Endeksler
                                        
         TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU           
                                        
  Kanun Numarası      : 132                       
  Kabul Tarihi       : 18/11/1960                   
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 22/11/1960 Sayı: 10661          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 458          
                  *                      
                  * *                     
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                  *                      
                  * *                     
                                        
  Kuruluş ve gaye                               

  Madde 1 - (Değişik: 16/5/1985-3205/1 md.)                  
  Her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapmak gaye- 
siyle "Türk Standartları Enstitüsü" kurulmuştur.                
  Enstitü,tüzelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir Kamu 
Kurumu olup kısa adı ve markası "TSE" dir.Bu marka çeşitli şekillerde gösteri- 
lir.Türk Standartları Enstitüsünün müsaadesi olmadan bu marka hiçbir şekil ve  
şart altında kullanılamaz.                           
  Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar "Türk
Standardı" adını alır.                             
  Bu Standartlar ihtiyari olup; standardın ilgili olduğu Bakanlığın onayı ile 
mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için "Türk Standardı" 
olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazetede yayımlanır.     
  Enstitünün ilgili olduğu Bakanlık Başbakanlıktır.              
  Türk Standartları Enstitüsü'nün Merkezi Ankara'da olup hizmet icabı gerekli 
yerlerde teşkilat kurabilir.                          
                                        
  Görevleri                                  
                                        

  Madde 2 - Türk Standardları Enstitüsünün görevleri şunlardır:        
  A) Her türlü standardları hazırlamak veya hazırlatmak,           
  B) Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik ve uygun 
bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek,             
  C) (Değişik: 17/8/1983-2881/2 md.) Kabul edilen standartları, yayınlamak ve 
ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmala- 
rında fayda görülenleri,ilgili bakanlığın onayına sunmak,            
  D) Hususi ve resmi sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini  
hazırlamak ve mütalaa vermek,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) (Değişik: 16/5/1985-3205/2 md.) Standartlar konusunda her türlü ilmi ve 
teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri  
çalışmaları takip etmek, Milletlerarası ve yabancı standart kurumları le münase-
betler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak,                
  F) Üniversiteler ve diğer ilmi, teknik kurum ve mÜesseselerle iş birliği  
sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, milli ve milletlerarası   
standardlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak,
  G) Standardlarla ilgili araştırma maksadiyle ve ihtiyari standardların tat- 
bikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri,resmi
veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek,  
  H) Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar ye- 
tiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiplemek,        
  Türk Standardları Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi 
Genel Kurulca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.             
  İ) (Ek: 8/6/1984-KHK 221/2 md.; aynen kabul: 16/5/1985-3205/2 md.) Standart-
lara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve  
bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek,                     
  J) (Ek: 16/5/1985-3205/2 md.) Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma 
ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.       
                                        
  Organlar                                  

  Madde 3 - Türk Standardları Enstitüsünün organları Genel Kurul,Teknik Kurul,
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile İhtisas Kurullarıdır.          
                                        
  Genel Kurul                                 

  Madde 4 - (Değişik: 8/6/1984-KHK 221/3 md.; aynen kabul: 16/5/1985-3205/6  
md.)                                      
  Genel Kurul, Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır.   
  Genel Kurul aşağıdaki üyelerden meydana gelir.               
  1. Başbakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet 
Malzeme Ofisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından üst sevi- 
yede görevlendirilecek 2'şer temsilci,                     
  2. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakan- 
lığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ulaş- 
tırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynak- 
lar Bakanlığı ile Yüksek Denetleme Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi ve Türkiye
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafından üst seviyede görev- 
lendirilecek birer temsilci,                          
  3. Üniversitelerden Üniversitelerarası Kurulca seçilecek 8 temsilci,    
  4. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret
Borsaları Birliğince görevlendirilecek 12 temsilci.               
  Genel Kurul,üyeleri arasından seçilecek bir Başkan ve iki katipten meydana 
gelen Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.Başkan, katiplerden birini Başkanve-
killiği ile görevlendirebilir.                         
  Genel Kurul üyeleri 3 yıl için görevlendirilirler. Herhangi bir sebeple bu -
görevleri sona erenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumlarınca yeni 
üye görevlendirilir.                              
  Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı  
içinde olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun veya Genel Kurulun 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine 
olağanüstü toplantıya çağırılır.                        
  Genel Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanla-
rın çoğunluğu ile karar alır;toplantılarda salt çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün
gelen üyelerle toplantı yapılır,kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ço- 
ğunluğu ile alınır.Seçimlerde de aynı usul uygulanır.              
  Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır:                 
  a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek,          
  b) Enstitünün yıllık çalışma programını kabul etmek,            
  c) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek,                    
  d) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,  
  e) Tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri kabul etmek,            
  f) Enstitü ihtiyaçları için gayrimenkul satın almak,inşa ettirmek veya sat- 
mak konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,                 
  g) Enstitüde çalışan devamlı ve geçici personelin kadrolarını ve bunlara ve-
rilecek ücretleri tespit etmek,                         
  h) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.            
                                        

