Endeksler
                                        
                                        
           GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE              
             YETKİLERİNE AİT KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası      : 1324                       
  Kabul Tarihi       : 31/7/1970                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih:7/8/1970 Sayı:13572            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 5 Cilt: 9 Sayfa: 2751         
                                        
  I -Kuruluş ve komutanlık:                          

  Madde 1 - Silahlı Kuvvetlerin teşkilatı, kendi kuruluş ve kadrolarında   
gösterilir.                                   
  Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır.  
  II - Görev, yetki ve sorumluluk:                      

  Madde 2 - Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; 
personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetleri-
ne ait ilke ve öncelikler ile anaprogramlarını tespit eder.           
  Bunlardan;                                 
  a) İstihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve tedarik dışındaki   
lojistik hizmetlerin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları ve Genelkurmay 
Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile uygulanmasını sağlar.             
  b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülür.          
  c) Lojistik tedarik hizmetleri için, tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve  
anaprogramları, bu hizmetleri yürütecek olan, Milli Savunma Bakanlığına bildi- 
rir.                                      

  Madde 3 - Uluslararası yapılacak anlaşma ve andlaşmaların askeri yönlerinin 
tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde Genelkurmay Başkanının mütalaası  
alınır. Gerektiğinde bu toplantılara katılır veya temsilci gönderir.      

  Madde 4 - Genelkurmay Başkanı; şahsen veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluş-
larla, görev ve yetkilerine ait konularda ilgili bakanlıklar, daireler ve kurum-
lar ile doğruca yazışma yapabilir ve temaslarda bulunabilir.          

  Madde 5 - Genelkurmay Başkanına özel kanunlar ile verilen görev ve yetkiler 
saklıdır.                                    

  Madde 6 - Genelkurmay Başkanı, hizmetlerin yürütülmesinde Milli Savunma   
Bakanlığı ile işbirliği yapar.                         

  Madde 7 - Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana    
karşı sorumludur.                                
  III - Atanma :                              

  Madde 8 - Genelkurmay Başkanı; Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı-
nı yapmış general ve amiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine  
Cumhurbaşkanınca atanır.                            
  Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması,  
atanmasındaki usule göre yapılır.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genelkurmay Beskanlığının boşalması halinde, engeç 45 gün içinde atanma   
yapılır.                                    
  IV - Çeşitli hükümler:                           

  Madde 9 - Diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kal- 
dırılmıştır.                                  
  V - Yürürlük ve yürütme :                          

  Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 11 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.