Endeksler
               FİNANSMAN KANUNU                  
                                        
  Kanun Numarası    : 1318                        
  Kabul Tarihi     : 29/7/1970                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/8/1970 Sayı: 13575            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2618           
                *                        
                * *                       
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
             Cilt: 2   Sayfa: 1059                
                *                        
                * *                       
              BİRİNCİ KISIM                    
             Taşıt Alım Vergisi                   
  Mevzu ve mükellef:                             

  Madde 1 - (Değişik: 26/11/1980-2346/1 md.)                 
  Bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı taşıtların;          
  a) Her neşekilde olursa olsun iktisap edilmesi, (Mülkiyeti muhafaza kaydiy- 
le veya sair akitlere göre iktisaplar dahil; anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili
satıcı ve acentelerle, Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilen-
lerin, yalnızca satmak üzere iktisap ettikleri plakasız taşıtlarla, veraset yo- 
luyla intikaller hariç),                            
  b) Yurt dışında iktisap edilerek Türkiye'ye ithal edilmesi,         
  c) Vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması,             
  Taşıt Alım Vergisine tabidir.                        
  Taşıt Alım Vergisinin mükellefi, bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yazı-
lı taşıtları, yukarıda belirtilen şekilde, iktisap eden, yurt dışında iktisap  
ederek Türkiye'ye ithal eden veya bunların tasarruf hakkını devralan gerçek veya
tüzel kişilerdir.                                
  Tarifler:                                  

  Madde 2 - (Değişik: 26/11/1980 - 2346/2 md.)                
  Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar 197 sayılı Motorlu  
Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesine göre tayin edilir.          
  Muaflıklar ve istisnalar:                          

  Madde 3 - (Değişik: 26/11/1980 - 2346/3 md.)                
  a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri 
ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler 
adına                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği  
bulunan iktisadi işletmeler ile özel kanunlarında malları devlet malı sayılmış 
olan kuruluşların taşıtları hariç),                       
  b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan diplomatik muafi-
yet hükmünden yararlanan taşıtlarla, aynı Kanunun 119 uncu maddesinin 13 üncü 
fıkrasındaki geçici muaflık rejimine tabi olan taşıtlar,            
  c) Bizzat malüller tarafından iktisap edilerek kullanılan ve özel tertibatlı
olarak imal edilmiş taşıtlar,                          
  d) (Ek: 29/11/1984-3089/1 md.) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hü- 
kümlerine uygun olarak şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşmesi veya fer-
di işletmelerin sermaye şirketlerine devrolunması ile Kurumlar Vergisi Kanununun
36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine göre birleşme ve devir halleri veya Türk Ti- 
caret Kanunu hükümlerine göre nev'i değişikliği nedeniyle yeni şirkete devredi- 
lecek taşıtlar.                                 
   Bu vergiye tabi değildir.                         
  (Ek: 29/11/1984 - 3089/1 md.) Taşıt alım vergisi ile ilgili muaflık ve is- 
tisna hükümleri bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak  
suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. 
  Vergileme ölçü ve hadleri:                         

  Madde 4 - (Değişik: 29/11/1984-3089/2 md.)                 
  Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye
göre vergilendirilir.                              
       (1) SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993-3946/34 md.) (1)      
       Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler       
                                        
 Taşıtların   1 yaş     2-3 yaş   4-5 yaş   6-8 yaş   9-11 yaş  
net ağırlığı   TL.       TL.     TL.     TL.     TL.   
-------------- ---------------- ------------ ------------------------ ----------
                                        
950 kg. ve  (123.370.000) (82.310.000) (61.670.000) (41.020.000) (30.700.000) 
daha aşağı    9.560.000  6.380.000  4.780.000  3.180.000  2.380.000 
                                        
951- 1.200  (206.010.000)(144.010.000)(102.950.000) (61.670.000) (51.340.000) 
kg.'a kadar   15.960.000  11.160.000  7.980.000  4.780.000  3.980.000 
                                        
1.201-1.600  (288.350.000) (206.010.000)(144.010.000) (92.630.000)(71.990.000) 
kg.'a kadar   22.340.000  15.960.000  11.160.000  7.180.000  5.580.000 
                                        
1.601-1.800  (412.030.000)(288.350.000) (206.010.000)(133.690.000)(102.950.000)
kg.'a kadar   31.920.000  22.340.000  15.960.000  10.360.000  7.980.000 
                                        
1.801 kg.ve  (494.450.000) (370.750.000)(267.710.000)(185.370.000)(123.370.000)
daha yukarı   38.300.000  28.720.000  20.740.000  14.360.000  9.560.000 
                                        
  Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks  
otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak 
uygulanır.                                   

