Endeksler
              HARB OKULLARI KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası      : 1462                      
  Kabul Tarihi       : 4/8/1971                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 15/8/1971 Sayı : 13927         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3003        
                                        
                  BİRİCİ KISIM                
                  Genel Esaslar                
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Silahlı Kuvvetler Kara, Deniz ve Hava Harb Okulları; yüksek öğre- 
tim ve eğitim yapan kuruluşlardır. Bu okulların teşkilatı. Silahlı Kuvvetler ku-
ruluş ve kadrolarında gösterilir.                        
                                        
  Görev:                                   

  Madde 2 - (Değişik: 27/3/1979-2218/1 md.)                  
  Harp Okullarının görevi, Silahlı Kuvvetlerin, taktik, teknik ve idari faali-
yetlerini yeterlikle uygulayacak, askeri disipline, bilim ve beden yeterlikleri-
ne, askeri ve genel kültüre sahip lisans düzeyinde ve müteakip safhalarda ihti- 
sas öğretim ve eğitimini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştirmek- 
tir.                                      
                                        
                   İKİNCİ KISIM                
                  Öğretim ve Eğitim              
  Giriş şartları:                               

  Madde 3 - (Değişik: 1/10/1992-3839/1 md.)                  
  Harp Okullarının öğrenci kaynağı Askeri liselerdir. Ancak, ihtiyaç halinde, 
sivil liselerin fen kolunu bitirenlerden sınav ile öğrenci alınır. Yabancı   
uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının
muvafakatı ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak anlaşmalarla olur.  
                                        
  Öğretim ve eğitim süresi:                          

  Madde 4 - (Değişik: 14/1/1982- 2584/1 md.)                 
  Harp Okullarında öğretim ve eğitim süresi 4 yıldır.             
  Savaş veya olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca öğretim ve eğitime 
ara verilebilir veya öğretim ve eğitim süresi kısaltılabilir.          
  Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak ilke ve esaslar Genelkurmay 
Başkanılığınca belirlenir.                           
  Öğretimi başarı ile bitirenler sınıflarının müteakip safhalarındaki ihtisas 
eğitim ve öğretimini görürler ve personel planına göre istihdam edilirler.   
                                        
  Okuldan çıkarılma:                             

  Madde 5 - (Değişik: 27/3/1979-2218/1 md.)                  
  Harp Okullarında öğrenimde bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çı-
karılırlar.                                   
                                        
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte saptanacak ahlak no- 
tunu kaybedenler,                                
  b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrenci niteliğini kaybet- 
tiklerine dair Yüksek Disiplin Kurulunca haklarında karar verilenler,      
  c) Öğrenimlerini, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek aza-
mi süre içinde tamamlayamayanlar,                        
  d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,           
  e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak, sağlık durumları 
bakımından harp okulu öğrenimine devam olanağı kalmayanlar,           
  f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılan- 
lar veya öğrenim süresi içinde niteliklerini değiştirenler.           
  Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenlerle çıkarı-
lanlara, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlik-
te ödettirilir. Ancak bu borçları askerlik hizmetleri süresince ertelenir.   
  (Ek: 17/11/1983-2956/1 md.) Harp Okullarında okuyan öğrencilerden evlenenler
ile yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleriyle ayrılanlar hiçbir şekilde baş-
ka yükseköğretim kurumlarına alınmazlar. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün yük- 
seköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, emniyet makamlarına ve ilgili  
askerlik şubelerine anılan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir. Bunun dışında
kalan nedenlerle ayrılan öğrencilerin Silahlı Kuvvetler bünyesindeki yükseköğre-
tim kurumları hariç olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey 
geçişlerinin yapılmasına ait esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenle- 
nir.                                      
                                        
  Subaylığa nasıp:                              

  Madde 6 - (Değişik: 27/3/1979-2218/1 md.)                  
  Harp Okullarını bitirenler Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle- 
rine göre teğmenliğe nasbedilirler.                       
                                        
                  ÜÇÜNCÜ KISIM                
                  Çeşitli Hükümler               
                                        
  Harb Okulu öğretmenleri:                          

