Endeksler
         MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE               
            TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN                 
                                        
   Kanun Numarası     : 1325                       
   Kabul Tarihi      : 31/7/1970                     
   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/8/1970 Sayı: 13572           
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa : 2753         
   Kuruluş:                                  

   Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığı; Bakanlık müsteşarı, yeteri kadar müste- 
şar yardımcısı ile Başkanlık,daire başkanlıkları ve Bakanlığa bağlı diğer kuru- 
luşları ihtiva eder.                              
   Bakanlıkça,Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlenecek bu  
teşkilat Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir.         
   Görev ve yetki :                              

   Madde 2 - Milli Savunma Bakanının görevleri:                
   a) Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmet-
lerini,                                     
   b) Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politi-
kası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke,   
öncelik ve anaprogramlarına göre:                        
   (1) Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,              
   (2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki 
hizmetlerini,                                  
   (3) Harb sanayii hizmetlerini,                       
   (4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini,                   
   (5) İnşaat, Emlak, İskan ve Enmrastrüktür hizmetlerini,          
   c) Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.           
   Personel işlemleri:                            

   Madde 3 - Silahlı Kuvvetler personel hizmetleri özel kanunlarına göre yürü-
tülür.                                     
   Görevlerin yürütülmesi:                          

   Madde 4 - (Değişik: 25/4/1972 - 1583/1 md.)                
   Milli Savunma Bakanı bu görevleri;müşteşarlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı 
diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasıtasiyle  
yerine getirir.                                 
   Çeşitli hükümler:                             

   Madde 5 - Diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığına verilen görev ve yet- 
kiler ile askeri yargı organları hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır.   
                                        
                                        
  İşbirliği:                                 

  Madde 6 - (Değişik: 25/4/1972 - 1583/1 md.)                 
  Silahlı Kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürü- 
tülmesi amaciyle Milli Savunma Bakanlığı,Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir iş-
birliği ve beraberliği içinde çalışır.                     
                                        
  Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuvvet Komutanlıkları, diğer    
makamlar ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı   
olarak birbirlerine bilgi verirler.                       
                                        

  Madde 7 - 5398 sayılı Kanun ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
  Yürürlük ve yürütme:                            

  Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 9 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1325 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN       
                                        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
Kanun                                Yürürlüğe 
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
---------  ---------------------------------------------------  --------------
                                        
1583                 ---               5/5/1972