geçen Bakanlık emrine verilir.   
                                        

  Madde 3 - Bu kanun gereğince yapılan ödemelerden yararlananlara 6245 sayılı 
Harcırah Kanununa göre ikamet gündeliği ve her ne ad altında olursa olsun baş- 
kaca bir yan ödeme yapılamaz.                          
                                        

  Madde 4 - Bu kanun 1/3/1971 gününden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde  
yürürlüğe girer.                                
                                        

  Madde 5 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.