  Madde 5 - (Değişik: 26/11/1980 - 2346/5 md.)                
  I sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve 
otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri aşağıdaki II sayı-
lı tarifeye göre vergilendirilir.                        
---------------                                 
(1) Bu tarifeye Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup,Maliye 
  Bakanlığınının 16/12/1997 tarih ve 23202 Mükerrer sayılı Resmi Gazate'de  
  yayımlanan 20 Seri No'lu Tebliği ile tespit edilen ve 1/1/1998 tarihinden  
  geçerli olan miktarlar ise metne parentez içinde siyah punto ile işlenmiş- 
  tir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki  
  "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.        
                                        
       (II) SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/34 md.) (1)    
        Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler      
Taşıtların cins ve  1 yaş   2-3 yaş   4-5 yaş   6-8 yaş  9-11 yaş  
 istiap hadleri    TL.    TL.      TL.     TL.    TL.   
------------------ ----------- ----------- ------------------------- ----------
A) Kamyonet, kam-                                
  yon, çekici ve                                
  benzerleri                                  
  (İstiap haddi):                               
1. 1.500 kg.'a  (94.200.000)(58.810.000) (42.260.000)(32.760.000)(23.430.000) 
  kadar      7.300.000  4.560.000  3.280.000  2.540.000  1.820.000 
                                        
2. 1.501-3.500  (117.690.000)(70.690.000) (51.820.000)(42.260.000)(32.760.000) 
  kg.'a kadar   9.120.000  5.480.000  4.020.000  3.280.000  2.540.000  
                                        
3. 3.501-5000  (141.450.000)(94.200.000) (65.770.000)(46.940.000)(37.640.000) 
  kg.'a kadar   10.960.000  7.300.000  5.100.000  3.640.000  2.920.000 
                                        
4. 5.001-10.000 (188.710.000)(113.020.000)(103.760.000)(84.930.000)(56.500.000)
  kg.'a kadar   14.620.000  8.760.000  8.040.000  6.580.000  4.380.000 
                                        
5. 10.001-20.000 (216.820.000)(150.700.000)(122.610.000)(94.200.000)(65.770.000)
  kg.'a kadar  16.800.000 11.680.000  9.500.000  7.300.000  5.100.000 
                                        
6. 20.001 kg.ve(264.080.000)(198.000.000)(169.880.000)(141.450.000)(113.020.000)
  daha yukarı   20.460.000  15.340.000  13.160.000 10.960.000  8.760.000 
B) Minibüs, otobüs,                               
  troleybüs ve benzerleri                           
  (oturma yeri):                                
                                        
1. 15 kişiye kadar(117.690.000)(70.690.000)(51.820.000)(42.260.000)(32.760.000) 
           9.120.000  5.480.000  4.020.000  3.280.000  2.540.000 
                                        
2. 16-25 kişiye                                 
  kadar   (141.450.000) (94.200.000) (65.770.000) (46.940.000)(37.640.000)
        10.960.000   7.300.000   5.100.000   3.640.000  2.920.000 
                                        
3. 26-35 kişiye                                 
  kadar   (169.880.000) (113.020.000) (94.200.000) (65.770.000) (46.940.000)
        13.160.000   8.760.000  7.300.000   5.100.000  3.640.000 
                                        
4. 36-45 kişiye                                 
  kadar   (216.820.000)(150.700.000)(131.890.000)(94.200.000) (65.770.000) 
        16.800.000  11.680.000  10.220.000  7.300.000   5.100.000 
                                        
