Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
         TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA           
                  KANUN                    
                                        
  Kanun Numurası    : 1353                         
  Kabul Tarihi     : 1/11/1928                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 3/11/1928 Sayı: 1030             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 10 Sayfa: 3             
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönet-  
melik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nüme-    
          rik fihristine bakınız.                   
                                        
                *                        
                * *                       
                                        

  Madde 1 - Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri   
yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler  
(Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.              
                                        

  Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve   
müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harf- 
leriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir.    
                                        

  Madde 3 - Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin Devlet muame-  
tına tatbiki tarihi 1929 Kanunusanisinin birinci gününü  geçemez. Şu kadar-  
ki evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilamların ve matbu muamelat cetvel   
ve defterlerinin 1929 Haziran iptidasına kadar eski usulde yazılması caizdir.  
Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıt- 
ları ve askeri hüviyet ve terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren 
Türk harfleriyle yazılacaktır.                         
                                        

  Madde 4 - Halk tarafından vakı müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı 
olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi  
Kanunuevvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela,  
ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mev- 
kut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve  
yazılması mecburidir.                              
                                        

  Madde 5 - 1929 Kanunusanisi iptidasından itibaren Türkçe basılacak kitap-  
ların Türk harfleriyle basılması mecburidir.                  
                                        

  Madde 6 - Resmi ve hususi bütün zabıtlarda 1930 Haziranı iptidasına kadar  
eski Arap harflerinin stenografi makamında istimali caizdir. Devletin bütün   
daire müesseselerinde kullanılan kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel   
kayıt ve sicil gibi matbuaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması   
caizdir.                                    
                                        

  Madde 7 - Para ve hisse senetleri ve bonolar ve esham ve tahvilat ve pul  
ve sair kıymetli evrak ile hukuki mahiyeti haiz bilcümle eski vesikalar değiş- 
tirilmedikleri müddetçe muteberdirler.                     
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Bilümum bankalar, imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler, cemiyetler  
ve müesseselerin bütün Türkçe muamelatına Türk harflerinin tatbikı 1929 Kanunu- 
sanisinin birinci gününü geçemez. Şukadar ki halk tarafından mezkür müessesele- 
re 1929 Haziranı iptidasına kadar eski Arap harfleriyle müracaat vakı olduğu  
takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin ellerinde mevcut eski Arap harfleriyle 
basılmış defter, cetvel, kataloğ, nizamname ve talimatname gibi matbuaların   
1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir.              
                                        

  Madde 9 - Bütün mekteplerin Türkçe yapılan tedrisatında Türk harfleri    
kullanılır. Eski harflerle matbu kitaplarla tedrisat icrası memnudur.      
                                        

  Madde 10 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 11 - Bu Kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
              Merbut Cetvel                    
     Matbaa harfleri          Yazı harfleri            
  ----------------------------   ----------------------------        
  Büyük harfler küçük harfler   Büyük harfler Küçük harfler        
  ------------- -------------   ------------- -------------        
                                        
   A       a                              
   B       b                              
   C       c                              
   Ç       ç                              
   D       d                              
   E       e                              
   F       f                              
   G       g                              
   Ğ       ğ                              
   H       h                              
   İ       i                              
   I       ı                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      Matbaa harfleri              Yazı harfleri       
  ----------------------------        ---------------------------   
  Büyük harfler  küçük harfler       Büyük harfler  küçük harfler  
  ----------------------------        ----------------------------   
                                        
                                        
   J       j           Not: Yazı harfleri Bilgisayarda    
   K       k             mevcut olmadığından orjinaline  
   L       l             bakınız.             
   M       m                              
   N       n                              
   O       o                              
   Ö       ö                              
   P       p                              
   R       r                              
   S       s                              
   Ş       ş                              
   T       t                              
   U       u                              
   Ü       ü                              
   V       v                              
   Y       y                              
   Z       z