Endeksler
                                        
         CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1)              
                                        
  Kanun Numarası    :1412                         
  Kabul Tarihi     :4/4/1929                       
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih : 20/4/1929 Sayı : 1172            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3  Cilt: 10 Sayfa: 312           
                                        
              BİRİNCİ KİTAP                    
              Umumi hükümler                    
                                        
              BİRİNCİ FASIL                    
               Vazife                      
  Vazife                                   

  Madde 1 - Mahkemelerin vazifelerini kanun gösterir.             
----------------                                
(1) a- 21/5/1985 tarih ve 3206 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi hükmüne göre; di- 
  ğer kanunlarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilk tahkikat hükümlerine 
  yapılan atıflar, kamu davasının hazırlanmasına ilişkin hükümlerine yapıl-  
  mış sayılır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 163 ve müteakip maddelerin- 
  deki hükümler, tahkikatı yapmakla görevli kılınanlar tarafından uygulanır. 
  Diğer kanunların ilk tahkikatın yapılmasını zorunlu kılan hükümleri yürür- 
  lükten kaldırılmıştır.                           
                                        
  b - Bu kanunda geçen aşağıda yazılı terim ve deyimler, 21/5/1985 tarih ve  
  3206 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi ile karşılarında gösterildiği şekilde  
  değiştirilmişlerdir:                            
                                        
 Reisicumhur               : Cumhurbaşkanı            
 İcra Vekilleri Heyeti          : Bakanlar Kurulu           
 İcra Vekilleri Azası          : Bakan                
 Adliye Vekili              : Adalet Bakanı            
 Temyiz Mahkemesi            : Yargıtay               
 Cumhuriyet Başmüddeiumumisi       : Cumhuriyet Başsavcısı        
 Cumhuriyet Müddeiumumisi        : Cumhuriyet Savcısı          
 Maznun                 : Sanık                
 Şahit                  : Tanık                
 Ehlihibre                : Bilirkişi              
 Vazife                 : Görev                
 Selahiyet                : Yetki                
 Hukuku amme davası           : Kamu davası             
 Son tahkikatın açılması         : Kamu Davasının açılması       
 Karar tashihi (Tashihi karar)      : Karar düzeltmesi           
 Zabıt varakası(Zabıtname)        : Tutanak               
 Esbabı mucibe              : Gerekçe               
 Talik ve Tehir             : Ara verme              
 İstida                 : Dilekçe               
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Davaların birleştirilmesi ve ayrılması                   

  Madde 2 - Murtabıt ceza davalarının her biri muhtelif mahkemelerin vazife- 
si dahilinde olsa bile bunlar birleştirilerek yüksek vazifeli mahkemeye verile- 
bilir.                                     
  Bu mahkeme birleştirilmiş olan ceza davalarının ayrılmasına da karar vere- 
bilir.                                     
  Murtabıt suçlar                               

  Madde 3 - Bir kimse bir kaç suçla maznun olur veya bir suçtan her ne sı-  
fatla olursa olsun bir kaç maznun bulunursa irtibat var sayılır.        
                                        
  Tahkikat sırasında davaların birleştirilmesi ve ayrılması          

  Madde 4 - Tahkikata başlandıktan sonra dahi murtabıt ceza davalarının bir- 
leştirilmesine veya ayrılmasına Cumhuriyet Müddeiumumisinin veya maznunun tale- 
biyle yahut resen karar verilebilir. Bu kararı vermek hakkı yüksek vazifeli mah-
kemeye aittir.                                 
  Birlikte görülen davalarda muhakeme usulü                  

  Madde 5 - Davaların birlikte görüldüğü müddetçe takip olunacak muhakeme   
usulü bu davaları birlikte gören yüksek vazifeli mahkemenin tabi olduğu muhakeme
usulüdür.                                    
  Askerlerin işlediği suçlar                         

 

 
  Madde 6 - Askerlerin,askerlikten vazifelerine veya suçlarına taallük etmi- 
yen yahut askerler aleyhine işlenmiş olmıyan suçlarını umumi mahkemeler görür. 
  Askerlerin vazifelerinden hariç suçlarda asker olmıyanların da alakaları  
varsa bu gibi suçların muhakemesi umumi mahkemelerde görülür.          
  Asker olmıyanların muhakemelerine her halde umumi mahkemelerde bakılır.   
                                        
  Resen vazife kararı                             

  Madde 7 - Davaya bakan mahkeme, muhakemenin her hal ve derecesinde davayı  
görmek vazifesi olup olmadığına resen karar verebilir.             
                                        
                                        
               İKİNCİ FASIL                   
                Salahiyet                    
  Salahiyet                                  

  Madde 8 - Davaya bakmak salahiyeti; suçun işlendiği yer mahkemesine ait-  
tir.                                      
  Teşebbüste son icrai hareketin vuku bulduğu ve mütemadi ve müteselsil suç- 
larda temadi ve teselsülün bittiği yer mahkemesi salahiyetlidir.        
  Suç, dahilde intişar eden bir matbua münderecatından ileri gelmişse sala-  
hiyet matbuanın neşir merkezi olan yer mahkemesine aittir.(Ek cümle:11/5/1988 - 
3445/15. Md.) Ancak,aynı mevkutenin birden çok yerde basılması halinde,suç,mev- 
kutenin neşir merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için mevku- 
tenin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir.                  
  Takibi şikayetname verilmesine bağlı olan hakaret ve sövme suçlarında mat- 
bua tecavüze uğrayan kimsenin ikamet ettiği veya sakin olduğu yerde tevzi olun- 
muşsa oradaki mahkeme dahi salahiyetlidir.                   
                                        
-----------------                                
Müstedi                : Dilekçe sahibi             
Mevkuf                : Tutuklu                 
Tevkif                : Tutuklama                
Mes'ulü bilmal            : Malen sorumlu              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hususi salahiyet                              

  Madde 9- Suçun işlendiği yer belli değilse maznunun yakalandığı yer ve   
yakalanmamışsa ikametgahı mahkemesi salahiyetlidir.               
  Maznun Türkiye'de ikamet etmiyorsa salahiyet, maznunun Türkiye'de en son  
sakin olduğu yer mahkemesinindir.                        
  İşe bakacak mahkemenin bu suretle dahi tayini mümkün olmazsa muhakeme usu- 
lüne ait ilk muamelenin yapıldığı yer mahkemesi salahiyetlidir.         
                                        
  Yabancı memlekette işlenen suçlarda salahiyet                

  Madde 10- Yabancı memlekette işlenen ve Ceza Kanununun 4,5,6,7 ve 8 inci  
maddeleri hükmünce Türkiye'de takibi lazımgelen suçlarda dahi salahiyet,bun-  
dan evvelki maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre tayin olunur.      
  Bununla beraber Cumhuriyet Müddeiumumisinin veya maznunun talebi üzerine  
Temyiz Mahkemesi suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine sala-   
hiyet verebilir.                                
  Bu gibi suçlarda maznun Tükiye'de yakalanmamışsa veya Türkiye'de ikamet   
eylediği veyahut en son sakin olduğu yer yoksa salahiyetli mahkeme, Adliye   
Vekilinin talebi ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisinin müracaatı üzerine Temyiz   
Mahkemesi tarafından tayin olunur.                       
  Yabancı memleketlerde bulunupta muafiyet imtiyazlarından istifade eden   
Türk memurlarının şahsi suçlarından dolayı salahiyetli mahkeme; Ankara mah-   
kemesidir.