Endeksler
                                        
                                        
                                        
      TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN KIRALİYETİ            
      BEYNİNDE 18 TEŞRİNİEVVEL 1925 TARİHİNDE MÜNAKİT           
        MUHADENET MUAHEDENAMESİNE MERBUT                
       PROTOKOLUN (C) FIKRASI HÜKMÜNE NAZARAN              
      EMVALİ GAYRİMENKULLERİNİ BULGARİSTAN'DA               
       TERKETMİŞ OLANLARA VERİLECEK EMVAL                
             HAKKINDA KANUN                     
                                        
  Kanun Numarası    : 1341                        
  Kabul Tarihi     : 24/5/1928                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/6/1928 Sayı :906              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:3 Cilt: 9 Sayfa: 740            
                                        

  Madde 1 - 18 Teşrinievvel 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan
 Kırallığı beyninde münakit Muhadenet muahedenamesine merbut protokolun "C" fık-
 rası mucibince gayrimenkul emvali Bulgar Hükümetine intikal etmiş olan Türk te-
 baası adiyen iskan edilir.                           
                                        
  Bunlardan daha fazla istihkakları olanlara aynı protokol mucibince Türk   
Hükümetine intikal eden emvali gayrimenkule istihkakları nispetinde ita olunur. 
Ve bu emvalden şimdiye kadar mübadillere veya diğer eşhas ve müessesata verilmiş
olanlara bedel mübadillere muhtas veya Hazineye müntekil emvali gayrimenkuleden 
kıymeten muadilleri ita olunur.                         
                                        

  Madde 2 - Birinci madde mucibince verilecek emvalin şerait ve nispeti icra 
Vekilleri Heyetince tayin olunur.                        
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.