5. 46 kişi ve daha                               
  yukarı  (264.080.000) (198.000.000)(169.880.000)(141.450.000)(113.020.000) 
        20.460.000  15.340.000  13.160.000  10.960.000  8.760.000 
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 29/11/1984 -3089/4 md.)                 
  Motosikletler (motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosikletleri ile 
triportörler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye, traktörler ve özel amaçla kulla- 
nılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (IV) sayılı tarifeye, uçak ve  
helikopterler (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) (V) sayılı tari-
feye göre vergilendirilir.                           
-------------                                  
(1) Bu tarifeye Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup,Maliye 
  Bakanlığınının 16/12/1997 tarih ve 23202 Mükerrer sayılı Resmi Gazate'de  
  yayımlanan 20 Seri No'lu Tebliği ile tespit edilen ve 1/1/1998 tarihinden  
  geçerli olan miktarlar ise metne parentez içinde siyah punto ile işlenmiş- 
  tir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki  
  "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      (III) SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993- 3946/34 md.) (1)     
       Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler       
                                        
                        1 yaş   2-5 yaş  6-11 yaş  
Taşıtların cinsi                 TL.    TL.    TL.   
---------------------------------------- ------------ ----------------------- 
                                        
Motosiklet                (3.570.000) (2.270.000) (1.760.000)  
                      280.000   180.000   140.000   
                                        
Yük veya yolcu motosikleti        (9.250.000) (6.130.000) (3.570.000)  
                      720.000   480.000   280.000  
                                        
Triportör                (11.050.000) (9.250.000) (6.130.000)  
                      860.000   720.000   480.000   
                                        
       (IV) SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/34 md.) (1)    
  Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi mik- 
tarı                                      
                                        
Taşıtların cinsleri ve   1 yaş   2-3 yaş   4-5 yaş   6-8 yaş  9-11 yaş 
  motor gücü (BG)     TL.     TL.    TL.    TL.    TL.  
----------------------- ---------- ---------- ---------------------- -----------
A) Yat, kotra ve her                              
 türlü motorlu özel                              
 tekneler:                                   
                                        
10-20 BG'ne kadar    (3.995.000)(2.989.000) (1.982.000)(1.389.000) (974.000) 
              310.000  232.000   154.000  108.000  76.000 
                                        
21-50 BG'ne kadar  (7.019.000) (3.194.000) (2.399.000)(1.594.000) (1.389.000)
            544.000   248.000   186.000  124.000   108.000 
                                        
51-100 BG'ne kadar  (8.025.000) (3.995.000) (2.989.000)(1.982.000)(1.800.000) 
            622.000   310.000   232.000  154.000  140.000 
                                        
101-150 BG'ne kadar (9.032.000) (4.823.000) (3.611.000)(2.807.000) (2.601.000) 
            700.000   374.000   280.000  218.000   202.000 
                                        
151 BG ve daha yukarı(10.039.000) (6.012.000) (4.407.000)(3.995.000)(2.989.000) 
             778.000   466.000   342.000  310.000  232.000 
                                        
  Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, Federasyondan yelken numa- 
rası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nisbetinde  
uygulanır.                                   
  B) Traktörler: (Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acen-
telerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mah-
sus) her motor gücü birimi (BG) için 2.250,-(357.000)TL. esas alınarak vergilen-
dirilir.                                    
                                        
       (V) SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993-3946/34 md.) (1)      
        Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler       
                                        
   Taşıtların        1 yaş     2 yaş   3-5 yaş   6-11 yaş  
azami kalkış ağırlığı      TL.      TL.    TL.      TL.  
------------------------- -------------- ------------- ------------ -----------
Uçak ve helikopterler:                             
                                        
1.150 kg.'a kadar    (491.590.000) (409.760.000) (368.700.000)(327.580.000) 
              38.080.000  31.740.000  28.560.000  25.380.000 
                                        
1.151-1800 kg.'a kadar  (614.470.000) (512.220.000) (409.760.000)(348.280.000) 
              47.600.000  39.680.000  31.740.000  26.980.000 
                                        
1.801-3.000 kg.'a kadar (901.360.000) (819.530.000) (737.420.000)(655.530.000) 
              69.820.000  63.480.000  57.120.000  50.780.000 
------------------                               
(1) Bu tarifeye Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup,Maliye 
  Bakanlığınının 16/12/1997 tarih ve 23202 Mükerrer sayılı Resmi Gazate'de  
  yayımlanan 20 Seri No'lu Tebliği ile tespit edilen ve 1/1/1998 tarihinden  
  geçerli olan miktarlar ise metne parentez içinde siyah punto ile işlenmiş  
  tir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklikler için bu Kanunun sonundaki
  "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  4680-1                    
                                        
