Endeksler
                                        
              EMLAK VERGİSİ KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 1319                        
  Kabul Tarihi     : 29/7/1970                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1970 Sayı: 13576            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2662            
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"       
              Cilt: 1  Sayfa: 1079               
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
               BİRİNCİ KlSIM                   
               Bina Vergisi                   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                Mükellefiyet                   
                                        
  Mevzu:                                   

  Madde 1 - Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre
Bina Vergisine tabidir.                             
                                        
  Bina tabiri:                                

  Madde 2 - Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek 
karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar.            
  Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de 
bina ile birlikte nazara alınır.                        
  Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp 
çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.              
                                        
  Mükellef:                                  

  Madde 3 - Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her  
ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.             
  Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mü- 
kelleftirler. İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu 
olurlar.                                    
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
              Muaflık ve İstisnalar                
                                        
  Daimi muaflıklar:                              

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981 - 2536/1 md.) Aşağıda yazılı  
binalar, kiraya verilmemek şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.((a), 
(b) ve (s) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Katma bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar 
dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan
üniversitelere ve Devlete ait binalar;                     
  b) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler 
ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait;  
  aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları;     
  bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı du- 
rak yerleri;                                  
  c) (Değişik: 17/7/1972 - 1610/1 md.) Köylere ve köy birliklerine ait tarım 
işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile bunlar tarafın-
dan köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen  
hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları;                 
  d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müştemilatı;    
  e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine  
tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şar- 
tiyle);                                     
  f) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen 
hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sana- 
toryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, 
kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait   
yurtlar ve işyerleri ile benzerleri;                      
  g) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve  
bunların müştemilatı;                              
  h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet depoları, zahire  
ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahal- 
leri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, 
kulübe ve barakaları;                              
  i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandıkları ağ ve alet depola- 
rı, kayıkhaneler, denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları;
  (Yukarıda "h" ve "i" fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir 
kısmı da mezkür fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde 
vergi, yalnız ikamete tahsis olunan kısım için uygulanır.)           
  j) (Değişik: 4/12/1985 - 3239/100 md.) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Güm- 
rük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların mütemmim- 
leri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, 
peron alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, 
cer ve malzeme depoları gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları   
İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları,
teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sis- 
temlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri, pist taksirut ve apron sahası ile  
ısı ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanların- 
da ve gerekse uçuş yolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME,
NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF)   
ve yukarıda belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, ant- 
repolar, müstakil lojman ve müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz);   
                                        
  k) Her nevi su bentları, baraj, sulama ve kurutma tesisleri;         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan bi- 
nalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunların müştemilatı (Karşılık- 
lı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara,  
milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar;     
  m) (Değişik: 8/12/1980 - 2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta- 
nınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle); 
  n) Enerji nakil hatları ve direkleri.                    
  o) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Ge- 
ne Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya  
Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmeme-
leri şartiyle);                                 
  p) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 
sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin  
kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli  
Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları ken- 
di hizmet binaları.                               
  r) (Ek: 8/12/1980-2350/1 md.) Karşılıklı olmak şartiyle Uluslararası And-  
laşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara ait özel okul binaları.  
  s) (Ek: 16/10/1981-2536/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel  
Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait binalar.    
  t) (Ek: 21/1/1982 - 2587/1 md.) Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil 
lojman binaları hariç.)                             
  u) (Ek: 4/12/1985-3239/100 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisine 
tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak 
üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen  
zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)  
                                        
  Geçici muaflıklar:                             

  Madde 5 - (Değişik: 17/7/1972-1610/2 md.)                  
  a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan 
az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (1) 
  Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şar- 
tiyle, satınalma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukardaki muaflık
hükmü kalan süre için uygulanır.                        
  Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33 üncü maddenin (1) sayılı bendi- 
ne göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı  
muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır.                    
  Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kul- 
lanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin  
vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer.            
  b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi 
belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanun- 
da yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşaları-
                                        
-------------------                               
                                        
(1) Muafiyetle ilgili olarak 24/2/1984 tarih ve 2982 sayılı kanunun 6 ve 9 uncu
   maddelerine bakınız.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nın sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müesse- 
sesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır.                       
  c) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, 
yıkılan veya kullanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya 
düşmesi, çığ ve benzeri (Deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerler- 
deki binaların vergi mükellefleri tarafından afetin vukubulduğu veya afete ma- 
ruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 5 yıl   
içinde afetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde  
inşa edilen binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili  
kanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildik- 
leri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.)     
  Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı
konulan yerlerde yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.          
  Muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu  
Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacak- 
ları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.           
  d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık 
bulunmadığı zamanlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri  
süre için vergiden muaftır.                           
  e) Planlama Teşkilatınca tespit ve tayin edilen geri kalmış bölgelerde inşa 
edilen sınai tesisler, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından  
itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.           
                                        
  f) (Ek: 18/5/1987-3365/4 md.) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük 
sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe  
yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.      
                                        
  Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade  
için, mezkür fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde 
ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının  
son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, olayın vukubulduğu tarihten  
itibaren üç ay içinde yapılır.                         
  Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı ta-  
kibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe   
yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat 
için bildirimde bulunulmaz.)                          

 

 
  Madde 6 - (Mülga: 4/12/1985-3239/141 md.)                  
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Matrah ve Nispet                 
                                        
  Matrah:                                   

  Madde 7 - Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbit 
olunan vergi değeridir.                             
  Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz.       
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972-1610/3 md.)          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nispet:                                   

  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/101 md.) Bina Vergisinin 
nispeti binde 5 tir. Meskenlerde bu nispet binde 4 olarak uygulanır. (1)    
  (Değişik: 21/1/1982 - 2587/3 md.) Şu kadar ki, yeniden inşa edilen bina veya
binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz.     
  Yetki:                                   

  Mükerrer Madde 8 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/102 md.)              
  Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan- 
lardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldık-
ları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait vergi oranlarını yarı- 
sına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)              
  Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin bizzat oturmaları şartıyla tek meskene  
hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. 
Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm   
uygulanmaz.                                   
  Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi:                    

  Madde 9 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/5 md.)                 
  Bina vergisi mükellefiyeti;                         
  a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri  
tarihi,                                     
  b) Bu kanunun 33 üncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi  
değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, 
aynı maddenin 8 numaralı fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet 
edildiği tarihi,                                
  c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,                     
  Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.                  
  Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaf- 
lık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu 
tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.                 
  Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak   
edilen binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildiril- 
mesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua  
geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği 
sürece alınmaz.                                 
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
               Verginin Tarh ve Tahakkuku            
  Beyan esası: