Endeksler
           DENİZ KUVVETLERİNE YABANCI MEMLEKETLERDEN         
             HARB GEMİLERİ, HARB GEMİSİ CİHAZ VE          
            SİLAHLARI VE HARB GEMİSİ iNŞA MALZEMESİ         
              SATIN ALINMASINA DAiR KANUN             
                                        
  Kanun Numarası       : 1417                      
  Kabul Tarihi        : 23/6/1971                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 30/6/1971  Sayı : 13881        
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 2823        

  Madde 1 - Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan harb gemilerinin veya harb gemi-
si yapımında gerekli olup, dahilden temin edilemiyen malzemelerin veya savaş  
güçlerini artırmak amacı ile harb gemilerine monte edilecek teçhizat silah ve  
sistemlerinin yabancı memleketlerden satın alınması için yıllık ödeme miktarı  
yüz milyon lirayı geçmemek üzere beşyüz milyon liraya kadar gelecek yıllara sari
yüklenmelere girişmeye Milli Savunma Bakanı yetkilidir.             

  Madde 2 - Birinci madde gereğince kullanılacak lüzumlu ödenek her yıl Milli 
Savunma Bakanlığı bütçesine konulur.                      

  Madde 3 - Birinci maddede belirtilen amaca uygun olarak satın alınacak mal- 
zeme teçhizat, silah ve sistemler, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücret-
lerinden muaftır (1)                              

  Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 - Bu kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.       
 ---------------------------                          
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 
  tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.