  Madde 5 - Türk Standardları Enstitüsünün gayelerine yararlıkları dokunanlar-
la standard çalışmalarında ilmi ve teknik başarı gösterenlere Genel Kurulca fah-
ri üyelik verilebilir.Fahri üyeler,Genel Kurul toplantılarına katılabilirler fa-
kat oya iştirak etmezler.                            
                                        
  Teknik Kurul                                
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 17/4/1981-2449/2 md.)                  
  Teknik Kurul,Enstitüce hazırlanan standartları kabul eden ve bunlardan zo- 
runlu olarak yürürlüğe konmaları gerekenleri belirleyen teknik bir organdır.  
  Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:                  
  a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,                    
  b) İhtisas Kurulu Başkanları,                        
  c) (Değişik: 16/5/1985-3205/4 md.) Bayındırlık ve İskan,Tarım Orman ve Köy- 
işleri,Sanayi ve Ticaret ile konuyla ilgili bakanlıkların,Devlet Planlama Teşki-
latı Müsteşarlığının ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Genel Kurulda bu- 
lunan yalnız birer temsilcileri,                        
  d) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca se- 
çilecek üç temsilci,                              
  e) (Değişik: 16/5/1985-3205/4 md.) Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,temsilcilerinden Genel Kurul-
ca seçilecek üç temsilci,                            
  Teknik Kurul, Enstitü Başkanının bulunmaması; halinde Başkan Yardımcısının 
Başkanlığında toplanır.                             
  Teknik Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan- 
ların üçte iki çoğunluğu ile karar alır.                    
  Kurul yılda en az iki kez toplanır. Kurulu, Enstitü Başkanı bulunmaması ha- 
linde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 7 - (Değişik: 17/4/1981- 2449/3 md.)                 
  Yönetim Kurulu, Türk Standartları Enstitüsünün yürütme organıdır.      
  Yönetim Kurulu bir Başkan ve dört üyeden oluşur.Enstitü Başkanı Yönetim Ku- 
rulunun da Başkanıdır. Enstitüyü Enstitü Başkanı temsil eder ve Enstitünün ita 
amiridir.                                    
  Başkan ve üyeler ile üç yedek üye, Genel Kurul tarafından, kendi üyeleri  
arasından gizli oyla üç yıl için seçilir.Görev süresi bitenler yeniden seçilebi-
lir.Başkanın belirleyeceği üye Başkan Yardımcılığı görevini yapar.Yönetim Kurulu
Üyelerinden birini muhasip üye olarak görevlendirir.              
  Yönetim Kurulu Başkanı,4 ncü Maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarında sayılan Ge-
nel Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için maaşsız 
izinli sayılır.İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve  
karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde 
fiili hizmet olarak hesaba katılır.Bu kişinin T.C Emekli Sandığı ile ilgisi 5434
Sayılı Kanuna 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci mad-
de esaslarına göre sürdürülür(1).                        
  Yönetim Kurulunu Başkan,bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya ça-
ğırır.Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunlğu ile
karar alır.Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu istikametinde karar verilir.  
  Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:               
  a) Enstitü Bütçesini,çalışma programını, tüzük tasarılarını, yönetmelikleri,
personel kadrolarını hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak;        
  b) Genel Kurulun aldığı kararları, çalışma programını ve bütçeyi uygulamak; 
  c) Genel Sekreteri,yardımcılarını ve diğer personeli atamak;        
  d) İhtisas Kurulları başkanlarını ve üyelerini tespit etmek;        
  e) Kanunun bu Kurula verdiği diğer görevleri yerine getirmek.        
                                        
