Endeksler
                                        
                                        
       KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE           
         İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN            
                                        
         Kanun Numarası    : 1322                  
         Kabul Tarihi     : 23/5/1928               
         Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 4/6/1928 Sayı:904       
         Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 9 Sayfa:699      
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
     yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                                        
        Resmi Gazete ile neşri mecburi mevat,kanunların ve       
              nizamnamelerin meriyet tarihi            
                                        
                                        

  Madde 1 - Aşağıda yazılı mevaddın Resmi Gazete ile neşri mecburidir:    
                                        
  A - Kanunlar,devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli    
akitler,inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar,kanunların 
tefsiri,hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve 
takibatı kanuniye icrası veya tecili, idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi ala- 
kadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları.         
                                        
  B - Nİzamnameler.                              
                                        
  C- Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri.           
                                        
  D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri    
Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.               
                                        
  H - Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim   
cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile 
ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar.   
                                        
  V - Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumi-   
yesince ittihaz olunan kararlar.                        
                                        
  Z -(Mülga: 24/5/1984 - 3011/3 md.)                     
                                        
  Ha-Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neşri mecburi olarak irae    
 edilen mevat.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 2 -Kanunu mahsusları mucibince vilayetler, şehremanetleri ve beledi- 
yeler tarafından kanun ve nizamnamelere mugayir ahkamı havi olmamak üzere tanzim
olunan talimatnamelerin ve ammeyi alakadar eden mukavelenamelerin mahallerinde 
resmi veya gayri resmi gazetelerle, bulunmadığı takdirde vesaiti münasebe ile  
neşir ve ilanı mecburidir.                           

  Madde 3 -Kanun ve nizamnameler,metinlerinde başka suretle sarahat bulunma- 
dığı takdirde,Resmi Gazete ile neşrini takip eden günün başlangıcından hesap  
edilmek üzere kırk beşinci günün hitamından itibaren Türkiye'nin her tarafında 
aynı zamanda mer'i olur.                            

  Madde 4 -Resmi Gazetenin bir sayısına derci kabil olmıyan mufassal kanun  
ve nizamnamelerin ilk maddesinin dercedildiği gün neşir tarihi başlar ve mütaa- 
kıp dört sayısında neşrin tamamlanması mecburidir.Meriyetin hesabında son neşir 
tarihine itibar olunur.                             
                                        
                İKİNCİ KISIM                   
        Kanun ve nizamnamelerin tabı ve tevzileri            
                                        

  Madde 5 -Kanunlar ile nizamnameler Reisicumhur tarafından ve kanuni tefsir 
ile Heyeti Umumiye kararları Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından takımiyle  
Başvekalete tevdi olunur. Müdavvenat Müdiriyetince bunların kabul tarihiyle   
nizamnamelerin Reisicumhur tarafından imza edildiği günün tarihleri kayıt ve  
tesbit ve suretleri çıkarılıp asılları Hazinei Evraka teslim olunur ve Resmi  
Gazete ile neşir ve ilan ettirilir.                       

  Madde 6 -Kanun ve nizamname ve talimatnamelerin ayrı ayrı memurine tebli- 
ği usulü ilga edilmiş ve bunların tebliği vazifesi valilere verilmiştir.    

  Madde 7 - (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)                  

  Madde 8 - Valiler, vilayet merkezinde kanun, nizamname ve sairenin kafi   
miktarda matbu nüshalarını aşağıda yazılı dairelere en çok kırk sekiz saat zar- 
fında (tatil günleri hariç) zimmetle tevzi ve ayrıca vilayet gazeteleriyle ilan 
ederler:                                    
  A - Adli,mülki ve askeri bilümum Devlet dairelerine             
  B - İdareyi hususiyelere                          
  C - Belediyelere                              
  H - Barolara                                
  V - Ticaret ve sanayi ve ziraat odalarına                  
  Z - Resmi kütüphanelere.                          

  Madde 9 - Yukardaki maddede yazılı makamlar bu kanun ve nizamnameleri ve  
saireyi vilayet merkezindeki memuriyetlerinin dairesi içinde bulunan alakadarla-
ra münasip suretlerle derhal tebliğ ederler.                  

  Madde 10 - Kaza kaymakamları nahiyelere ait olan nüshaları nahiyelere ir-  
sal ve gerek kaymakamlar ve gerek nahiye müdürleri sekizinci maddeye tevfikan  
kaza ve nahiye dahilindeki devair ve müessesata zimmetle tebliğ ederler.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Cezaya, vergiye,askerliğe ve halkı alakalandıran diğer hususla- 
ra ait kanun, nizamname ve saire derhal şehir veya kasabalarda mütat veçhile be-
lediyeler ve köylerde muhtarlar vasıtasiyle ilan ettirilir ve keyfiyet zabıt va-
rakasiyle tesbit edilerek dosyasında saklanır.                 
                                        

  Madde 12 - Kanunların ve nizamnamelerin meriyet müddeti kırk beş günden az 
ve hükümlerinin acele ilanı zaruri bulunduğu takdirde Başvekalet tarafından va-
lilere telgrafla tebliğ edilir.Valiler matbuaların vusulünü beklemeksizin bu ka-
nun ve nizamnameleri teksir ettirerek 8,9 ve 11 inci maddeler mucibince tevzi ve
ilan ederler.                                  
                                        

  Madde 13 - Her mali yıla ait kanun ve nizamname ve sairenin her yerde bir  
arada muhafazasiyle seleften halefe devri mecburidir.              
                                        

  Madde 14 - Kanun ve nizamname ve saireyi (tatil günleri ve esbabı mücbire  
hariç) teehhürle tevzi, tebliğ ve ilan edenler Türk Ceza Kanununun 230 uncu mad-
sine tevfikan ceza görürler.                          
                                        

  Madde 15 - Resmi Gazete Müdevvenat Müdiriyetince tabettirilir.Bu Müdiriyet 
her içtima senesine ait düsturların tab'ı ve tabedilmemiş eski düsturların ikma-
li ile de mükelleftir.                             
                                        
  Düsturlara aşağıda yazılı mevat dercolunur:                 
                                        
  A - Kanunlar ve nizamnameler                        
                                        
  B - Devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler.    
                                        
  C - İnhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukavele ve imtiyaznameler ve ka- 
nunların tefsirine mütaallik Büyük Millet Meclisi kararları.          
                                        
  D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle akdedilip icra Vekilleri He-  
yetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.                
                                        
  H - Nizamnamelerin tefsirine mütaallik Şürayı Devlet kararlariyle ref'i te- 
zat ve tevhidi içtihada mütedair Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesi kararları.  
                                        
                                        

  Madde 16 - 18 Mayıs 1327 tarihli kanun ile bu kanuna mugayir diğer hü-   
 kümler mülgadır.                                
                                        

  Madde 17 - Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1322 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                     Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın    
   Yürürlükten Kaldırılan       ---------------^-----------------   
  Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi  Sayısı  Maddesi     
--------------------------------------  ----------- --------- -----------   
23/5/1928 tarih ve 1322 sayılı Kanunun                     
1 inci maddesinin Z fıkrası        24/5/1984  3011     3     
1322 sayılı Kanunun 7 nci maddesi      1/8/1996  4160     5     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1322 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe     
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
-------    -----------------------------------------   -------------    
 3011                            1/6/1984      
 4160              -              5/8/1996