Endeksler
                                        
                                        
                                        
         DEVLET DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT VE SAİREYE         
          VERİLECEK ÜCRETİ VEKALET HAKKINDA KANUN           
                                        
    Kanun Numarası    : 1389                       
    Kabul Tarihi     : 2/2/1929                     
    Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 10/2/1929 Sayı: 1115          
    Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 10 Sayfa: 211         
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzen-    
         lenen nümerik fihristine bakınız.               
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
                                        

  Madde 1 - Devlet lehine intaç edilen davalardan dolayı hükme rapt ve    
tahsil olunan vekalet ücretleri Muvazenei Umumiyeye dahil vekaletler ve umumi  
müdiriyetlerce hizmeti mesbuk olanlara aşağıdaki cetvel mucibince tevzi ve   
bütçelerdeki mahkeme harçları tertibinden tesviye olunur.            
                                        
  Yüzde yetmiş: Maaş veya ücretli avukat ve davavekillerine ve Hazine     
avukat ve davavekili olmıyan yerlerde dava deruhde eden kaza malmüdürlerine.  
                                        
  (Ek: 10/12/1931 - 1891/1 md.)                        
  Keza Hazine avukat veya dava vekili olmıyan yerlerde posta ve telgraf    
idaresine ait davaları deruhte eden mahalli posta va telgraf merkez müdürleri- 
ne                                       
  Yüzde otuz: Muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleriyle takibi icra me-   
murlarına.                                   
                                        

  Madde 2 - Birinci madde mucibince yapılacak tevziatın şerait ve miktar-   
ları İcra Vekilleri Heyetince tanzim kılınacak bir talimatname ile tayin    
olunur.                                     
                                        

  Madde 3 - Devlet davalarını intaç eden avukat veya davavekillerine ve-   
rilecek ücreti vekalet hakkındaki 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333 numaralı kanun  
mülgadır.                                    
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 5 - Bu Kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    1389 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
 Kanun                            YÜrürlüğe     
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi    
-------- ------------------------------------------------- ----------------   
 1891                            15/12/1931