Endeksler
        5383 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 6290 SAYILI KANUNLA         
        DEĞİŞİK 16 NCI MADDESİNİN VE GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE         
         CETVELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (1)          
                                        
  Kanun Numarası    : 146                         
  Kabul Tarihi     : 30/11/1960                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7,8,9,10/12/1960 Sayı: 10674 - 10677     
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 490             
                                        

  Madde 1 - 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 ncı  
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:                   

  Madde 16 - 1) Memlekete ithal olunacak bilcümle eşyadan,bağlı "Gümrük Giriş 
Tarife Cetveli" ne göre gümrük vergisi alınır. (2)               
  Bu cetvelin başında yer alan "Tarifenin tefsiri hakkında umumi kaideler"  
den 5 numaralı kaidede zikredilen benzerlik Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit 
ve Resmi Gazete ile ilan olunur.                        
  2) Gümrük ve Tekel Bakanlığınca Tarifenin izahnamesi ve tarife cetveli ile 
izahnamenin repertuvarları ihzar ve neşrolunur ve idari ve kazai tatbikatta   
esas tutulur.                                  
  İzahname ve repertuvarlarda yapılacak değişiklik ve ilaveler Resmi Gazete  
ile neşredilir. Bu değişiklik ve ilaveler neşrinden önce kesinleşmiş gümrük   
vergisi tahakkuklarına tesir etmez.                       

  Madde 2 - 5383 sayılı Gümrük Kanununa 6290 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan 
Gümrük Giriş Tarife Cetveli ve bu cetvelde değişiklikler yapılmasına dair 6956, 
7152 ve 29/7/1960 tarihli ve 33 sayılı Kanunlarla 29/7/1960 tarihli ve 34 sayı- 
lı Kanunun 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.              

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.     

  Madde 4 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
----------------------                             
(1) 5383 sayılı Gümrük Kanunu, 19/7/1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
  181 inci maddesinin birinci bendi ile yürürlükten kaldırılmış;aynı bent ile 
  30/11/1960 tarih ve 146 sayılı Kanun yürürlükte tutulmuştur.        
(2) Bu hükümde sözü edilen Gümrük Giriş Tarife Cetveli, 14/5/1964 tarih ve 474 
  sayılı Kanunla değiştirilmiştir. (Değişik cetvel için bakınız: 5. Tertip  
  Düstur, 3. cilt, Sahife 2261.)