   Taşıtların        1 yaş    2 yaş    3-5 yaş    6-11 yaş 
 azami kalkış ağırlığı     TL.      TL.      TL.      TL. 
---------------------- ------------- ------------ ------------- ------------
3.001-5.000 kg.,a  (1.229.290.000) (1.126.810.000)(1.024.560.000)(922.000.000)
   kadar        95.220.000   87.280.000  79.360.000  71.420.000 
                                        
5.001-10.000 kg.'a (2.049.160.000)(1.844.100.000)(1.639.070.000)(1.434.320.000)
   kadar       158.720.000  142.840.000  126.960.000  111.100.000 
                                        
10.001-20.000 kg'a (3.278.460.000)(3.073.720.000)(2.868.700.000)(2.663.690.000)
   kadar       253.940.000  238.080.000  222.200.000  206.320.000 
                                        
20.001 kg ve    (4.098.320.000)(3.688.290.000)(3.278.460.000)(2.868.700.000) 
daha yukarı      317.440.000  285.680.000  253.940.000  222.200.000 
                                        
                 Verginin Tarhı                 
                                        
  Beyan esası:                                

  Madde 7 - (Değişik: 26/11/1980 - 2346/7 md.)                
  (Değişik birinci fıkra: 24/3/1981 - 2433/2 md.) Taşıt Alım Vergisi, mükel- 
lefin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre, ilgili trafik, bele- 
diye, liman, gümrük idareleri, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı, acen-
telerle Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile noterlerce onay-
lanmış beyannamesi üzerine tarh olunur.                     
                                        
  Mükellefler vergiye ilişkin beyannamelerini iktisap, ithal ve devir işlemi- 
nin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine vermek  
zorundadırlar.                                 
  Beyannemelerin şekli, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 
  Ödeme süresi:                                

  Madde 8 - (Değişik: 26/11/1980-2346/8 md.)                 
  Taşıt Alım Vergisi, İktisap, İthal ve Devir işlemlerin ikmalinden önce be- 
yannamenin verildiği yer vergi dairesine ödenir.                
                                        
              Çeşitli Hükümler                  
                                        
  Belge isteme ve bildirme görevi ve sorumluluk:               

  Madde 9 - (Değişik: 24/3/1988 - 3418/19.md.)                
  Trafik, belediye ve liman sicil memurları, noterler, gümrük memurları, Ulaş-
tırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları ile yetkili satıcılar ve 
motorlu araç ticareti yapanlar gibi, taşıtların her türlü iktisap, ithal ve de- 
vir işlemlerini yapanlar, iktisap, ithal ve devir işlemlerinin tamamlanmasından
önce, ilgili vergi dairesince düzenlenmiş taşıt alım vergisinin ödendiğini gös- 
terir belgeyi istemeye ve bu belgelerdeki bilgileri muhtevi listeleri, işlemle- 
rin bitimini takip eden ayın 15 inci gününe kadar ilgili vergi dairesine gönder-
meye mecburdurlar.                               
  Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem  
yapanlar, ödenmeyen vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellef ile bir- 
likte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek mecburiyetinde kaldıkları
vergiler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.                
  Listelerin şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit olunur. 
                                        
  Dikkat: (Devamı 4681 inci sayfadadır.)                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   4680-2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yetki:                                   

  Madde 10 - (Değişik: 26/12/1993-3946/34 md.)                
  Bu Kanunun 4,5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) 
sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları  
% 100 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu bu oranı bir kat artırmaya yetki- 
lidir.                                     
  Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi  
miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan
yeniden değerleme oranında artırılır.                      
  Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok % 50'sinden az 
olmamak üzere yine oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktardan tespit 
etmeye, EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edil-
miş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi mitarlarını % 50 nispetine ka- 
dar indirmeye yetkilidir.                            
  Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 lira- 
nın, (IV) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise  
1 000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.