  Madde 7 - (Değişik: 27/3/1979 - 2218/1 md.)                 
  Aşağıdaki personel harp okullarında öğretmen olarak görevlendirilir.    
  a) Askeri meslek derslerini okutmak üzere görevlendirilen subaylar,     
  b) Teknik, fen ve sosyal bilim derslerini okutmak üzere görevlendirilen üni-
versiteler ve akademiler öğretim üye ve yardımcılarının akademik kariyerine sa- 
hip asker kişiler,                               
  c) İhtiyaç halinde teknik, fen ve sosyal dersleri okutmak üzere görevlendi- 
rilen kadrolu, sözleşmeli veya ek görevli üniversite veya akademi öğretim üye ve
yardımcıları.                                  
                                        
  Öğrencilerin ihtiyaçları:                          

  Madde 8 - Harb okulları yatılıdır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek
ihtiyaçları Devletçe karşılanır.                        
                                        
  Öğretim üyelerinin ücretleri:                        

  Madde 9 - (Değişik: 27/3/1979-2218/1 md.)                  
  Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Harp Okullarında ve müteakip safhalardaki 
öğretim-eğitim kurumlarında görev alacak üniversite veya akademi öğ-      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
retim üyeleri ve yardımcılarına okutacakları beher ders saati için bütçe kanun- 
larında saptanacak ders ücreti ödenir.                     
  Saptanacak bu miktar üniversite ve akademilerde öğretim üye ve yardımcıla- 
rına ödenen ek görev ders ücretinden aşağı olamaz,               
  Asli görevleri üniversite ve akademide bulunan öğretim üye ve yardımcıların-
dan harp okullarında görev alanların üniversite ve akademi tazminatları kesil- 
mez.                                      
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 10 - Harb okullarının organları, bunların görevleri ve çalışma usulle-
riyle ilgili hususlar; öğrencilerde aranacak nitelikler, yetiştirme esasları,  
okutulacak dersler, öğrenimi bitirmeleri için azami süre ve diğer hususlarla ya-
bancı öğrencilerin tabi olacakları şartlar; ahlak notu; öğrencilerin devletçe  
karşılanacak ihtiyaçları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
6 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.              
                                        
                   DÖRDÜNCÜ KISIM               
                  Kaldırılan Hükümler             
  Nizamname, maaş, v.s. ile ilgili hususlar:                 

  Madde 11 - 22 Şubat 1331 tarihli Mekatibi Bahriye talebesi ile efradı vesai-
renin muayyenat ve mahrukatı miktarına dair Nizamname Mekatibi askeriye talebesi
ile ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkaladeye dair 357 
sayılı Kanun ve bu Kanuna müzeyyel 2140 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu ka- 
nuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.             
                                        
                   BEŞİNCİ KISIM               
                   Geçici Hükümler              
  Kanunun Uygulanışı:                             

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun hükümleri 1969-1970 öğretim yılında Harp okulları-
na alınan öğrencilerden başlamak üzere uygulanır. Daha önceki yıllarda Harb   
okullarına alınan öğrenciler hakkında eski hükümler uygulanır. Ancak, herhangi 
bir sebeple yeni Statüye tabi sınıflara kalanlar bu kanun hükümlerine tabidir- 
ler.                                      
                                        
  Öğretmen durumu:                              

  Geçici Madde 2 - 7 nci maddede belirtilen nitelikteki öğretmenler temin edi-
linceye kadar, öğretmeni temin edilemiyen dersler için halen tatbik edilmekte  
olan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.                   
                                        
  Giriş şartları:                               

  Geçici Madde 3 - Bu kanunun giriş şartları ile ilgili 3 üncü maddesi birinci
fıkrası 1972 - 1973 ders yılından itibaren uygulanır.              

  Ek Geçici Madde 1 - (27/3/1979-2218/2 md. ile gelen numarasız ek geçici mad-
de olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                  
  1974 - 1975 öğretim ve eğitim yılından önce Harp Okulu öğrencisi sıfatını  
kazanmış olanlar hakkında, Harp Okulu ile ilişkileri kesilinceye kadar eski hü- 
kümlerin uygulanmasına devam olunur.                      
                   ALTINCI KISIM               
                 Yürürlük ve Yürütme              
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 12 - Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.       
  Yürütme:                                  

  Madde 13 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        1462 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
----------- ------------------------------------------------ ----------------- 
  2218               -            1974-1975 öğretim 
                               ve eğitim yılın- 
                               dan geçerli olmak 
                               üzere 7/4/1979  
                               tarihinde     
  2584               -             21/1/1982   
  2956               -             19/11/1983   
  3839               -             2/10/1992   
                                        
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)