Madde 82 - Yeni doğmuş bir çocuk ölüsünün açılmasında yapılacak fenni    
tetkikler, çocuğun bilhassa doğumu mütaakıp yahut doğum esnasında yaşayıp yaşa- 
madığını ve vaktinde doğup doğmadığını yahut vakitsiz doğmuşsa yaşayabilecek bir
halde olup olmadığını tayine matuf olur.                    
  Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem                 
                                        

  Madde 83 - (Değişik: 21/5/1985 - 3206/20 md.)                
  Zehirlenme şüphesi olan hallerde organlardan parça alınırken, bu organın  
görünen şekli ile tahribatın tarif edilmesi gerekir. Ölüde yahut sair yerlerde 
bulunmuş olan şüpheli maddeler bir kimyager veya tahlil ile resmen görevlendi- 
rilmiş bir makam tarafından tahlil olunur.                   
  Hakim bu tahlilin bir hekimin katılmasıyla veya idaresinde yapılmasını   
emredebilir.                                  
  Kalpazanlık ve evrakı nakdiye sahtekarlığında yapılacak tetkikler      

  Madde 84 - Kalpazanlık ve evrakı nakdiyeye ait sahtekarlık suçlarında    
zaptolunan paralar ve evrak lüzum görülürse bunların sahihlerini tedavüle    
çıkaran makamlara tetkik ettirilir. Bu makamlar taklit veya sahtekarlığın ne  
suretle yapılmış olduğu ve eserleri neden ibaret bulunduğu hakkında rey beyan  
ederler.                                    
  Yabancı paraları ve evrakı için de selahiyetli Türk makamlarının reyi    
alınmakla iktifa olunur.                            
                                        
  Vesikanın tetkikı suretleri                         

  Madde 85- Bir vesikanın doğruluğunu veya sahteliğini tahkik etmek yahut   
failini meydana çıkarmak için ehlihibre marifetiyle yazı ve mühür tetkikatı   
yapılabilir.                                  
                                        
              SEKİZİNCİ FASIL                   
              Zabıt ve arama                    
                                        
  Sübut vasıtalarından olan eşyanın muhafaza ve zaptı             

  Madde 86 - Tahkikat için sübut vasıtalarından olmak üzere faydalı      
görülen yahut musadereye tabi olan eşya muhafaza veya başka bir suretle emniyet 
altına alınır.                                 
  Bu eşya bir şahsın yanında bulunur ve bu şahıs rızasiyle teslimden     
kaçınırsa zaptolunabilir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Talep vukuunda eşyayı vermeyenler hakkındaki muamele