Endeksler
          TELEFONLAR HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası    : 1379                         
  Kabul Tarihi     : 7/1/1929                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 19/1/1929 Sayı: 1096            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 10 Sayfa: 185           
                                        

  Madde 1 - Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun 2,4,5,8,9,10,11 ve    
14 üncü maddeleri Ankara'dan gayrı şehir ve kasabalardaki telefonlar hakkında  
da tatbik olunur.                                
                                        

  Madde 2 - Şebekeleri kurşunlu kablo ve tevzi kutulariyle tesis edilmiş   
olan şehir ve kasabalarda Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun ikinci mad-  
desi keza aynen Ankara'dan gayrı mahallerdeki telefonlar hakkında da tatbik   
olunur. Şebekesi bu tarzda olmıyan şehir ve kasabalarda tesisat masrafı sant-  
raldan itibaren hesap olunup ilk beş yüz metre için bir defaya mahsus olmak   
üzere çift nakilli devrelerde 45 ve tek nakilli devrelerde 22,5 lira, beş yüz  
metreden fazlası için beher metre ve kesrinden çift nakilli devrelerde 3 kuruş, 
tek nakilli devrelerde 2 kuruş istifa olunur. Evvelce tek nakilli devrelerle  
tesis edilmiş olan şebekeler peyderpey çift nakilliye tebdil edildikçe aboneler 
yukarda yazılı olan farkı tesviyeye mecburdurlar aksi takdirde Telgraf İdaresi 
bu devreleri kat'a mezundur.                          
  Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun ikinci maddesinin diğer fıkraları  
şebekesi kurşunlu kablo ve tevzi kutulariyle tesis edilmemiş olan şehir ve ka- 
sabalardaki telefonlar için de muteberdir.                   
                                        

  Madde 3 - Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun nakil hakkındaki 6 ncı  
maddesi Ankara'dan gayrı şehir ve kasabalardaki telefonlar hakkında da tatbik  
olunur.                                     
  Ancak şebekesi kurşunlu kablo ve tevzi kutularını ihtiva etmiyen mahaller- 
de mezkür kanunun 6 ncı maddesi ahkamı yine tatbik edilmekle beraber ücuratın  
tayininde kablo kutuları yerine santraldan olan mesafe esas ittihaz olunur.   
                                        

  Madde 4 - Abonelerce bizzat tedarik edilmiş olan makine ve teferruatı ve  
hususi mübedileler müstesna olmak üzere telefon tesisatı ve aboneler nezdinde  
Telgraf İdaresince mevzu bilcümle malzeme alat ve teferruat alelıtlak Posta ve 
Telgraf İdaresinin malı olup bunların herhangi birine iras edilecek hasar ve  
tamir masarifi abonelerden tahsil olunur.                    
                                        

  Madde 5 - Şebeke dahilinde olup atideki cetvelde muharrer yerlere konulacak 
telefon postalarından munhasıran ilk tesiste yalnız dahili tesisat masarifi   
alınır,mükaleme ücreti ve harici tesisat masarifi alınmaz.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1 - Vilayetlerde vali, vali muavini, askeri kumandan, askerlik daire ve şube
reislikleri, tahrirat müdürü, müddeiumumi, polis müdürü, jandarma kumandanı,  
posta ve telgraf başmüdür ve müdürü, Hükümet tabibi makamlarına, itfaiye    
garajına ve memleket hastanesine.(1)                      
                                        
  2 - Kazalarda, kaymakam, müddeiumumi, jandarma kumandanı, askeri ku-    
mandan, askerlik daire ve şube reislikleri, polis ve posta ve telgraf müdü-   
rü makamlarına.                                 
  3 - Nahiyelerde, müdür, jandarma kumandanı, posta ve telgraf müdürü     
makamlarına.                                  
  4 - Evler - Vali, kaymakam, askeri kumandanı, müddeiumumi, jandarma ku-   
mandanı, polis müdürü, Hükümet tabibi, posta ve telgraf başmüdür ve müdürü, it- 
faiye amiri evlerine.                              
  Nakil ve saire gibi masarifi müstelzim ahvalde bu telefonlar hakkında    
dahi aynen gayrı meccani telefonların tabi olduğu ahkam cari olur. (2)     
                                        

  Madde 6 - Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresinin umumi telefon şebekeleri  
mevcut olan veya yeniden tesis olunacak bulunan şehir ve kasabalardaki resmi ve 
gayrı resmi ve ciheti askeriyece mahzuru askeri görülmiyen yerlerin askeri bi- 
lümum telefon santral ve şebekeleri azami süratle ref olunarak tekmil telefon- 
lar tek şebeke halinde Telgraf İdaresince tesis ve idame edilecektir.      
  Şehir ve kasabalarla, köyler ve karakollar arasında tesis edilmiş veya   
edilecek olan jandarma ve vilayetler telefonlarının hususatı fenniyesi Posta,  
Telgraf ve Telefon İdaresi memurini fenniyesi tarafından tetkik edileceği gibi 
talep vukuunda gerek tesis ve gerek tamir için mümkün olan muavenet ifa edile- 
cektir.                                     
  Bu şebekeler Telgraf İdaresince tesis veya işletmesi deruhde edilinceye   
kadar ait oldukları makamlar tarafından idare edilir.              
                                        

  Madde 7 - 406 numaralı Telgraf ve Telefon Kanununun işbu müzeyyel kanunla  
tearuz eden ahkamı mülgadır.                          
                                        

  Madde 8 - İşbu Kanun tarihi neşrinden muteberdir.              
                                        

  Madde 9 - İşbu Kanun ahkamını icraya Dahiliye Vekili memurdur.       
-------------                                  
(1) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki "askerlik daire ve şube reislikleri" 
   ibaresi 1/5/1930 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile eklenmiş-
   tir.                                    
(2) Bu maddenin 1995 mali yılında uygulanmayacağı(Cumhuriyet Başsavcıları ve  
   Cumhuriyet Savcıları hariç) 23/12/1994 tarih ve 4061 sayılı "1995 Mali Yı- 
   lı Bütçe Kanunu"nun 72/j-(1) maddesi ile hüküm altına alınmış, daha sonra 
   sözkonusu hüküm, Anayasa Mahkemesinin 13/6/1995 tarih ve E.1995/2,     
   K.1995/12 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.:18/4/1996 - 22615)   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   1379 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN           
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
--------- -------------------------------------------------- -------------   
 1601                             7/5/1930