Endeksler
             TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ASTSUBAY          
             NASBEDİLENLERE GİYECEK VE TEÇHİZAT           
               VERİLMESİ HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası     : 1468                       
  Kabul Tarihi      : 12/8/1971                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/8/1971 Sayı: 13932           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3083         

  Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) astsubay nasbedilenle-
re, okullarından çıkışlarında bir defaya mahsus olmak üzere giyecek ve teçhizat 
verilir.                                    
  Giyecek ve teçhizatın neleri ihtiva edeceği, verilme şekli ve sair hususlar 
Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları bir 
Yönetmelikte gösterilir.                            
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek:9/8/1993-KHK-499/37 md.)                  
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren yeniden nasbolunan
astsubaylara bir defaya mahsus olmak üzere kılıfı, yedek şarjörü, harbisi,   
tarifnamesi, iki talim mermisi ve yirmibeş adet harp mermisi ile birlikte birer 
adet ordu tipi tabanca verilir.                         
  Yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine tabanca verilenler, Türk Silahlı   
Kuvvetlerinden ilişiği kesilmedikçe tabanca ve mermilerini, her ne suretle   
olursa olsun başkalarına veremez veya devredemezler.              

  Geçici Madde 1 - (Ek: 9/8/1993-KHK-499/39 md.)               
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan    
astsubaylara da bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanun Hükmünde Kararname   
ile 1468 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
birer adet ordu tipi tabanca verilir.                      

  Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer        

  Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür          
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 4770-1                    
                                        
    1468 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe     
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
  -------  ------------------------------------------  ----------------   
  KHK/499             -            2/9/1993      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)                          
                                        
                                        
                                        
                4770-2