Endeksler
       DEVLET İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİNE UYGULANACAK            
        FAİZ HADLERİNİN TESPİT VE GEREKTİĞİNDE              
       İKRAMİYE KEŞİDELERİ TERTİBİ HAKKINDA KANUN            
                                        
   Kanun Numarası     : 1344                       
   Kabul Tarihi      : 18/2/1971                     
   Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:25/2/1971 Sayı: 13761            
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 517          

   Madde 1 - Çeşitli kanunlara göre çıkarılmış olup,henüz itfa edilmemiş bulu-
nan Devlet İç İstikraz Tahvillerinin faiz hadlerini piyasa şartlarını gözönünde 
tutarak artırmaya ve gerektiğinde bu tahviller için ikramiye keşideleri tertip 
etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.                        
  Bu tahvillerin faiz hadlerinde yapılacak değişiklik ve ikramiye keşideleri 
ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.         

   Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

   Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.