Endeksler
                                        
         ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI             
               HAKKINDA KANUN                   
                                        
  Kanun Numarası     : 1453                        
  Kabul Tarihi      : 18/5/1929                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 30/6/1929 Sayı: 1229            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 10 Sayfa: 634           
                                        

  Madde 1 - (Mülga: 27/7/1967-926/208 md.)                  

  Madde 2 - Milli Müdafaanın kara, deniz ve hava kısımlariyle imalatı Harbiye 
ve Harita Umum Müdürlüklerinin ve Jandarma Umum Kumandanlığı seyyar ve sahil  
kıtaatının kadroları Bütçe Encümenince her sene kabul ve tasdik edilecek şekilde
tatbik ve Jandarma Umum Kumandanlığı merkez ve vilayetler teşkilatiyle sabit  
kıtaatı kadroları her sene bütçe kanunlarına raptedilecek cetvellerle tesbit  
olunur. Ücretle müstahdem bulunanlar hakkında ahkamı sabıka devam eder.     
                                        

  Madde 3-6 - (Mülga: 27/7/1967-926/208 md.)                 
                                        

  Madde 7 - Cumhuriyet Ordusu Müşürü ve Büyük Erkanı Harbiye Reisi birinci de-
rece maaşiyle vekil tahsisatı alırlar ve bu dereceden tekaüt edilirler. Harcı- 
rahlarının hesabında dahi birinci derece maaşı aslı esas tutulur. Müşürlerin  
tahsisatları hayatta bulundukları müddetçe devam eder. Müşürlük ve Büyük Erkanı-
harbiye Reisliği bir zat uhdesinde içtima ettiği takdirde yalnız bir tahsisat  
verilir (1).                                  
                                        

  Madde 8 - Milli Müdafaa Vekaleti kara, deniz ve hava kısımlariyle imalatı  
harbiye ve harita umum müdürlükleri ve Jandarma Umum Kumandanlığı bütçelerinden 
maaş almakta olup bu kanunun mevzuu haricinde kalmış bulunanlara hususi kanun- 
ları mucibince verilmekte olan maaşlar ile tahsisat ve mukannen zamlar birleşti-
rilmek suretiyle tahakkuk ettirilerek tediye olunur.              
                                        

  Madde 9 - (Mülga: 27/7/1967- 926/208 md.)                  
                                        

  Madde 10- (Mülga: 9/2/1951 -5715/1 md.)                   
                                        

  Madde 11- 22 Teşrinievvel 1339 tarihli askeri maaş ve tahsisatı fevkalade  
kanununun zabitan ve askeri memurların maaş miktarlarına mütaallik ahkamı ile  
buna müzeyyel 24 Mart 1341 tarihli kanun ve 24 Mart 1341 tarihli kanuna müzeyyel
22 Nisan 1341 ve 28 Mayıs 1927 tarihli kanunlar ve Erkanı Harbiyei Umumiye Riya-
setinin makam tahsisatına dair 24 Mart 1341 tarihli kanun ile bunu muaddil 9 Ma-
yıs 1927 tarihli kanun ve makam maaşatı hakkındaki 22 Nisan 1341 tarihli kanun 
ve bahriye gedikli zabitanına ait hüküm hariç olmak üzere berri, bahri, havai ve
jandarma zabitaniyle muamelat memurlarına ve hesap memurlariyle muavinlerine bir
nefer tayını itası hakkındaki 19 Nisan 1927 tarihli kanun ve bu kanuna muhalif 
sair ahkam mülgadır.                              
                                        

  Madde 12 - Bu kanun 1 Eylül 1929 tarihinden muteberdir.           
                                        

  Madde 13 - Bu kanunun ahkamını icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye   
Vekilleri memurdur.                               
------------------------                            
(1) Bu maddenin Genelkurmay Başkanının harcırahına dair hükmü 17/1/1940 tarih  
  ve 3770 sayılı Kanunla, emekliliğine dair hükmü ise 8/6/1949 tarih ve    
  5434 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.