  Denetleme Kurulu                              

  Madde 8 - (Değişik:16/5/1985-3205/5 md.)                  
  Türk Standartları Enstitüsünün hesapları ve bunlarla ilgili muameleleri,Ge- 
nel Kurul üyesi olan veya olmayan Başbakanlığın, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının elemanları arasından Başbakanlıkça görevlendiri- 
len birer kişiden teşekkül eden üç kişilik bir kurul tarafından denetlenir.   
  Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri birer yıl süre ile başkanlık eder.  
  Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır.    
  Denetleme Kurulu yıl içinde de lüzumlu gördüğü zaman denetleme yapabilir;  
Yıllık raporunu en geç Nisan ayının Otuzuncu gününe kadar hazırlar ve Genel Ku- 
rula sunmak üzere Enstitü Başkanına verir.                   
  Denetleme Kurulu,Denetimi sırasında,suç işlendiğini tespit ederse, durumu  
Enstitü Başkanına ve lüzum gördüğünde adli makamlara da bildirir.        
                                        
  İhtisas Kurulları                              

  Madde 9 - (Değişik: 17/8/1983-2881/3 md.)                  
  İhtisas kurulları, Türk Standartları Enstitüsünün ilmi inceleme ve standart-
ları hazırlama kurullarıdır.Bunlar, Genel Kurul kararıyla kurulurlar.      
-----------------------                             
(1) Bu maddede sözü edilen ek 2 nci maddenin numarası teselsülü sağlamak için  
  "Ek Madde 17" olarak değiştirilmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhtisas kurullarına bağlı olarak komiteler de kurulabilir.İhtisas kurulları-
nın ve komitelerin oluşturulmasında özellikle üniversite öğretim elemanları ile 
uzmanlardan yararlanılır.Çalışma saatleri dışında görev yapacak olan öğretim  
elemanlarına Türk Standartları Enstitüsünce ödenecek huzur hakkı ve ücretler,  
bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.          
  İhtisas kurulları ile komitelerin görevleri,yetkileri,çalışma usul ve esas- 
ları yönetmelikte gösterilir.Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.     
                                        
  Genel Sekreter                               

  Madde 10 - (Değişik: 17/4/1981-2449/6 md.) Yönetim Kurulunca,Enstitünün ida-
ri ve sekreterya işlerini yürütmek üzere, bu Kurula karşı sorumlu, Yönetim Kuru-
lu ve Genel Kurul üyeleri dışından bir Genel Sekreter ve iki yardımcı atanır.  
  (Değişik: 8/6/1984-KHK 221/6 md.; aynen kabul: 16/5/1985-3205/6 md.) Genel 
Sekreter oylamalara katılmaksızın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına 
katılır.                                    
  Genel Sekreterin bulunmaması halinde Genel Sekreterlik görevini yardımcıla- 
rından biri yapar.                               
                                        
  Gelirleri                                  

  Madde 11 - Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri şunlardır:       
  A) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)                  
                                        
  B) (Değişik: 16/5/1985-3205/7 md.) Türk Standartları Enstitüsünün çalışma  
konuları ile ilgili oldukları veya çalışmalarından doğrudan doğruya yahut dola- 
yısıyla faydalandıkları ilgili Bakanlıklarca Türk Standartları Enstitüsünün mü- 
talaası alınarak tespit edilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşek-
kül,müessese ve ortaklıklarla, Bakanlıkların teftiş ve denetlemesi altındaki  
birlik, kurum ve ofislerin her yıl bütçelerine koyacakları (5.000) lira maktu  
aidat ile bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi karlarının binde
birine tekabül eden nisbi aidatlar,                       
  C) Türk Standartları Enstitüsünün yapacağı hizmetler karşılığı olarak gerçek
ve tüzel kişilerden Yönetim Kurulunca uygun gorülecek miktarda veya tarifelerine
göre alınacak ücretler;                             
  D) (Değişik: 16/5/1985-3205/7 md.) Yayın ve (TSE) markasından sağlanacak ge-
lirler.                                     
  E) Her türlü yardım, bağış ve sair gelirlerden;               
  İbarettir.                                 
  Türk Standardları Enstitüsünün yukardaki fıkralarda sayılan gelirleri ve mu-
ameleleri ve sahibi bulunduğu gayrimenkulleri her türlü vergi,resim ve harctan 
muaftır.                                    
  Gelir ve kurumlar vergilerine tabi teşekküllerce tediye olunan aidat o yılın
hesap dönemine masraf kaydedilir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - Türk Standardları Enstitüsünün bu kanunda belirtilen kamu hizmet-
lerini ifa edebilmesi için lüzumlu olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi
ve arsalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Türk Standardları Enstitüsüne be- 
delsiz olarak devir ve temlik edilebilir.                    
  7367 sayılı kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı mahiyetteki arazi 
ve arsalar için dahi yukardaki fıkra hükmü uygulanır.              
                                        

