Endeksler
         ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ            
       ÇALIŞANLAR SOSYAL SiGORTALAR KURUMU KANUNU (1)          
                                        
  Kanun Numarası     : 1479                       
  Kabul Tarihi      : 2/9/1971                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 14/9/1971 Sayı:13956           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3300         
                  *                      
                  * *                     
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.        
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
            Cilt: 2    Sayfa: 1129                
                  *                      
                  * *                     
                 I - KISIM                   
                Örgütlenme                   
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygulamak ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak üzere, Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer 
bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur.            
  Kurum, kısaca; "Bağ-Kur" diye anılır.                    
  Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk
bir kamu tüzel kişiliğidir; merkezi Ankara'dadır.                
  Kurumu, Yüksek Denetleme Kurulu denetler.                  
 ----------------------------                          
 (1) a - 14/3/1985 tarihli ve 3165 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince, bu 
     kanunda geçen "Sosyal Güvenlik Bakanlığı" deyimi "Çalışma ve Sosyal Gü-
     venlik Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.     
   b - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 
     2451 sayılı Kanunun 2-5 inci maddelerine bakınız.           
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek-5)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Organlar:                                  

  Madde 2 - Kurumun organları şunlardır:                   
  a) Genel Müdürlük kuruluşu,                         
  b) Yönetim Kurulu,                             
  c) Genel Kurul.                               
  Genel Müdürlük kuruluşu:                          

  Madde 3 - Genel Müdürlük kuruluşu, Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür 
yardımcısından ve merkez kuruluşu ile bölge ve şube müdürlüklerinden meydana ge-
lir.                                      
  Genel Müdür yardımcıları:                          

  Madde 4 - Kurumun Genel Müdürü ile yardımcıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bunların değiştirilmesi,
atanmalarındaki usulle yapılır.                         
  Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı olabilmek için:            
  a) Mesleki alanda yüksek öğrenim yapmış olmak,               
  b) Genel Müdürlük ve Genel Müdür yardımcılığı görevlerini yerine getirebile-
cek yetenek, bilgi ve tecrübede olmak,                     
  c) Devlet Memurları Kanunundaki nitelikleri taşımak,            
  gereklidir.                                 
  Genel Müdürün görevleri:                          

  Madde 5 - Genel Müdür; Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi al-
tında ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütür, yönetim ve yargı yerlerinde   
üçüncü kişilere karşı Kurumu temsil eder.                    
  Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hükümlere göre devredebilir.     
  (Ek: 14/4/1982-2654/1 md.) Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zaman- 
larda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde; Genel Müdür, icra ve yargı 
mercileri nezdindeki temsil yetkisini Kurumun o yerdeki en yüksek amirine devre-
debilir.                                    
  Atama yetkisi:                               

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 19/4/1979-2229/1 md.)                  
  Kurumun 1 ila 4 üncü derecelere giren görevlileri Genel Müdürün önerisi üze-
rine Yönetim Kurulunca, diğer görevlileri Genel Müdür tarafından atanır. Genel 
Müdür, bu yetkisini kısmen alt kademelere devredebilir.             
  Personel rejimi:                              

  Madde 7 - Kurum görevlileri hakkında kamu iktisadi devlet teşekkülleri gö- 
revlilerine uygulanan yasalar uygulanır. (1)                  
  (Değişik: 19/4/1979-2229/2 md.) Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava 
işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat 
tutabilir. Kurum bilgi işlem uzmanları ile teknik hizmetler sınıfından uzmanla- 
rı Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile sözleşmeli olarak ça- 
lıştırabilir. Bunlara ödenecek ücretlerin üst sınırı Bakanlar Kurulunca karar- 
laştırılır. Gerektiğinde Bakanlar Kurulunca alınacak karar üzerine yabancı uz- 
manlar da çalıştırabilir.                            
-------------------------                            
(1) Kurum personelinin fazla çalışma esasları ile ilgili olarak ek 4 üncü mad- 
   deye bakınız.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetim Kurulunun teşekkülü:                        

