Endeksler
                                        
          TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE          
          MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE          
        KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ        
           BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN (1)            
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 1473                       
  Kabul Tarihi      : 25/8/1971                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 28/8/1971 Sayı: 13940           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3100         
                                        
  Konu:                                    

  Madde 1 - Belediye hudutları içindeki her türlü spor müsabaka ve gösterileri
ile sinema, tiyatro, konser, sirk, fuar, panayır ve at yarışlarına giriş bilet- 
leri ve at yarışı müşterek bahis bileti brüt satış hasılatı, Türk Hava Kuvvetle-
rinin güçlendirilmesine katılma payına tabidir.                 
                                        
  Mükellef ve sorumlu:                            

  Madde 2 - Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payının mükelle-
fi, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tertiplenen 
at yarışı müşterek bahislerinde, aynı kanunun 5 inci maddesi de nazara alınmak 
suretiyle müşterek bahis tertip edenler; 1 inci maddede yazılı diğer yerlerde, 
giriş bileti satın alanlardır.                         
  Sorumlu bilet satanlardır.                         
                                        
  Nispet:                                   

  Madde 3 - Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı, at yarışı 
müşterek bahislerinde brüt bilet satış hasılatının yüzde 10 u ve 1 inci maddede 
yazılı yerlere giriş biletlerinde bilet başına 25 kuruştur.           
  Katılma payı miktarı, at yarışı müşterek bahis biletleri hariç diğer bilet- 
ler üzerinde bedelden ayrı bir kalem halinde gösterilir.            
                                        
  Ödeme:                                   

  Madde 4 - 2 nci maddede belirtilen sorumlular, tahsil ettikleri katılma pa- 
yını eğlence resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi ederler. Bu merciler bir 
ay içinde tahsil ettikleri katılma payı tutarını, müteakıp ayın sonuna kadar,  
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi  
nezdindeki hesabına ödemek veya göndermek zorundadırlar.            
  Katılma payının hesaplanmasını, kesilmesini ve tahsilini yerine getirmiyen 
eksik kesen veya hiç kesmiyen tahakkuk, tahsil ve ödeme ile ilgili memurlar,  
saymanlar ve diğer sorumlulardan, bu paralar, yüzde 10 fazlası ile, 21/7/1953  
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümle-
rine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.                  
--------------------------                           
(1) Bu Kanunun uygulanmasında 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12/e,   
  13/2, 15 ve 18 inci maddelerine bakınız.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Milli Piyango hasılatının devri:                      

  Madde 5 - (Bu madde, 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 11 in-
ci maddesinin değiştirilmesine dair olup, mezkür madde 7/11/1985 tarih ve 3238 
sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile tekrar değiştirilmiştir.)          

  Madde 6 - Katılma payının tahsil, muhasebe ve ödenmesine ilişkin hususlar, 
Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir  
Yönetmelikle gösterilir.                            

  Geçici Madde 1 - (1473 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  5/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango teşkiline dair Kanunun 11 inci
maddesine tevfikan Milli Piyango İdaresi 1970 yılı bilançosu ile tahassül eden 
piyango safi hasılatı, adı geçen idare tarafından Hazineye devrolunur ve    
28/2/1971 tarihli ve 1376 sayılı Kanunun (B) işaretli cetvelinin 61.120 nci   
maddesine gelir kaydedilmiş bulunan mezkür meblağ Maliye Bakanlığınca devir ta- 
rihinden itibaren en geç bir ay zarfında Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vak-
fının T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ve defaten  
ödenir.                                     
  Yürürlük:                                  

  Madde 7 - Bu kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
  Yürütme:                                  

  Madde 8 - Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.