  Madde 13 - Türk Standartları Enstitüsünün malları Devlet malı sayılır.Bu  
mallar aleyhine cürüm işleyenlere bu cürümlerden dolayı Devlet memurları hakkın-
da tatbik edilen ceza hükümleri uygulanır.                   
                                        
  Yönetmelikler                                

  Madde 14 - Türk Stantlardları Enstitüsünün toplanma esas ve usulleri, yöne- 
timi,denetlenmesi,organlarının kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri ile or-
gan ve üyelerinin görev süreleri,bütçelerinin düzenlenmesi,gelirlerinin toplan- 
ması ve sarf şekilleri ile bu kanunun uygulanmasını ilgilendiren sair konular  
Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca kabul  
edilecek yönetmeliklerde belirtilir.                      
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 8/6/1984-KHK 221/7 md.; aynen kabul 16/5/1985-3205/8 md.) 
  10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 9/6/1936 tarihli ve 
3018 sayılı Kanunda geçen Türk Standartlarının mecburi kılınması ile ilgili ola-
rak "İcra Vekilleri Heyeti" ve "Hükümet" deyimleri "İlgili Bakanlık" şeklinde  
değiştirilmiştir.                                
                                        

  Geçici Madde 1 - (132 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup te-
selsül için numaralandırılmıştır.)                       
  Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği tarafından 5590 sayılı kanuna dayanılarak kurulmuş bulunan Türk Stan-  
dardları Enstitüsü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün hukuk 
ve vecibeleriyle Türk Standardları Enstitüsüne geçer.              
  Şu kadar ki, on dördüncü maddede yazılı organlarla ilgili yönetmelikler yü- 
rürlüğe girinceye ve bu kanuna göre teşekkül edecek organlar görevlerine başla- 
yıncaya kadar yürürlükteki statünün uygulanmasına devam olunur.         
  Genel Kurul,Teknik Kurul,YÖnetim Kurulu,Denetleme ve İhtisas Kurulları ile 
ilgili yönetmelikler mevcut Yönetim Kurulunca hazırlanıp bu kanunun yürürlüğe  
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mevcut Genel Kurulun tasvibine sunulur.
                                        

  Geçici Madde 2 - (17/4/1981-2449/7. md. ile eklenen numarasız geçici md.  
hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)               
  Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Kurulun ve Yönetim Kurulu üyeleri-
nin ve denetçilerin görevleri sona erer.Yönetim Kurulu görevini Bakanlar Kuru- 
lunca atanacak beş kişilik Geçici Yönetim Kurulu yürütür.Geçici Yönetim Kurulu, 
bu Kanuna göre Genel Kurulun oluşmasına ve Yönetim Kurulunu seçmesine kadar gö- 
revine devam eder.                               
  Eski Yönetim Kurulu ile Geçici Yönetim Kurulunun ibrası, hesaplarının ince- 
lenmesi bu Kanuna göre teşekkül eden Denetim Kurulu ve Genel Kurul tarafından  
yapılır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3 -(8/6/1984-KHK 221/8 md. ile gelen ve 16/5/1985-3205/9 md.ile
değiştirilerek kabul edilen geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası tesel-
sül ettirilmiştir.)                               
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte organlara seçilmiş olan kuruluş temsil-
cilerinin görevleri,bu Kanuna göre seçim yapılıncaya kadar devam eder.     
  Bu Kanuna göre Genel Kurula temsilci göndermesi gereken kuruluşlar bir ay  
içinde temsilcilerini görevlendirirler, bunların süreleri de diğer üyelerle bir-
likte sona erer.                                
                                        

  Geçici Madde 4 - (16/5/1985-3205/9 md. ile eklenen geçici 2 nci md. hükmü  
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
  Mevcut Denetleme Kurulunun görevi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  
sonra yapılacak ilk Genel Kurula kadar devam eder.               
                                        

  Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.       
                                        

  Madde 16 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      132 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
   Kanun                            Yürürlüğe   
    No.      Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler   giriş tarihi 
------------------- ------------------------------------------- -------------- 
   2449            ----               19/4/1981  
   2881            ----               19/8/1983  
 KHK/221            ----               18/6/1984  
   3205            ----               26/5/1985  
 KHK/557            ----               27/6/1995  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      132 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                     Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın    
   Yürürlükten Kaldırılan       ---------------------------------   
 Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi    Sayısı   Maddesi    
------------------------------     -------   ---------- ---------    
132 sayılı Kanunun 11 inci                           
maddesinin (A) bendi          24/6/1995   KHK-557   21