  Madde 8 - (Değişik: 14/4/1982-2654/2 md.)                  
  Yönetim Kurulu bir karar organı olup Kurumun en yüksek yönetim ve karar yet-
kisini, sorumluluğunu taşır.                          
  Yönetim Kurulu bir başkan ile 4 üyeden teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim  
Kurulunun başkanıdır. Bir üye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Ma- 
liye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla atanır. Sigortalıları temsil  
edecek iki üye, bağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca gösterilecek 
ikişer aday arasından Genel Kurulca seçilir.                  
  Müşterek kararla atanacak üyelerde Genel Müdür ve yardımcılarının haiz olma-
sı gereken şartlar aranır.                           
  Sigortalılar arasından Yönetim Kuruluna seçilen üyenin sigortalılık niteli- 
ğinin kalkması halinde Yönetim Kurulu üyeliği ancak seçildiği devre sonuna kadar
devam eder.                                   
  Sigortalıları temsil eden asıl üyeliklerin boşalması halinde, en çok oy al- 
mış olandan başlamak üzere yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak üze-
re göreve çağrılır.                               
  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar
atanabilir veya seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir  
nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri   
atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şe- 
kilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.    
                                        
  Toplantı ve karar sayısı:                          

  Madde 9 - (Değişik: 19/4/1979-2229/4 md.)                  
  (Değişik: 14/4/1982-2654/3 md.) Yönetim Kurulu en az üç üye ile toplanır.  
Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.           
  Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.    
  Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Kurula, Genel Müdür Yardımcısı Başkanlık 
eder.                                      
  Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Özürsüz olarak toplantılara ka- 
tılmayan üyelerin ücretlerinden, Yönetim Kurulunun çalışma esasları hakkındaki 
Yönetmeliğe göre kesinti yapılır.                        
                                        
  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:                    

  Madde 10 - Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:     
  Genel Müdürlükçe hazırlanacak;                       
  a) Kurumun yıllık iş programı ile bütçesini, personel kadrolarını, merkez ve
merkez dışındaki örgütler ile sağlık kuruluşları ve başkaca müesseselerin kurul-
ması veya kaldırılması hakkında önerileri,                   
  b) Yönetim giderleri bütçesinin bölümleri arasındaki aktarmalarla ek ve ola-
ğanüstü ödenek önerilerini,                           
  c) Her çeşit yönetmelikleri,                        
inceleyip onaylanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmak,    
  d) Bilançoyu, yapılan işler raporunu inceleyip, Yüksek Denetleme Kuruluna  
bir örneğini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmak,         
  e) Yönetim giderleri bütçesi bölümlerinin maddeleri arasındaki aktarma öne- 
rilerini,                                    
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) (Değişik: 14/3/1985-3165/1 md.) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, İn- 
şaası, idaresi ve bunların satılması veya Kuruma ait binaların, hizmet binası, 
lojman, misafirhane, eğitim tesisi, kreş, huzurevi ve benzeri hizmet ve sosyal 
amaçlara tahsisi hakkındaki önerileri,                     
  g) Kovuşturulmasında kurum için yarar görülmiyen dava ve icra kovuşturmala- 
rının açılmaması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmaz- 
lıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerile-
rini,                                      
  h) Kurum için yarar görülmiyen hallerde dava ve icra kovuşturmalarından vaz-
geçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkini,
Kurum leh ve aleyhinde açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tah- 
kim yolu ile çözümü hakkındaki önerileri,                    
  i) Kurum görevlilerine ikramiye verilmesi hakkında yapılacak önerileri,   
  ı) Kurum görevlilerine imza yetkisi verilmesine ilişkin önerileri,     
  j) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzmanların sözleşme projelerinin onanması 
önerileri,                                   
  k) Kurum personelinin eğitimi amacı ile kurslar ve seminerler düzenlenmesi, 
yurt içinde veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesine ilişkin öne-
rileri,                                     
  l) Başkaca öneriler ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin önerilerini,  
  inceleyip karara bağlamak.                         
  Yönetim Kurulu, (g), (h), (j) ve (k) fıkralarında belirtilen görev ve yetki-
lerinden bir kısmını, hazırlanacak yönetmelikteki usul ve esaslara göre, Genel 
Müdüre, Genel Müdür de Yönetim Kurulunun onayı ile alt kademelere devredebilir. 
                                        
  Genel Kurul: